Психологія праці - Баклицький І. О

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - ПЕРЕДМОВА

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 1.1. Предмет і основні завдання психології праці

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 1.2. Методологічні та теоретичні аспекти психології праці

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 1.3. Зв'язок психології праці з іншими науками

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 1.4. Психологія праці як професія і навчальна дисципліна

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Розділ 2. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ ЯК САМОСТІЙНОЇ НАУКИ

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 2.1. Початок формування психології праці

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 2.2. Виникнення прикладної психології праці. Психотехніка та наукова організація праці

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 2.3. Сучасний стан психології праці

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Розділ 3. ЛЮДИНА ТА ПРАЦЯ

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 3.1. Поняття ергатичної системи "людина - праця - професійне середовище"

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 3.2. Трудовий пост і його структура

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 3.3. Предмет, засоби, знаряддя, умови праці як компоненти трудового поста

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Вимоги до фізичних факторів робочого середовища

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Вимоги до хімічних факторів робочого середовища

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Розділ 4. СУБ'ЄКТ ПРАЦІ ТА ЙОГО СТРУКТУРА

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 4.1. Природні властивості індивіда

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 4.2. Індивідуально-психологічні властивості суб'єкта праці

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Індивідуально-психологічні властивості суб'єкта діяльності

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Психомоторні властивості

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Мова і мовлення

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Увага

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Мнемонічні властивості

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Імажинітивні властивості

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Орієнтувальне планування

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Організаційне планування

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 4.3. Домінуючий емоційний фон й особистісні характеристики працівника

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Структура свідомості

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 4.4. Статево-вікова мінливість суб'єкта праці

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Рівень діяння

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Рівень дій

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Рівень макроелементів дії

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Рівень мікроелементів дії

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Розділ 5. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 5.1. Методи побудови теорії психології праці

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Взаємозв'язки між різними типами знання

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 5.2. Емпірико-пізнавальні методи

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Метод опитування

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Метод бесіди. Інтерв'ю

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Аналіз документів. Метод аналізу продуктів діяльності

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Функціональні продукти діяльності

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 5.3. Методи професійної психодіагностики

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 5.4. Перетворюючі методи в психології праці

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 5.5. Математично-статистичні методи опрацювання та інтерпретації даних

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Основні поняття математичної статистики

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Рангова кореляція Спірмена

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Процедура експерименту

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Визначення цільових ознак

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Визначення прогностичних ознак

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Виявлення функції зв'язку

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Інтерпретація й аналіз даних

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Форма подання результатів дослідження, завершення

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Універсальні психодіагностичні методики

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Оцінка психічного розвитку

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Розділ 6. ПСИХОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙ

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 6.1. Професіографія та її цілі

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 6.2. Принципи і методи професіографії

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Етапи психологічної професіографіі

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 6.3. Особистісні методи професіографії

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 6.4. Використання професіограм у виробничій і психологічній практиці

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Розділ 7. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 7.1. Огляд психологічних класифікацій професій

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 7.2. Багаторівнева психологічна класифікація професій

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 7.3. Класифікація трудової діяльності за мотиваційними факторами

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Розділ 8. МОТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 8.1. Психологічні проблеми мотивації трудової діяльності

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 8.2. Класифікація та структура мотивів

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 8.3. Психологічні проблеми трансформування мотивів у процесі професійної переорієнтації працівників

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 8.4. Методи дослідження мотивів

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 8.5. Мотиваційні тренінги

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Категорії мотивації досягнення

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Очікування успіху (ОУ)

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Похвала (схвалення)

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Позитивний емоційний стан (Е+)

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Потреба в уникненні неуспіху (ПУН)

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Процедури активізації мотивації досягнення

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Міжособистісна підтримка

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Тренінг особистішої причинності

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Етапи формування (засвоєння) мотиву досягнення

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Психолого-педагогічні ефекти тренінгу мотивації досягнення

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Тренінг причинних схем

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Вплив причинних схем на поведінку

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Програма зміни причинних схем

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Зв'язок причинних схем з емоціями

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Підготовка й організація робити викладачів

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Методика дослідження ефективності тренінгу особистісної причинності

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Ефективність тренінгу особистісної причинності

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Вплив тренінгу на студентів

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Вплив тренінгу на навчальну діяльність студентів

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Розділ 9. ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КАДРІВ

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 9.1. Основні етапи розвитку професійної орієнтації у промисловій практиці

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 9.2. Психологічне консультування працівників

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 9.3. Прогнозування і планування кар'єри

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 9.4. Основні напрями, галузі та принципи психологічного консультування

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Розділ 10. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ, ПІДБОРУ, РОЗМІЩЕННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ КАДРІВ

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 10.1. Психологічні поняття та критерії професійної діяльності

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 10.2. Прогнозування успішності діяльності працівника

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Етапи розроблення системи прогнозування успішності

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Процедура знаходження валідності

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Вимоги до процедури дослідження професійно значимих властивостей

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Надійність методик

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Диференційованість методик

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Принцип наукової обгрунтованості

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Принцип об'єктивності

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Принцип практичності

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Психологічні рекомендації та поради

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 10.3. Технології професійного підбору працівників в організаціях

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Психологічні тести

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Організаційно-управлінські ігри

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Розділ 11. ПСИХОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 11.1. Психологічні проблеми виробничого навчання

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 11.2. Формування професійних умінь і навиків

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 11.3. Активні методи навчання працівників

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Процедура рольової гри

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Розділ 12. ПСИХОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ТРУДОВОЇ АДАПТАЦІЇ І СТАБІЛІЗАЦІЇ РОБОЧИХ КАДРІВ

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 12.1. Виробнича адаптація, її сутність і види

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 12.2. Критерії та методи оцінювання адаптації робочих кадрів

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 12.3. Психологічні особливості адаптації осіб зрілого та похилого віку

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Розділ 13. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРАЦІВНИКА

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 13.1. Психологічні стани, які зумовлюють працездатність

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 13.2. Фактори та закономірності змін працездатності

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 13.3. Психологічні методи корекції та профілактики несприятливих функціональних станів

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Розділ 14. ПСИХОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 14.1. Фактори безпеки праці та їхній взаємозв'язок

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 14.2. Методи вивчення й аналіз причин нещасних випадків

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 14.3. Психологічні засоби підвищення безпечної поведінки працівників у професійній діяльності

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Розділ 15. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ, РОЗВИТКУ, КОРЕКЦІЇ РЕЗЕРВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРАЦІВНИКА

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 15.1. Розвиток і корекція особистості працівника - пріоритетне завдання психології

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 15.2. Нейролінгвістичне програмування на службі актуалізації резервних можливостей працівника

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 15.3. Соціально-психологічний тренінг як засіб формування, розвитку та корекції можливостей працівника

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Цілі групи

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Норми групи

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Структура групи

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Згуртованість групи

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Фази розвитку групи

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Орієнтовний перелік принципів

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 15.4. Методика психологічної релаксації і відновлення

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Керування емоціями

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Розділ 16. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 16.1. Соціально-психологічні феномени в групі

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 16.2. Психологія ділового спілкування

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Структура ділової бесіди

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 16.3. Методи забезпечення результативного спілкування

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 16.4. Конфлікт, його структура та причини виникнення, реагування на конфліктну поведінку працівника

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Розділ 17. ПСИХОЛОГІЯ ПЕРЕГОВОРІВ

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 17.1. Підготовка до переговорів

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 17.5. Завершення переговорів. Підведення підсумків

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Контрольні завдання І групи складності

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Контрольні завдання II групи складності

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Контрольні завдання III групи складності

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - ГЛОСАРІЙ