Бюджетна система - Чала Н. Д. - 3.2. Організація виконання бюджету

Виконання бюджетів - це забезпечення своєчасного і повного надходження запланованих доходів у цілому та за кожним джерелом, а також своєчасного, повного і безперервного фінансування передбачених бюджетом заходів.

Участь у виконанні бюджетів беруть підприємства, організації та установи всіх форм власності, а також фізичні особи, які пов'язані з доходами та видатками бюджетів.

Основними принципами виконання бюджетів є:

1) забезпечення повного і своєчасного надходження доходів у цілому і за кожним джерелом окремо;

2) фінансування заходів у межах затверджених у бюджеті сум протягом бюджетного року;

3) надання бюджетних коштів за умови виконання кожним підприємством, організацією та установою планових завдань з урахуванням раніше виділених бюджетних коштів;

4) фінансування юридичних осіб тільки з одного бюджету;

5) дотримання режиму економії у витрачанні трудових та природних ресурсів і матеріальних коштів;

6) забезпечення ефективного контролю за правильністю використання бюджетних коштів;

7) дотримання на підприємствах і в організаціях бюджетної сфери державної планової та фінансової дисципліни.

Загальне керівництво щодо виконання бюджету покладається на Кабінет Міністрів України, який організовує виконання бюджету держави через Міністерство фінансів України, міністерства, відомства, інші органи виконавчої влади, уряд Автономної Республіки Крим, місцеві виконавчі органи.

Держаний бюджет України виконується за розписом доходів і ви датків з поквартальним розподілом, який складається Міністерством фінансів України відповідно до показників цього бюджету.

Органами, які забезпечують виконання дохідної частини Державного бюджету України, є:

1) Міністерство фінансів України, яке організовує виконання дохідної частини бюджету і здійснює контроль за його виконанням;

2) органи Державного казначейства України, які перевіряють правильність зарахування доходів відповідно до кодів бюджетної класифікації та ведуть бухгалтерський облік доходів;

3) Податкова адміністрація України, яка здійснює контроль за правильністю і своєчасністю розрахунків з бюджетом усіх платників податків, зборів і платежів;

4) установи банківської системи, які здійснюють приймання, зберігання та перерахування доходів.

Розпис доходів і видатків республіканського бюджету Автономної Республіки Крим складає Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, обласних, міських, міст Києва і Севастополя бюджетів - фінансові управління обласних і міських державних адміністрацій, районних, сільських, селищних бюджетів - фінансові відділи відповідних виконавчих органів. Бюджетний розпис складають на рік із помісячною розбивкою.

Виконання дохідної частини місцевих бюджетів забезпечується такими органами:

1) фінансовими управліннями обласних і міських державних адміністрацій та фінансовими відділами відповідних виконавчих органів, які перевіряють правильність зарахування доходів відповідно до кодів бюджетної класифікації та ведуть бухгалтерський облік доходів;

2) податковими адміністраціями й інспекціями України, які здійснюють контроль за правильністю і своєчасністю розрахунків з бюджетом усіх платників податків, зборів і платежів;

3) установами банківської системи, які здійснюють приймання, зберігання та перерахування доходів.

Приймання доходів від підприємств й організацій здійснюється шляхом перерахування коштів із рахунків платників на рахунки бюджету у безготівковому вигляді в установах банківської системи за допомогою платіжних доручень, які виписують самі платники. Приймання коштів від населення у готівковому вигляді оформляють квитанцією-повідомленням. Квитанція залишається у платника, а повідомлення в установі, яка приймає платіж.

У процесі виконання бюджету держави як самостійну сферу виокремлюють касове його виконання. Під касовим виконанням бюджету слід розуміти організацію і здійснення розрахунково-касових операцій щодо виконання бюджету відповідного рівня.

Є три системи касового виконання бюджету:

1) банківська система касового виконання бюджету передбачає відкриття рахунків для виконання бюджету в установах банківської системи;

2) казначейська система касового виконання бюджету передбачає відкриття та ведення рахунків для виконання бюджету в органах Державного казначейства;

3) змішана система касового виконання бюджету передбачає можливість відкриття та ведення рахунків для виконання бюджету як в установах банківської системи, так і в органах казначейства.

