Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - ТЕМА 5. Державне регулювання кризових ситуацій

ПРОСЛУХАТИ ЛЕКЦІЮ № 5

Тема лекції № 5: Державне регулювання кризових ситуацій

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТЬ № 8 ТА №9

1. Опрацювання основних літературних джерел і підготовка до розгляду питань для обговорення

2. Опрацювання додаткових літературних джерел і підготовка питань для самостійного вивчення

3. Виконання домашніх індивідуальних завдань з теми

4. Підготовка до тестування по темі

5. Виконання завдання для самостійної роботи

РОБОТА СТУДЕНТІВ НА СЕМІНАРСЬКОМУ ЗАНЯТТІ

Робота за планом семінарського заняття, обговорення основних питань Основні аспекти теми:. види державного регулювання кризових ситуацій, механізм державної влади, криза системи управління, інститут банкрутства, індикатори ефективності системи банкрутства, органи державного регулювання антикризових процесів.

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПО ТЕМІ

Оцінка знань студентів під час обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вивчення, за виконання практичних завдань, завдань для домашньої індивідуальної роботи, тестування по темі під час семінарського заняття.

ЗНАННЯ І ВМІННЯ СТУДЕНТІВ ПО ТЕМІ

За результатами вивчення теми студенти повинні

Знати та розуміти: Аналітичну основа державного регулювання кризових ситуацій, роль, місце і функції держави в регулюванні кризових ситуацій, критерії створення та ознаки системи державного макроекономічного регулювання, види державного регулювання кризових ситуацій, механізм державної влади та кризи системи управління, причини і наслідки кризи державного управління, системна криза державного управління, основні цілі та завдання інституту банкрутства, процес реформування системи банкрутства в Україні, індикатори ефективності системи банкрутства, органи державного регулювання антикризових процесів. мати навички та вміти: правильно застосовувати індикатори ефективності системи банкрутства, обирати необхідний вид державного регулювання кризових ситуацій, шляхи та заходи щодо їх подолання.

При вивченні теми слід розглянути класифікацію кризових ситуацій згідно з теорією регуляції:

1) криза як результат "зовнішнього" стану;

2) циклічна криза;

3) структурна криза;

4) криза системи регуляції;

5) криза способу виробництва.

Подолання зазначених видів криз потребує визначення ролі держави в ситуаційному управлінні та вивчення видів державного регулювання кризових ситуацій:

А) нормативно-законодавча діяльність;

Б) фінансове регулювання;

В) управління виробництвом; г)перерозподіл доходу.

При констатації функцій державного регулювання кризових ситуацій особливу увагу слід звернути на створення механізмів розв'язання економічних, соціальних та політичних протиріч, що передбачає розгляд системи банкрутства.

З метою оцінки результативності діючої вітчизняної системи банкрутства доцільно виокремити її індикатори ефективності такі, як індекс лиха та коефіцієнт забезпечення санації. Слід розглянути процес створення та реформування системи банкрутства, дослідив існуючі процедури банкрутства та органи державного регулювання антикризових процесів.

Розгляд питання механізму державної влади та кризи системи управління потребує висвітлення таких понять, як інститут влади та орган державного управління.

Сутність органу державного управління слід розглядати як цілісну сукупність складових компонентів: політичних, соціологічних, юридичних, адміністративно-управлінських.

Необхідним є роз'яснення понять "державна влада" та "органи державної влади". Органи влади та посадові особи користуються певною сумою влади і пускають її в оборот.

Доцільним є дослідження найбільш важливих джерел і ресурсів влади:

1) традиції, міфи, що уособлюють носія влади на землі;

2) авторитет, престиж, харизма;

3) категорії сили;

4) категорії волі.

Державну владу і управління як спосіб її реалізації слід розглядати як:

1) право, можливість і здатність держави через державні органи та посадових осіб впливати на відносини;

2) систему відповідних інститутів і державних органів, що приймають рішення;

3) діяльність осіб, які мають владні повноваження.

Слід мати на увазі, що під кризою державного управління розуміють переломний стан у розвитку і функціонуванні політичної системи суспільства, державно-владних структур, який характеризується нестабільністю, розбалансованістю діяльності державних інститутів, зниженням рівня керованості соціально-економічними процесами, загостренням політичних конфліктів та зростанням критичної активності мас.Схожі статті
Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - ТЕМА 5. Державне регулювання кризових ситуацій

Предыдущая | Следующая