Маркетингова товарна політика - Криковцева Н. О. - Новий продукт і його значення для економічного розвитку

Перехід індустріально розвинутих країн, найбільшою мірою інтегрованих у світове господарство, до інноваційної економіки привів до того, що інтернаціональний обмін сучасними нововведеннями в їхніх різних формах (готові вироби, технології, ноу-хау, методи керування та ін.) набуває у світовому господарстві все більшого значення. Організація ефективного керування інноваційним процесом на макро - і мікрорівні стає одним із найважливіших факторів забезпечення національної та фірмової конкурентоспроможності на світовому ринку.

Організація ефективного керування інноваційним процесом на макро - і мікрорівні стає одним із найважливіших факторів забезпечення національної та фірмової конкурентоспроможності на світовому ринку.

Зазначені проблеми актуальні, наприклад, і для російської економіки, що постає перед необхідністю зберегти і примножити науково-технічний і Кваліфікаційний потенціал, освоїти сучасні форми організації праці та виробництва в умовах переходу до ринкової системи господарювання. Це безпосередньо впливає на розробку, створення і впровадження в господарську діяльність нових продуктів. Ще більшого значення вони набувають сьогодні, коли в міру виходу з економічної кризи у повному обсязі постають завдання технічної модернізації, економічної та соціальної ефективності, інтеграції у світову економіку і загально-цивілізований розвиток. Тому участь України в такому обміні є нагальною потребою. Вивчення світових і власних досягнень у сфері дослідження і управління процесом створення, поширення результатів науково-технічного прогресу, втілених у нових продуктах, дають можливість найбільш ефективно залучити в міжнародний обіг той колосальний інтелектуальний ресурс, який має Україна.

Світова і вітчизняна практика створення нового продукту свідчить, що будь-яка фірма - виробник продукту, яка зважилася иа інновацію, може вибрати один із таких варіантів вирішення проблеми:

- купити інформацію про нові продукти у зовнішніх джерел за контрактом або ліцензією;

- винайти власний новий продукт;

- удосконалити конструкцію або зовнішнє управління вже виробленого (освоєного) продукту. Окремі рекомендації з цих питань можуть надходити від покупців через торговельних агентів;

- залучити партнера до розробки нової продукції.

Однак час від часу з'являються неординарні продукти (товари, послуги, інтелектуальна власність), що мають винятково високу тривалість свого Циклу. У цьому випадку необхідно ретельно продумати систему розробки нових продуктів. Стадіями такого аналізу є:

- прийняття довгострокових рішень про стратегії технологічних інновацій або дії у випадку непередбачених подій;

- визначення за допомогою досліджень маркетингу і перспектив збутової діяльності основних напрямів проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), які швидко дають бажані результати;

- проведення фундаментальних досліджень, що відкривають можливі прориви у сфері технології;

- проведення прикладних досліджень, що розширюють сферу фундаментальних відкриттів і забезпечують практичне використання їх результатів стосовно потреб виявлених груп потенційних покупців;

- конструювання і розробка нових видів продуктів на основі як прикладних досліджень, так і безпосередньо вивчення ринку.

Одночасно для успішної розробки нового продукту необхідне використання таких важливих факторів:

- підприємницькі зусилля або боротьба за ідею: з'ясування, пропозиція, просування і демонстрація нової ідеї, підходу або процесу для офіційного твердження;

-- керівництво проектом: планування і координація дій працівників, які втілюють ідеї в життя;

- інформаційний контроль: збирання і доведення до відома інформації про важливі зміни внутрішнього і зовнішнього середовища. Здійснюється спостереження за розвитком подій на ринку, виробництві та у сфері технологій;

- підтримка й інструктаж: загальне керівництво і настанови менш досвідченим працівникам, пояснення їхніх функцій.

Перераховані вище функції, які відіграють різні ролі, необхідні для успішного здійснення створення виробництва і реалізації нового продукту, є ключовими з двох причин. По-перше, кожна з ролей унікальна і потребує виняткових умінь: нездатність когось одного справлятися зі своєю роллю спричиняє серйозні проблеми в роботі всієї групи. По-друге, одну функцію виконує найчастіше обмежена кількість співробітників, робота кожного з них має виняткову значимість. Якщо один із них піде, знайти йому заміну буде надзвичайно важко. Якості, якими повинен володіти кандидат на заміну, прямо залежать від вимог цієї конкретної ролі.

Відповідальність за розробку нових продуктів зазвичай покладається на декількох співробітників. Головний керуючий, наприклад, може нести відповідальність за розробку стратегії корпорації; керуючому з науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт може бути доручена розробка нових продуктів у межах загального плану маркетингу. На керуючого з маркетингу покладається координація виробничої стратегії, керуючий з нової продукції може відповідати за створення, оцінку і виконання проектів, пов'язаних зі створенням нових продуктів - від інноваційної ідеї до створення нового продукту і впровадження його на визначений сегмент ринку.

У дрібних і середніх фірмах ця діяльність може бути зведена до функції однієї особи. Фактори, пов'язані з інноваційною діяльністю дрібних фірм, наведені в табл. 6.4.

Відповідальність за розробку нових продуктів зазвичай покладається на декількох співробітників.

Таблиця 6.4. Фактори, пов'язані з інноваційною діяльністю дрібних фірм

Фактори

Новий винахід

Рівень інновацій

Високий

Середній

Невеликий

1. Ризики

Вкрай високі

Високі

Помірні

Відносно низькі

2. Експертна

Оцінка

Дуже

Складно

Складно

Досить

Складно

Нескладно

3. Потенційний товарний

Ринок

Дуже

Високий

Високий

Помірно

Високий

Відносно

НизькийСхожі статті
Маркетингова товарна політика - Криковцева Н. О. - Новий продукт і його значення для економічного розвитку

Предыдущая | Следующая