До 1993 р. в Україні діяла банківська системи касового виконання бюджету. З 1993 р. почалася поступова перебудова касового виконання бюджету. Після утворення Державного казначейства у 1995 р., з 1 квітня 1997 р. була запроваджена казначейська системи касового виконання бюджету. Тепер касове виконання бюджету здійснюється за змішаною системою - через установи НБУ та уповноважених банків і органи Державного казначейства.

Діюча система касового виконання дохідної частини Державного бюджету України передбачає відкриття відповідних рахунків, на яких акумулюються кошти державного бюджету. Розподіл загальнодержавних доходів здійснюється органами Державного казначейства. За платіжними дорученнями останніх установи уповноважених банків перераховують кошти з рахунку "Кошти бюджету України до розподілу Державним казначейством України** (балансовий рахунок № 3502 в установах Національного банку України та балансовий рахунок № 2502 в установах уповноважених банків) на рахунки з обліку доходів державного бюджету, відкритих на балансових рахунках № 3510 і 2510 "Кошти Державного бюджету України" відповідно в установах НБУ та уповноважених банків; рахунки, відкриті на ім'я фінансових управлінь на балансових рахунках в установах НБУ № 3500 та в установах уповноважених банків № 2500 "Кошти бюджетів України до розподілу" з метою подальшого їх розподілу між рівнями місцевих бюджетів.

Також на ім'я Державного казначейства в регіональних управління НБУ для обліку коштів для перерахування їх центральному апарату Державного казначейства України відкриваються спеціальні транзитні рахунки. Установи комерційних банків щодня перераховують суми, що надійшли на рахунок державного бюджету, регіональним управлінням НБУ, які в свою чергу перераховують відповідні суми Операційному управлінню НБУ.

Щодня в банківських установах автоматично здійснюється перерахування з рахунків № 3510 в установах НБУ та № 2510 в установах уповноважених банків "Кошти Державного бюджету України" на рахунки № 3513 і 2513 відповідно в установах НБУ та уповноважених банків "Кошти Державного казначейства України", з яких здійснюється фінансування витрат.

Для акумуляції коштів місцевих бюджетів у банківських установах на балансових рахунках № 354 в установах НБУ та № 254 в установах уповноважених банків "Кошти місцевих бюджетів" відкриваються рахунки № 3540 та 2540 "Кошти бюджету Автономної Республіки Крим", рахунки № 3541 і

2541 "Кошти обласних бюджетів" та рахунки № 3542 і 2542 "Кошти районних, міських, сільських і селищних бюджетів" відповідно в установах НБУ та уповноважених банків.

На зазначених рахунках відкривається основний поточний балансовий рахунок фінансового органу Міністерства фінансів України за відповідним місцевим бюджетом, з якого бюджетні кошти перераховуються на бюджетні рахунки розпорядників коштів, з яких і здійснюється фінансування відповідних бюджетних установ і заходів.

Мета виконання видаткової частини бюджету полягає у фінансуванні заходів, затверджених у бюджеті протягом бюджетного року.

Фінансування бюджету - це перерахування коштів на поточні реєстраційні бюджетні рахунки розпорядників коштів з єдиного казначейського рахунку або рахунку місцевого бюджету, які відкриті в банківських установах та органах Державного казначейства України.

Касове виконання державного бюджету за видатками здійснюється органами Державного казначейства в межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті відповідним розпорядникам коштів, і надходжень на єдиний казначейський рахунок державного бюджету. Фінансування здійснюється шляхом проведення платежів безпосередньо на користь суб'єктів господарської діяльності, які виконали роботи та надали послуги розпорядникам бюджетних коштів. Це фінансування здійснюється на підставі розпису доходів і видатків державного бюджету.

Міністерство фінансів України у двотижневий строк після опублікування у пресі Закону України "Про Державний бюджет України" на бюджетний рік передає затверджений розпис доходів і видатків державного бюджету за головними розпорядниками бюджетних коштів Головному управлінню Державного казначейства.

Фінансування та оплата витрат проводиться органами Державного казначейства за наявності даних про мережу установ, підприємств і організацій та на підставі затверджених кошторисів доходів і видатків. Кошторис доходів і видатків бюджетні установи є основним документом, який визначає загальний обсяг, цільовий напрям і поквартальний розподіл коштів.

Фінансування з бюджету може здійснюватися відповідно до двох схем (рис. 3.1 та 3.2).

