Бюджетна система - Чала Н. Д. - Розділ 5. ОРГАНИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ

5.1. Міністерство фінансів України та його складові

Серед державних органів, на які покладено практичні завдання забезпечення розроблення і здійснення фінансової політики в Україні провідне місце належить органам системи Міністерства фінансів України, які мають:

- вищу ланку - центральний апарат Міністерства фінансів України;

- середню ланку - Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, обласні та міські, міст Києва і Севастополя фінансові управління державних адміністрацій;

- базову ланку - міські та районні фінансові відділення. Центральний апарат Міністерства фінансів України було

Сформовано у 1992 р. і його загальним завданням є забезпечення державної фінансової політики та здійснення загального керівництва у сфері державних фінансів, зокрема складання і забезпечення виконання державного бюджету.

Функції Міністерства фінансів України можна згрупувати за напрямами діяльності! виокремити шість блоків функцій:

1) виробництво і реалізація фінансової політики в державі;

2) організація фінансових відносин у суспільстві;

3) організація бюджетного процесу;

4) реформування відносин власності та управління загальнодержавним майном;

5) створення фінансового ринку в Україні;

6) забезпечення фінансових взаємовідносин з іншими країнами.

Детальніше зупинимося на функціях Міністерства фінансів України у сфері організації бюджетного процесу, якими є:

1) організація роботи, пов'язана з складанням проекту державного бюджету України за дорученням Кабінету Міністрів України, визначення порядку і строків подання центральним органам державної виконавчої влади Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями матеріалів для підготовки проекту державного бюджету і прогнозних розрахунків для визначення частини загальнодержавних податків, зборів і платежів, що зараховуються до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

2) складання проекту державного бюджету, підготовка пропозицій щодо нормативів відрахувань частини загальнодержавних податків, зборів і платежів до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та подання їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

3) організація виконання державного бюджету за доходами і видатками, ведення обліку касового виконання державного бюджету;

4) разом з іншими міністерствами, відомствами, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконкомами місцевих рад забезпечення надходження доходів до державного бюджету та вживання заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів;

5) здійснення методичного керівництва роботою в галузі територіального фінансово-бюджетного планування, розроблення порядку надання з державного бюджету субвенцій, дотацій та субсидій;

6) складання річного та щомісячного розпису доходів і видатків, забезпечення виконання державного бюджету, затвердженого Верховною Радою України, проведення у встановленому порядку взаємних розрахунків державного бюджету з бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, у межах своїх повноважень здійснення обслуговування державного внутрішнього і зовнішнього боргу;

7) здійснення контролю за виконанням державного бюджету і дотриманням установами Національного банку України та комерційними банками правил касового виконання державного бюджету за доходами;

8) визначення порядку ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, кошторисів, видатків бюджетних установ, встановлення форм обліку і звітності щодо касового виконання бюджету;

9) складання звіту про виконання державного бюджету, розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо ефективного використання коштів державного бюджету;

10) розроблення проекту Правил складання і виконання державного та місцевих бюджетів і подання його на затвердження Кабінету Міністрів України;

11) затвердження класифікації доходів і видатків державного та місцевих бюджетів;

12) участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення структури органів державної виконавчої влади та здійснення контролю за витрачанням коштів на їх утримання, аналіз витрат на утримання органів законодавчої, виконавчої та судової влади і підготовка пропозицій щодо їх оптимізації;

13) участь у розробленні умов оплати праці працівників органів виконавчої та судової влади, правоохоронних органів, закладів освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення, культури та інших бюджетних установ.

Міністерство фінансів України очолює міністр, який призначається на посаду Указом Президента України. Він має заступників, яких за його поданням призначає Кабінет Міністрів України. Для погодження вирішення питань, що належать до компетенції Міністерству фінансів, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у міністерстві утворюється колегія у складі міністра, який, як правило, є головою колегії, його заступників та інших керівних працівників центрального апарату. Структура центрального апарату міністерства та її зміни затверджується віце-прем'єр-міністром України. Положення про структурні підрозділи центрального апарату затверджується міністром фінансів.

