Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 1.3. Конфліктологія - інтегративна галузь наукових знань про конфлікт

Конфлікти існували завжди, починаючи з тих часів, коли люди почали усвідомлювати свої взаємини з навколишнім світом. Проте конфліктологія виникла порівняно недавно - у другій половині XX століття.

Становлення конфліктології пов'язане з практикою керування суспільними та груповими відносинами. Загальноприйнятого визначення конфліктології у сучасній науці також ще не склалося. Одні вбачають у ній відносно самостійну галузь наукових знань, яка виникла на стику філософії, соціології, психології та навіть психіатрії. Інші вважають ЇЇ комплексною науковою дисципліною, яка поєднує в єдину систему не пов'язані між собою дослідження конфлікту, які ведуться в рамках військових наук, мистецтвознавства, історії, математики, педагогіки, політології, правознавства, психології, соціології, філософії та деяких інших наук.

Становлення конфліктології зумовлене насамперед високою суспільною потребою у пізнанні конфліктів та способів їхнього врегулювання. Водночас ще й досі дискутується питання про те, чи існує конфліктологія як самостійна галузь наукових знань. Значення конфліктології як самостійної та орієнтовано? на практику інтегративної та міждисциплінарної галузі наукових знань постійно зростає. Це зумовлено тим, що вона допомагає прогнозувати та попереджати серйозні соціальні потрясіння, знижувати їхню гостроту, розв'язувати суперечності, які виникають між людьми.

Конфліктологія грунтується на підходах та методах різних наук, насамперед філософії, соціології та психології. При цьому кожна з наук розглядає конфліктологію з погляду власного предмета вивчення конфліктів та методів, які вона для цього застосовує.

У межах філософії конфліктологія - це галузь наукових знань про шляхи та способи передбачення, попередження і подолання суперечностей у житті суспільства, держави.

У соціології під конфліктом розуміють крайній випадок загострення соціальних суперечностей різних соціальних спільнот. Учені, які займаються дослідженням виробничих конфліктів, стверджують, що в одних умовах конфлікт стимулює самоорганізацію системи, сприяє досягненню цілей ефективними засобами, а в інших - призводить до нестабільності, дезорганізації та руйнування системи.

З погляду психології конфліктологія - це галузь наукових знань про шляхи та способи передбачення, попередження, подолання суперечностей у взаєминах між окремими людьми, групами, об'єднаннями та їхня гармонізація.

Різні галузі психології по-різному розуміють конфлікти. Зокрема, у соціальній психології конфлікт-це суперечність, яка виникає між людьми, породжується проблемами особистого та соціального життя, суперечностями інтересів, поглядів, соціальних установок людей.

У працях із психології управління розглядають руйнівні конфлікти, які дезорганізують нормальний хід комунікацій у трудових колективах та групах на виробництві.

Економічна психологія аналізує конфліктогенні ситуації, викликані перетворенням економіки, виробничих процесів, руйнуванням стереотипів виробничих відносин.

Отже, з одного боку, конфліктологія - інтегративна міждисциплінарна наука, у якій суттєве місце займають психологічні знання та методи. З іншого боку, у різних галузях психології та у професійній психологічній діяльності важливе значення мають психологічні проблеми та аналіз конфліктів, особливості конфліктного реагування та поведінки у конфліктах, продуктивне перетворення та подолання, а також конструктивне розв'язання конфліктів.

Конфліктологія - це відносно нова та специфічна галузь наукових знань, яка вивчає теорію та практику попередження і розв'язання конфліктів. її знання можна вважати одним із способів гармонізації людських стосунків.

Як об'єкт конфліктології визначають конфлікти різного рівня - зооконфлікти, внутрішньоособистісні, соціальні конфлікти (міжособистісні, міжгрупові, міждержавні).

Предметом конфліктології як інтегративної галузі наукових знань є загальні закономірності виникнення, розвитку і розв'язання конфліктів, а також основні принципи, способи та прийоми діяльності щодо конфліктів, тобто керування конфліктами.

Предметом вивчення загальної конфліктології є природа виникнення та розвитку конфліктної ситуації, вимірювання ступеня розвитку конфлікту, можливі шляхи цілеспрямованого впливу на конфліктну ситуацію (Бандурка, Друзь).

Конфліктологія - прикладна наукова дисципліна і разом з тим галузь професійної діяльності, яка вимагає спеціальних знань, умінь та навичок із врегулювання конфліктів і, відповідно, спеціальної підготовки.

Але багато спеціалістів вважає також, що надалі конфліктологія розвиватиметься не стільки як самостійна наука, скільки як практично орієнтована інтегративна сфера людської діяльності.

Водночас зазначимо, що знання конфліктології, а для психолога - психології конфлікту - підвищує рівень професійної компетентності спеціаліста, сприяє виробленню у нього усвідомленого ставлення до складних ситуацій у професійному житті та в побуті, а відтак дає йому змогу більш зважено та грамотно підходити до вирішення різноманітних проблем.Схожі статті
Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 1.3. Конфліктологія - інтегративна галузь наукових знань про конфлікт

Предыдущая | Следующая