фінансування з бюджету

За фінансування з бюджету за цією схемою (рис. 3.1) фінансові органи пов'язані з головними розпорядниками коштів, яким в установах банків відкривається два бюджетні рахунки: один - на видатки установи, інший - для переказу підвідомчим установам і на централізовані видатки.

У процесі фінансування з бюджету за схемою на рис. 3.2 фінансові органи пов'язані з розпорядниками коштів трьох ступенів, кожному з яких відкриваються реєстраційні рахунки у відповідних фінансових органах.

Реєстраційні рахунки - це рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства розпорядниками та отримувачам коштів державного бюджету для обліку операцій за коштами загального фонду бюджету.

фінансування з бюджету

Фінансування з бюджету здійснюється через банківські установи, які визначені Кабінетом Міністрів України та Національним банком України. До уповноважених банків належать: Державний експортно-імпортний банк України, Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк", Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик", Відкрите акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль". Рахунки з виконання місцевих бюджетів відкриваються у тих банках, з якими укладають угоди відповідні місцеві ради.

На сьогодні в Україні діє такий метод фінансування з бюджету, як перерахування коштів з рахунку бюджету на бюджетні рахунки розпорядників коштів. Суть його полягає у тому, що фінансовий орган здійснює перерахування бюджетних коштів з рахунку бюджету на рахунки розпорядників коштів тільки за наявності їх на цьому рахунку в цей час. Підставою для перерахування коштів є затверджені у бюджеті суми видатків.

Основним первинним документом для здійснення фінансування з бюджету за цим методом є платіжне доручення за формою 0401001.

Відповідно до Інструкції "Про порядок касового виконання Державного бюджету за видатками", затвердженої Наказом Державного казначейства України у березні 2000 р. фінансування з державного бюджету може здійснюватися за відомчою структурою і шляхом оплати витрат. Фінансування видатків державного бюджету Державне казначейство України проводить шляхом переказу коштів бюджету територіальним управлінням Державного казначейства.

Фінансування з державного бюджету за відомчою структурою здійснюється таким чином.

Державне казначейство України доводить до головного розпорядника коштів затверджені обсяги фінансування відповідно до кодів бюджетної класифікації, який розподіляє їх між підвідомчими установами і подає до Державного казначейства України розподіл бюджетних коштів за областями у розрізі підвідомчих установ, підприємств, організацій та кодів бюджетної класифікації. Розподіл коштів складається у двох примірниках, реєструється у журналі реєстрації розподілу коштів та підписується керівником і головним бухгалтером, підписи яких скріплюються печаткою. Один примірник передається до Управління оперативно-касового планування видатків Державного казначейства України, другий залишається у головного розпорядника коштів, а витяг з розподілу коштів передається розпорядникам коштів нижчих рівнів.

Отримані розподіли коштів Управління оперативно-касового планування видатків Державного казначейства України перевіряє і групує за територіями, після чого складаються реєстри на здійснення видатків за відповідною територією у двох примірниках. Це ж Управління на підставі розподілу коштів і підготовлених реєстрів також складає розпорядження на перерахування коштів у двох примірниках, реєструється в журналі реєстрації та затверджується Головою Державного казначейства України (заступником міністра фінансів). Перший примірник розпорядження та реєстрів передається до Управління бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України* другий залишається в Управлінні оперативно-касового планування видатків.

Управління бухгалтерського обліку та звітності звіряє суми фінансування з залишками невикористаних асигнувань, після чого погоджений примірник розпорядження передається операційно-контрольному Управлінню Державного казначейства України для перерахування коштів за призначенням.

На підставі розпорядження операційно-контрольне Управління складає платіжне доручення на переказ коштів територіальним управлінням Державного казначейства України та розпорядникам коштів, які у свою чергу доводять до розпорядників коштів на рівні області отриману суму фінансування. Далі розподіляються кошти по установах, підприємствах, організаціях розпорядниками коштів.

Фінансування з державного бюджету шляхом оплати витрат проводиться як безготівковим здійсненням платежів безпосередньо на користь суб'єктів господарської діяльності, організацій, установ, що виконали роботи або надали послуги розпорядникам коштів, так і за допомогою надання дозволу на отримання готівки в установах банків на цілі, передбачені у кошторисах доходів і видатків розпорядників коштів.

Для обліку витрат розпорядників коштів на їх ім'я в органах Державного казначейства відкриваються реєстраційні рахунки, а в Операційно-контрольному управлінні Державного казначейства України - особові картки, які містять інформацію про виділені бюджетні кошти на оплату витрат, суми їх використання та залишку.

