Бюджетна система - Чала Н. Д. - Завдання для гри

Макроекономічний прогноз

Очікується, що у наступному році країна N опинеться у складній економічній ситуації. Через спад виробництва зменшаться податкові надходження до бюджету. Вихід світової економіки з рецесії та пожвавлення ділової активності інвесторів передбачається на грудень наступного року. Зростання цін на світовому ринку на 15-20 % на основну товарну статтю експорту країни г/ припадатиме на II квартал року, проте у цей період значно збільшиться (у 2 рази) собівартість виробництва цієї продукції у зв'язку зі збільшенням цін на енергоносії.

Разом із цим прогнозується зміна структури споживання домогосподарств у бік скорочення частки імпортованих товарів і товарів, на придбання яких раніше використовувалися кредити. Внаслідок девальвації відбуватиметься процес імпортозаміщення (частка імпортної продукції у споживанні скоротиться па 6,9 відсоткового пункту), а споживчий попит задовольнятиметься за рахунок внутрішнього виробництва. Споживання сектору загальнодержавного управління скоротиться на 5,7 %. За підсумками року прогнозується зростання ВВП у цілому на рівні 0,4 %. Основні прогнозні макропоказники країни N наведені у табл. 1-2.

Таблиця 1. Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку країни АГ1

З/п

Показник

Рік (n-3)

Рік (n-2)

Рік (n-1)

Прогнозований

Рік

(n)

1

Номінальний ВВП, млрд гр. од.

544,2

712,9

965,5

1 046,5

2

ВВП реальний, темп зростання, %

107,3

107,6

101,8- 102,5

100,4

3

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), %

111,6

116,6

121,9

109,5

4

Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року), %

114,1

123,3

121,1

112,0

5

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, млрд гр. од.

Прибуток, гр. од.

Збиток, гр. од

76,3

110,6 34,4

135,9

183,0 47,1

171,2

238,3 67,1

171,1

247,6 76,5

6

Середньомісячна заробітна плата працівників, номінальна, гр. од. реальний приріст до попереднього року, %

1041,47 18,4

1 351,14 15,0

1840 8,8

2 093,0 0,9

Складено за даними офіційного сайта Міністерства економіки України.

Закінчення табл. 1

Задекларована бюджетна політика на наступний рік спрямована на формування сприятливого макроекономічного середовища економічного зростання у країні N. Основними завданнями бюджетної політики визначено:

- забезпечення реальної збалансованості бюджету;

- виконання програм енергозбереження;

- сприяння розвитку підприємницької діяльності;

- удосконалення механізмів соціального страхування;

- забезпечення реалізації соціальних гарантій та соціального захисту вразливих верств населення.

Основними факторами макроекономічної стабільності та поступового економічного зростання мають стати передбачувані помірні інфляційні процеси, стабільна монетарна, бюджетна і боргова політика та жорстка фінансова дисципліна.

Таблиця 2. Баланс фінансових ресурсів країни N'1 млн гр. од.

Показники

Рік (n-2)

Рік (n-1)

Прогнозований рік (n)

І. Ресурси бюджету

235 427,7

306 410,4

413 609,2

Доходи бюджету

219 936,5

280 116,0

372 529,1

Надходження від приватизації державного майна

2 458,8

8 924,1

8 501,2

Залучення коштів на зовнішньому ринку

8411,6

8 098,0

16 557,9

Залучення коштів

На внутрішньому ринку

3 738,0

7 776,0

13 758,7

Повернення кредитів

1190,0

1 567,7

2 582,4

Фінансування

За активними операціями

-307,2

-71,4

-320,0

П. Ресурси підприємств і організацій, всього

163 264,4

220 204,4

269 977,5

Прибуток після сплати податку

84 416,4

145 600,0

187 300,0

Амортизаційні відрахування

78 848,0

74 604,4

82 677,5

Ш. Ресурси фондів соціального страхування (без коштів, що спрямовуються з державного бюджету), всього

87 655,1

118115,7

173 270,1

IV. Довгострокові кредитні ресурси на розвиток економіки, надані комерційними банками країни

115 267,0

140 165,0

168 200,0

V. Кошти іноземних інвесторів на розвиток економіки

25 250,0

49 300,0

51 975,0

Всього ресурсів

626 864,2

834 195,5

1077 031,8

Закінчення табл. 2

Показники

Рік (n-2)

