Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - ВСТУП

Конфлікти є невід'ємною складовою людського життя, вони відіграють значну роль як у розвитку окремої особистості, так і у розвитку суспільства.

Для того, щоб використати позитивні можливості конфліктів та мінімізувати їхній негативний вплив, кожна людина має оволодіти певною сумою теоретичних знань та практичних навичок поведінки у різноманітних конфліктних ситуаціях.

Посібник підготовлений відповідно до розробленої одним із авторів програми курсу "Психологія конфлікту" і відображає основні сучасні теоретичні та практичні підходи до проблеми конфліктів різних рівнів і видів. У ньому вміщено теоретичні, практичні та методичні матеріали, які потрібні для проведення аудиторних занять і самостійного вивчення курсу студентами.

У запропонованому посібнику автори намагалися систематизувати та узагальнити відомості про конфлікти, які дійшли до нас із найдавніших часів, а також ті, які стали результатом теоретичних та практичних пошуків сучасних зарубіжних та вітчизняних психологів, філософів, соціологів і конфліктологів. Однак він не претендує на повне охоплення проблем, пов'язаних із конфліктами.

Автори посібника прагнуть допомогти студентам та усім іншим читачам розібратися у значному обсязі знань про конфлікти, накопиченому людством впродовж тривалої історії його розвитку, а також навчитися виявляти ті особливості, які можуть впливати на виникнення і перебіг різноманітних конфліктів.

Перша частина містить три розділи, у яких виділено одинадцять тем, присвячених висвітленню основних проблем психології конфлікту. У другій частині наведено матеріали, які знадобляться студентам у процесі підготовки до практичних занять - запитання для самостійного опрацювання, теми для доповідей і рефератів, психодіагностичний інструментарій, елементи тренінгу для підвищення конфліктної компетентності. Також у посібнику є короткий словник конфліктологічних Термінів. Насамкінець наведено перелік літературних першоджерел, які допоможуть студентам знайти відповіді на питання, що залишилися поза увагою авторів посібника.

Усвідомлюємо, що в цьому посібнику не висвітлено усіх можливих аспектів проблеми. Найважливіше наше завдання - показати насамперед багатогранність, різноплановість та неоднозначність конфліктів, які є у житті кожної сучасної людини.

Розділ 1. Поняття про конфлікт. Місце конфлікту у системі людських взаємин
1. Загальні проблеми психології конфлікту

1. Проблема вивчення конфліктів на сучасному етапі розвитку психології.

2. Конфлікт: поняття та предмет вивчення.

3. Конфліктологія - інтегративна галузь наукових знань про конфлікт.

4. Передумови формування конфліктологічних ідей:

А) еволюція філософських уявлень про конфлікт;

Б) проблема насильства та ненасильства у релігійних вченнях;

В) практичні знання як джерело конфліктологічних ідей;

Г) відображення конфліктів у мистецтві та засобах масової інформації.

Література:

1 Анцупов А. Я., Малышев A. A. Введение в конфликтологию. - К.: МАУП, 1996.- 103 с.

2 Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1999. - С. 10-25; 80-87.

3 Бандурка A. M., Друзь В. А. Конфликтология: Учеб. пособие для вузов. - Харьков: Фортуна-Пресс, 1997. - 355 с.

4 Ващенко І. В. та ін. Загальна конфліктологія: Навч. посібник / Під заг. ред. I. B. Ващенко, СП. Гіренка. - 2-ге вид., доп. - X.: Оригінал, 2001. - С. 1-49.

5 Гришина H. B. Психология конфликта - СПб.: Питер, 2000. - С. 34-42.

6 Козырев Г. И. Введение в конфликтологию: Учеб. пособие. - М.: ВЛАДОС, 1999.- 176 с.

7 Конфликтология. Серия "Учебники и учебные пособия". - Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. - С. 6-31.

8 Ложкин Г. В., Повякель Н. И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособ. - К.: МАУП, 2000. - С. 6-19.

9 Белкин A. C., Жаворонков В. Д., Зимина И. С. Конфликтология: наука о гармонии. - Екатеринбург: ГЛАГОЛ, 1995. - 88 с.

10 Бодров В. А., Орлов В. Я. Психология и надежность. - М.: ИП РАН, 1998.-284 с.

11 Дружинин В. В., Конторов A. C., Конторов М. Д. Введение в теорию конфликта. - М.: Радио и связь, 1989. - 287 с.

12 К разработке прикладной психологии конфликта // Методологические проблемы оснований науки. - Киев: Наук, думка, 1986.

13 Хасан Б. И. Конструктивная психология конфликта - СПб.: Питер, 2003.-С. 60-75.

14 Журавлев В. И. Основы педагогической конфликтологии. - М.: РПА, 1995.-183 с.

15 Рыбакова М. М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. - М., 1991. - 125 с.Схожі статті
Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - ВСТУП

| Следующая