Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 2.Предмет, об'єкт, мета, завдання дисципліни та взаємозв'язок з іншими

Вітчизняні вчені В. О. Василенко, В. І. Шостка, О. М. Клейменков зазначають, що об'єктом ситуаційного менеджменту є одночасно всі елементи діяльності підприємства: засоби виробництва, робоча сила, праці й управління, фінанси, інвестиції, зовнішнє і внутрішнє середовище. Тобто, це вид комплексного управління підприємством. Особливістю ситуаційного менеджменту є те, що предметом управління виступають лише профілактичні заходи певного плану, тобто вибір дій, що запобігають появі критичних ситуацій на підприємствах, а не його розвиток. Інакше кажучи, застосування цього виду менеджменту полягає у підготовці місця і створенні умов для наступного вдосконалювання діяльності господарюючого суб'єкта. Це своєрідна сполучна ланка між усіма видами, методами та ієрархією менеджменту взагалі, що є необхідною умовою для підвищення ефективності діяльності соціально-економічної системи.

Основним завданням ситуаційного менеджменту в системі стратегічного і тактичного управління діяльністю підприємства є перенесення коригувальних дій у напрямі розвитку підприємства та розподілу ресурсів, які забезпечують реалізацію стратегічних цілей. Крім того, практичне значення ситуаційного менеджменту полягає у тому, що він:

O Запобігає появі проблемних ситуацій;

O Сигналізує про можливість появи небажаних проблемних ситуацій;

O Виявляє проблеми в діяльності підприємства;

O Визначає ступінь загрози проблем, що з'явилися;

O Виділяє пріоритетність проблем;

O Виступає засобом виживання у важкий період;

O Сприяє мобілізації, раціональному розподілу і використанню ресурсів;

O Знижує ризик банкрутства і ліквідації підприємства;

O координує діяльність підприємства в цілому;

O допомагає подолати невизначеність ринкового середовища;

O сприяє переходу на нову сходинку циклічного розвитку підприємства.

Таким чином, поєднуючи всі види управління, ситуаційний менеджмент вносить гнучкість і динамізм, рухливість в усі елементи системи управління підприємством, змушуючи її удосконалюватися і розвиватися. Як складова управління ситуаційний менеджмент є системою елементів, які збігаються за змістом з елементами системи управління підприємства в цілому. До їх складу входять:

O Ільова підсистема - сукупність стратегічних, тактичних і оперативних цілей функціонування підприємства, досягнення яких забезпечує випуск конкурентоспроможної продукції;

O Функціональна підсистема - розробка, організація і здійснення управлінського процесу. Підсистема реалізується на базі основних функцій управління: аналізу, прогнозування і планування, мотивації й організації, обліку і контролю, регулювання і координації, керівництва;

O Забезпечувальна підсистема - склад, якість і організація забезпечення системи управління всіма необхідними ресурсами для її нормального функціонування;

Середовище - фактор макро - і мікросередовища підприємства, які впливають на зміст і якість управлінського рішення;

O Сукупність вимог до якості керівництва, системи прийняття управлінських рішень та організації процесу управління персоналом для досягнення цілей і завдань системи;

O Зворотний зв 'язок - інформація, яка надходить від виконавців і споживачів до джерела прийняття рішень.

Головною проблемою управління всередині організації, підприємства стає адекватність стимулів і форм взаємодії параметрів об'єкта і суб'єкта управління умовам і методам розв'язання завдань виробництва, його ефективності [3, с.20-22].

Таким чином, Головною метою ситуаційного менеджменту є дослідження методологічного інструментарію для ефективного його застосування при управлінні соціально - економічними системами відповідно до ситуації.

До основних Завдань ситуаційного менеджменту як дисципліни належать:

1) освоєння категоріального апарату курсу;

2) розгляд класифікації ситуацій та типології управління;

3) здобуття навичок діагностики ситуацій;

4)ознайомлення з ситуаціями в системі державного регулювання;

5) з'ясування ролі стратегії та тактики в ситуаційному менеджменті;

6) розгляд технології ситуаційного менеджменту;

7) розгляд інновацій як заходу ситуаційного менеджменту;

8) вивчення питань комерційної таємниці та безпекаи підприємства під час ситуаційного управління.

Об'єктом курсу "Ситуаційний менеджмент" є процес управління соціально - економічними системами.

Предметом курсу "Ситуаційний менеджмент" є сукупність теоретичних, методичних та практичних питань, пов'язаних з управлінням соціально - економічними системами у певній ситуації.Схожі статті
Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 2.Предмет, об'єкт, мета, завдання дисципліни та взаємозв'язок з іншими

Предыдущая | Следующая