До другої складової органів Міністерства фінансів України належать фінансові управління обласних державних адміністрацій, які засновуються рішенням державної адміністрації за принципом подвійного підпорядкування, яке підвідомче і підзвітне у своїй діяльності центральному апарату Міністерства фінансів України.

Основними функціями фінансових управлінь обласних адміністрацій є:

1) визначення порядку і строків подання обласними управліннями та відділами, виконкомами міських і районних рад матеріалів для підготовлення проекту обласного бюджету і прогнозних розрахунків для визначення частини загальнодержавних податків, зборів і платежів, які підлягають зарахуванню до бюджетів міст і районів області;

2) проведення перевірки правильності складання і затвердження кошторисів бюджетних установ;

3) внесення пропозицій до обласної ради про встановлення на території області додаткових податків і зборів;

4) здійснення контролю за повним і своєчасним перерахуванням установами банків коштів до державного бюджету, за цільовим використанням коштів, отриманих з бюджету вищого рівня;

5) розроблення порядку надання з обласного бюджету субвенцій, дотацій і субсидій бюджетам міст і районів;

В) складання і затвердження річного і щомісячного розпису доходів і видатків обласного бюджету, забезпечення його виконання;

7) розгляд бухгалтерських звітів і балансів обласних відділів та управлінь міст і районів обласного підпорядкування;

8) підготовлення звітності про виконання бюджету області;

9) участь у роботі комісій з приватизації державної власності і здійснення контролю за зарахуванням коштів від приватизації державного майна до бюджету;

10) здійснення контролю за станом роботи у міських і районних фінансових відділах зі складання і виконання бюджету, контрольно-економічної роботи з інших питань, які належать до компетенції фінансових органів.

Фінансове управління очолює керівник, який призначається на посаду міністром фінансів за поданням обласної державної адміністрації. Він має заступників, яких призначає на посаду наказом по фінансовому управлінню. У фінансовому управлінні утворюється колегія у складі керівника, голови колегії, його заступників та інших керівних працівників управління, що затверджується обласною державною адміністрацією. Фінансування фінансових управлінь здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Структуру фінансових управлінь затверджує керівник фінансового управління.

До складу фінансового управління належать:

1) адміністрація;

2) бюджетний відділ;

3) головна бухгалтерія;

4) відділ фінансів охорони здоров'я;

5) відділ фінансів освіти та культури;

6) відділ фінансів місцевого господарства;

7) відділ фінансування соціального захисту населення;

8) відділ доходів, цінних паперів, приватизації та фінансових ринків;

9) відділ фінансів капітального будівництва;

10) відділ фінансування місцевих органів влади та управління;

11) відділ кадрів і спеціальної роботи;

12) відділ розроблення і впровадження комп'ютеризації;

13) загальний відділ.

Третьою складовою у системі органів Міністерства фінансів України є міські, районні і районні у містах фінансові відділи, які забезпечують втілення у життя державної фінансової політики на відповідній території, аналізують показники розвитку економіки міста та району, здійснюють заходи з оздоровлення фінансового стану галузей місцевого господарства та збільшення доходів бюджету.

Міські і районні фінансові відділи очолює завідувач, який відповідно до законодавства України призначається на посаду фінансовим органом вищого рівня за поданням фінансового відділу...Структура фінансового відділу затверджується завідувачем.

Структура міського і районного фінансового відділу має такий вигляд (рис. 5.1).

структура міського, районного фінансового відділу

Рис. 5.1. Структура міського, районного фінансового відділу

Окрім системи органів Міністерства фінансів України, є ще певна кількість організацій, які здійснюють оперативне управління бюджетом. До них належать Державна контрольно-ревізійна служба України, Державне казначейство України, Державна податкова служба України, Рахункова палата України.Схожі статті
Бюджетна система - Чала Н. Д. - Розділ 5. ОРГАНИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ

Предыдущая | Следующая