Рік (n-1)

Прогнозований рік (n)

Напрями використання ресурсів

І. Використання ресурсів бюджету

235 427,7

306410,4

413 609,2

Видатки бюджету

226 054,4

296128,6

386 615,7

Погашення основної суми зовнішнього боргу

4103,7

2 289,8

8 542,9

Погашення основної суми внутрішнього боргу

2 495,8

3 614,7

12 574,7

Надання кредитів

2 773,8

4 377,3

5 876,0

П. Видатки підприємств і організацій, всього

163 264,4

220 204,4

269 977,5

Кошти, що залишаються у розпорядженні підприємств (прибуток після сплати податку та амортизаційні відрахування)

163 264,4

220 204,4

269 977,5

III. Видатки фондів соціального страхування (без коштів, що спрямовуються з державного бюджету), всього

83 341,5

122 224,8

173 000,0

IV. Видатки на реалізацію національних програм розвитку економіки за рахунок довгострокових кредитів

115 267,0

140 165,0

168 200,0

V. Витрати іноземних інвесторів на розвиток економіки

25 250,0

49 300,0

51 975,0

Всього видатків

622 550,6

838 304,6

1076 61,7

Сальдо

4 313,6

-4109,1

270,1

Пріоритетними завданнями та головними параметрами бюджетної політики є:

1) створення рівних умов для розвитку реального сектору економіки та досягнення макроекономічної стабільності;

2) забезпечення реалізації справедливої державної політики щодо соціального захисту та соціального забезпечення населення;

3) реформування бюджетної сфери.

Завдання групи № 1 (парламент). У кінці наступного року стартує виборча кампанія, тому вони мають забезпечити для себе підтримку населення шляхом підвищення соціальних гарантій та платежів для населення (виборців). Партія, яка становить більшість у парламенті, у передвиборчій програмі ставить за мету підвищення заробітних плат, соціальних виплат і соціальних гарантій для населення, створення робочих місць.

Завдання групи № 2 (Кабінет міністрів). З метою мінімізації втрат національних товаровиробників у складних умовах господарювання, потрібно вживати заходи для створення стимулів для розширення внутрішнього попиту, перш за все інвестиційного, активізації процесів просування українських товарів на зовнішні ринки, стимулювання розвитку нових високотехнологічних виробництв, аграрного сектору, будівельної галузі, вугільної та нафтопереробної промисловості. Зважаючи на те, що бюджетні ресурси обмежені, це можливе лише шляхом зниження соціальних виплат, скорочення витрат державного апарату та залучення іноземних кредитів.

Завдання групи № 3 (Президент). Він має опікуватися питаннями національної самосвідомості, національної ідеї, збереження історичної нам'яти та культурної спадщини. У пріоритеті бачить розвиток духовності та відродження історико-культурних центрів, на що й робить акцент у складеному проекті бюджету (табл. 3).

Таблиця 3. Бюджет країни N на _рік

Показники

Млн гр. од.

Доходи

Всього доходів

Податкові надходження

Податок на прибуток підприємств

Податок на додану вартість

Акцизний збір із вироблених у країні товарів

Акцизний збір із ввезених на територію країни товарів

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності

Неподаткові надходження

Рентна плата

Державне мито

Митні збори

Додаткові збори на виплату пенсій

Власні надходження бюджетних установ і організацій

Доходи від операцій з капіталом

Доходи від урядів зарубіжних країн і міжнародних організацій

Цільові фонди

Видатки

Всього видатків

У відсотках до валового внутрішнього продукту

Разом видатків

Загальнодержавні функції, а саме:

Закінчення табл. З

Показники

Млн гр. од.

Обслуговування державного боргу

Обслуговування внутрішнього боргу

Обслуговування зовнішнього боргу

Оборона

Громадський порядок, безпека та судова влада

Економічна діяльність

Охорона навколишнього природного середовища

Охорона здоров'я

Духовний та фізичний розвиток

Освіта

...

Соціальний захист та соціальне забезпечення


Схожі статті
Бюджетна система - Чала Н. Д. - Завдання для гри

Предыдущая | Следующая