Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 4. Механізми менеджменту: методи та засоби впливу

На думку О. М. Скібіцького, механізм управління кризовими ситуаціями є системою дій на об'єкт з метою досягнення бажаного результату. Система включає сукупність елементів, внутрішня взаємодія яких приводить цей механізм в рух. Він вбудований в загальногосподарську систему і є його складовою. Діалектична суперечність полягає в тому, щоб визначити необхідність застосування і місце даного механізму в господарській системі.

За абстрактними визначеннями, механізм управління кризою слід розглядати як систему організації господарського процесу. Вона представлена комплексом взаємо доповнюваних і взаємозалежних чинників, кожному з яких властиві власні форми управлінської дії [4].

Узагальнення думок вітчизняних та закордонних вчених з приводу визначення категорії механізм управління дозволило нам надати наступне його тлумачення. Механізм управління - це використання певних засобів за допомогою обраних методів для досягнення цілей організації.

При формуванні механізму управління, на думку фахівців, доцільно застосовувати наступні Принципи:

O принцип відповідності механізму управління цілям та завданням фірми;

O принцип чутливості засобів впливу до групової динаміки;

O принцип врахування умов діяльності, які мають мотиваційну цінність;

O принцип орієнтації на певні методи управління;

O принцип врахування стилю управління;

O принцип повноти та збалансованості засобів впливу;

O принцип моральності [12].

Вміле застосування зазначених принципів є запорукою ефективного формування та функціонування механізму управління будь-якої соціально-економічної системи.

Цікаве, на нашу думку, тлумачення "механізму управління" пропонує науковець В. А. Власенко, який узагальнивши визначення, які наводяться багатьма науковцями, і враховуючи основні елементи структури дає наступне його трактування. Механізм управління - це сукупність функцій, методів, принципів і засобів управління, основних завдань і цілей, форм, структур, технологій для ефективного використання ресурсів системи; це система чинників, що мають бути спрямовані на координацію функціональних аспектів діяльності соціально-економічної системи з метою збереження її цілісності, підтримання стабільного стану параметрів входу і виходу, оптимального протікання процесів в межах підсистем і своєчасної реакції на запити оточуючого середовища.

З позицій підприємства механізм управління завжди є конкретним, оскільки він є спрямованим на досягнення чітко визначених цілей шляхом впливу на відповідні чинники, що забезпечують таке досягнення. Цей вплив здійснюється за допомогою використання матеріальних ресурсів або потенціалу системи управління підприємства [8].

Водночас слід зазначити, що правильно обрані методи теж сприяють досягненню цілей організації з мінімальними витратами. Під методом управління розуміють способи цілеспрямованого впливу на співробітників та виробничі колективи з метою забезпечення координації їх діяльності під час досягнення поставленої мети.

Разом з тим, доцільно розглянути запропоновану російськими вченими інтегральну класифікацію методів, які поділено на чотири класи і покладено в основу ситуаційного управління.

1. Група загальнонаукових методів:

А) моделювання; б)експериментування;

В) економіко-математичні методи;

Г) методи аналізу та синтезу;

Д) методи дедукції та індукції; з) соціологічні виміри.

2. Методи управління функціональними підсистемами організації.

3. Методи прийняття управлінських рішень: а)методи постановки проблеми;

Б) методи розв'язання проблеми;

В) методи вибору рішення;

Г) методи організації виконання прийнятого рішення.

4. Методи виконання функцій управління:

1) для здійснення Планування: а) метод екстраполяції; б)метод регресійного аналізу; в)метод побудови сценаріїв;

Г) метод факторного аналізу;

Д) метод формування дерева проблем.

2) для здійснення Мотивації:

А) методи преміювання (оплати праці);

Б) підвищення у посаді;

В) навчання; г)участь у прибутках.

3) для здійснення Контролю:

А) методи бухгалтерського обліку;

Б) методи статистичного обліку;

В) методи оперативно - виробничого контролю. 4) для здійснення організації:

А) організаційно - адміністративні методи - це методи, які грунтуються на волі та авторитеті керівника і безпосередньо впливають на об'єкт управління;

Б) економічні методи управління - це методи за допомогою яких здійснюється вплив на економічні інтереси колективів і окремих їх членів;

В) соціально - психологічні методи управління - вивчають і використовують закони психологічної діяльності людей для оптимізації соціальних явищ та процесів у інтересах суспільства і особистості.

Таким чином, знання теоретичних основ формування механізму управління та правильний вибір методів і засобів на кожному етапі життєвого циклу підприємства дозволить йому попереджувати та ефективно усувати кризові ситуації на шляху свого розвитку.

Ключові слова:

- функціонування;

- розвиток;

- статика менеджменту;

- динаміка менеджменту;

- кризове явище;

- кризовий стан;

- організаційно-адміністративні методи;

- економічні методи управління;

- соціально-психологічні методи управління;

- метод управління, механізм управління;

- господарський механізм;

- типологія управління.Схожі статті
Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 4. Механізми менеджменту: методи та засоби впливу

Предыдущая | Следующая