Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - ТЕМА 1. Основні риси, проблематика та зміст курсу "ситуаційний менеджмент"

Таблиця 1. Тематичний план дисципліни "Ситуаційний менеджмент" зі спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій"

Назва розділів і тем

Кількість годин

Аудиторні Позааудиторні

Разом

Лекції

Семінари

Самостійні

Індивідуальні

МОДУЛЬ 1. Теретико-методичні засади ситуаційного менеджменту. Ситуаційний менеджмент у тенденціях мікро - і макророзвитку.

ТЕМА 1. Основні риси, проблематика та зміст курсу "Ситуаційний менеджмент"

4

2

2

4

-

ТЕМА 2. Ситуації кризи в соціально-економічному розвитку. Тенденції виникнення і можливості розв'язання проблемних економічних ситуацій

6

2

4

4

3

ТЕМА 3. Диверсифікація ситуаційного менеджменту: типологія та вибір альтернатив. Механізми менеджменту

6

2

4

4

3

ТЕМА 4. Діагностика в ситуаційному менеджменті

6

2

4

4

3

ТЕМА 5. Державне регулювання кризових ситуацій

6

2

4

4

3

Разом за 1 модулем

28

10

18

20

12

МОДУЛЬ 2. Ключові фактори ситуаційного менеджменту.

ТЕМА 6. Стратегія і тактика в

Ситуаційному

Менеджменті

6

2

4

4

3

ТЕМА 7. Технологія ситуаційного менеджменту

4

2

2

4

3

ТЕМА 8. Інновації в ситуаційному менеджменті

4

2

2

4

1

ТЕМА 9. Ризик у ситуаційному менеджменті

4

2

2

4

1

ТЕМА 10. Комерційна таємниця та економічна безпека підприємства як умови результативного ситуаційного менеджменту

2

2

3

1

Разом за1 модулем2

20

8

12

19

9

Всього з курсу: 108

48

18

30

39

21

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни
Модуль 1 . Теоретико-методичні засади і ситуаційного менеджменту. ситуаційний менеджмент у тенденціях макро-і мікророзвитку

Тема 1 Основні риси, проблематика та зміст курсу "Ситуаційний менеджмент

Тема 2 Ситуації кризи в соціально-економічному розвитку. Тенденції виникнення і можливості розв'язання проблемних економічних ситуацій

Тема З Диверсифікація ситуаційного менеджменту: типологія та вибір альтернатив. Механізми менеджменту

Тема 4 Діагностика в ситуаційному менеджменті

Тема 5 Державне регулювання кризових ситуацій

ТЕМА 1. Основні риси, проблематика та зміст курсу "ситуаційний менеджмент"

ПРОСЛУХАТИ ЛЕКЦІЮ № 1

Тема лекції № 1: Основні риси, проблематика та зміст курсу "Ситуаційний менеджмент"

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 1

1. Опрацювання основних літературних джерел і підготовка до розгляду питань для обговорення

2. Опрацювання додаткових літературних джерел і підготовка питань для самостійного вивчення

3. Виконання домашніх індивідуальних завдань з теми

4. Підготовка до тестування по темі

5. Виконання завдання для самостійної роботи

РОБОТА СТУДЕНТІВ НА СЕМІНАРСЬКОМУ ЗАНЯТТІ

1. Робота за планом семінарського заняття, обговорення основних питань

2. Основні аспекти теми: сутність ситуаційного менеджменту, етапи його становлення та розвитку, концепції ситуаційного менеджменту, зв'язок курсу з іншими дисциплінами та майбутньою професією.

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПО ТЕМІ

Оцінювання знань студентів під час обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вивчення, виконання практичних завдань, завдань для домашньої індивідуальної роботи, тестування по темі під час семінарського заняття

ЗНАННЯ І ВМІННЯ СТУДЕНТІВ ПО ТЕМІ

За результатами вивчення теми студенти повинні

Знати та розуміти: сутність основних категорій та термінів з теми; еволюцію розвитку ситуаційного менеджменту, проблематику курсу, сутність ситуаційного менеджменту як специфічного виду діяльності., роль і місце ситуаційного менеджменту у виробничо-господарській діяльності підприємства та фаховій діяльності

Мати навички та вміти: розмежовувати основні категорії - ситуаційний менеджмент ситуаційне управління, адаптивний менеджмент, альтернативний менеджмент; визначати роль і значення ситуаційного менеджменту в ринкових умовах господарювання та взаємозв'язок ситуаційного менеджменту з іншими складовими виробничо-господарської діяльності підприємства, виокремлювати характерні особливості ситуаційного менеджменту

При розгляді теми доцільно враховувати те, що в управлінні завжди існує ризик, обумовлений розвитком соціально-економічної системи. Тому керівництво соціально-економічної системи в певній мірі має бути завжди готове до появи непередбачених проблемних ситуацій і спрямоване на відновлення статус-кво. Отже, є сенс зупинитися на понятті ситуаційного управління як керуванні, у якому поставлено певним чином передбачення небезпеки, аналіз її симптомів, заходи для зниження негативних наслідків її усунення і використання отриманого досвіду для наступного розвитку. Крім того, слід усвідомити, що можливість ситуаційного керування визначається, в першу чергу, людським фактором. Тобто, в ситуаційному менеджменті за основу обрано парадигму його розгляду за соціальним фактором: людина в усіх її особливостях і головних рисах визначає управління. Основою існування особистості є її діяльність, у якій виявляються такі важливі риси як інтереси, цінності, мета тощо. При цьому управління розуміють як об'єктивну потребу будь-якої діяльності соціуму, яка дозволяє шукати і знаходити шляхи виходу з кризових ситуацій, концентрувати зусилля на вирішенні найскладніших проблем, використовувати нагромаджений досвід подолання криз, пристосовуватися до проблемних ситуацій, що виникають. Також слід звернути увагу на те, що необхідність ситуаційного управління визначається цілями розвитку, а його велика і різноманітні проблематика представлена чотирма групами: 1)діагностика ситуацій і визначення передкризових; 2)поєднання всіх проблем методологічного характеру; 3) проблеми прогнозування ситуацій та альтернативні варіанти поведінки соціально - економічної системи в цих ситуаціях; 4)селек-ція персоналу та конфліктологія. Отже, є сенс комплексно підходити до ситуаційного менеджменту, який складом своїх проблем є особливим видом управління, володіє як загальними для менеджменту рисами, так і специфічними його характеристиками, що ще раз підкреслює необхідність його вивчення і застосування.Схожі статті
Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - ТЕМА 1. Основні риси, проблематика та зміст курсу "ситуаційний менеджмент"

Предыдущая | Следующая