Маркетингова товарна політика - Криковцева Н. О. - Передмова

Для виживання суб'єктів господарювання в умовах швидкозмінюваного зовнішнього оточення важливою проблемою є формування оптимальної товарної політики. Якщо не докладати стратегічних зусиль до її формування та реалізації, структура асортименту підприємств, що виробляють і реалізують, стає дуже нестійкою під впливом різних зовнішніх (а іноді й внутрішніх) чинників, що може призвести до комерційного провалу на ринку.

Успіх комерційної діяльності підприємства в обраному ринковому сегменті визначається насамперед умінням знайти і продати високоякісний товар, який задовольняє спектр потреб населення. Особливе значення для маркетолога мають основні категорії, такі як "товар" і "виріб" та умови його пропонування. Наріжним каменем формування ефективних маркетингових зусиль є їх диференціація відповідно до характеристик ринку, що обслуговується.

Колектив авторів на підставі опрацювання теоретичних і практичних аспектів формування та реалізації складових маркетингової товарної політики створив підручник, адаптований до потреб підготовки маркетологів для роботи у сфері торгівлі та послуг, відповідно до профілю діяльності нашого університету. Як показав досвід попереднього викладання, студенти відчувають нестачу підручників, орієнтованих на формування вмінь і навичок, необхідних маркетологам, які обрали сферою майбутньої професійної діяльності не промисловий, а споживчий ринок. З урахуванням саме такого підходу побудовано цей підручник, що складається з двох взаємопов'язаних частин, перша з яких має теоретичне, а друга - практичне спрямування.

Теоретична частина складається з восьми навчальних елементів, які інтегруються до змістових модулів відповідно до виділених для викладання навчальної дисципліни кредитів у межах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Особливу увагу в теоретичній частині підручника приділено характеристиці мультиатрибутивної моделі товару, розгляду функцій маркетингу з акцентуванням не на розробці товару, а на необхідності його просування до кінцевого споживача. З огляду на перспективи розвитку соціально орієнтованого маркетингу, до підручника включені питання з пропонування екологічно чистих продуктів.

Після опрацювання теоретичної частини студенти мають змогу закріпити набуті знання і самостійно перевірити рівень їх засвоєння, скориставшись матеріалами другої, практичної, частини, яка містить питання для співбесіди, теми рефератів, тести і практичні завдання. Друга частина побудована з використанням спеціальних методичних прийомів, що стимулюють науково-дослідну, творчу складову в моделі підготовки сучасного маркетолога..

Опрацювавши всі навчальні елементи підручника, студент:

- розумітиме сутність маркетингової товарної політики;

- опанує термінологічний апарат маркетингової товарної політики;

- навчиться аналізувати і формувати концепції товару;

- навчиться досліджувати та визначати конкурентоспроможність товару;

- оволодіє основними правилами розрахунку конкурентоспроможності товару;

- навчиться використовувати матриці БКГ, Ансоффа, Портера під час планування товарної політики;

- набуде навичок побудови життєвого циклу товару і вирішення завдання маркетолога для кожного з них.Схожі статті
Маркетингова товарна політика - Криковцева Н. О. - Передмова

| Следующая