Операційно-контрольне управління Державного казначейства України записує кошти, що надійшли з державного бюджету на реєстраційні рахунки розпорядників коштів. Після цього складаються меморіальні ордери у двох примірниках з обов'язковим зазначенням цілі, на яку надійшли кошти з державного бюджету, кодів їх бюджетної класифікації та підпису виконавця. Перший примірник меморіального ордера залишається у розпорядника коштів, другий - в Операційно-контрольному управлінні.

Після отримання виписки з реєстраційного рахунку розпорядник коштів протягом операційного дня подає до органів Державного казначейства необхідні розрахункові документи для проведення витрат, а саме рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, трудові угоди, договори на виконання робіт, акти виконання робіт і платіжні доручення, на підставі яких відповідний орган Державного казначейства перераховує кошти за надані послуги, виконані роботи безпосередньо суб'єктам господарської діяльності.

Для одержання коштів готівкою уповноважена особа на їх отримання подає до Операційно-контрольного управління Державного казначейства України заяву на видачу готівки та отримання грошового чеку.

На підставі належно оформленого грошового чеку уповноважена особа розпорядника коштів отримує готівку з відкритого в установі банку бюджетного рахунку органу Державного казначейства. Невикористана готівка повертається на цей самий бюджетний рахунок за спеціальними документами, в яких вказується номер відповідного реєстраційного рахунку.

Фінансування видатків з місцевих бюджетів шляхом перерахування коштів з поточного рахунку бюджету на поточні бюджетні рахунки розпорядників коштів здійснюється на основі розпорядження бюджетного відділу - форма № 5, за допомогою платіжного доручення - форма № 0410001. Бухгалтерія фінансового органу виписує платіжне доручення у трьох примірниках і подає їх до установи банку, який обслуговує цей фінансовий орган.

Перший примірник платіжного доручення залишається в банку, другий передається головному розпоряднику коштів, а третій повертається фінансовому органу. Якщо фінансовий орган і головного розпорядника коштів обслуговують установи різних банків або різні установи одного банку, то платіжне доручення виписується у двох примірника, перший примірник залишається в банку, який обслуговує цей фінансовий орган, а другий повертається фінансовому органу.

Виконання видаткової частини бюджету визначається чітким дотриманням своїх функцій всіма трьома юридичними особами: фінансовими органами, банками і розпорядниками коштів.

У процесі виконання бюджету після його затвердження можуть виникати різні ситуації, які призводять до зміни розподілу доходів і видатків між окремими бюджетами, що зумовлює незбалансованість бюджетів. Основними причинами, які спричинюють порушення збалансованості бюджетів протягом бюджетного року, є:

1) зміна після затвердження бюджету законодавства, яке регламентує розподіл доходів і видатків між бюджетами;

2) зміна адміністративно-територіального поділу країни;

3) передача з одного бюджету до іншого фінансування певних заходів, капітальних вкладень;

4) зміна відомчої підпорядкованості підприємств, організацій та установ.

Для відновлення їх збалансованості слід провести відповідні взаємні розрахунки, що грунтується на таких правилах:

1) розрахунки проводять тільки між бюджетами вищого і нижчого рівня, безпосередньо пов'язаних в ієрархічній структурі (наприклад, між державним і обласним, обласним і районним бюджетами);

2) на взаємні розрахунки відносять всю річну заплановану суму доходів або видатків незалежно від того, яка сума коштів надійшла або скільки їх витрачено до часу виникнення розрахунків;

3) розрахунки за взаємними вимогами мають бути завершені до 31 грудня поточного року, тобто до кінця бюджетного року.

Взаємні розрахунки враховуються одночасно в усіх фінансових органах, які виконують бюджети, пов'язані взаємним перерозподілом доходів і видатків.

Підставою для оформлення взаємних розрахунків є відповідні рішення органів державної влади і державного управління про зміну відомчої підпорядкованості підприємств, організацій та установ як основної причини виникнення дисбалансу бюджетів або інші рішення, у результаті яких виникає необхідність у взаємних розрахунках.

Перерахування коштів і погашення заборгованості здійснюється за допомогою платіжних доручень, у яких зазначається призначення цих перерахувань.Схожі статті
Бюджетна система - Чала Н. Д. - 3.2. Організація виконання бюджету

Предыдущая | Следующая