Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 2.3. Бухгалтерський баланс в господарській діяльності та його значення в юридичній практиці

Бухгалтерський баланс - Це спосіб економічного групування та узагальненого відображення у грошовій оцінці стану господарських засобів і джерел їх утворення на певну дату. Зміст, форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

Види бухгалтерського балансу:

O вступний складається на початку діяльності підприємства;

O періодичний складається протягом календарного року за звітний

Період;

O річний відображає стан капіталу підприємства розміщеного в активах і пасивах на початок наступного року а також результати діяльності за попередній рік;

O об'єднувальний складається в разі злиття кількох підприємств;

O розподільний складається при реструктуризації великих підприємств;

O санований призначений для коригування контрактивних та контрпасивних статей балансу;

O ліквідаційний складається в разі ліквідації підприємства, яке має статус юридичної особи;

O зведений складається на підприємстві, до складу якого входять реструктуризовані підприємства чи господарства, виділені на самостійний баланс;

O консолідований передбачає включення до його складу всіх підприємств однієї компанії, фірми, концерну з правом юридичної особи.

Структура бухгалтерського балансу підприємства, рекомендована Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", є типовою. Бухгалтерський баланс як спосіб відображення майнового стану підприємства являє собою двосторонню таблицю, одна сторона якої іменується активом, інша - Пасивом. Актив і пасив балансу складаються з окремих статей.

Стаття балансу - це показник, який відображає величину певного економічного однорідного виду засобів, джерел їх утворення та коштів у грошовому вираженні на певну дату. Грошове вираження називається Оцінкою статті. Статті балансу, складені за певною системою відповідно до чинного законодавства, поєднують у розділи активу та пасиву.

Актив Показує склад, розміщення, ступінь рухомості майна, предметний стан майна підприємства (ступінь ліквідності, можливість мобілізувати засоби (активи), які є в наявності для оплати боргів (пасивів) у встановлені строки).

Пасив Джерела формування і цільове призначення однієї і тієї ж сукупності коштів, які має в своєму розпорядженні підприємство на момент складання балансу. Актив і пасив мають власну структуру в них можуть розрізнюватися розділи, а також статті або, як їх іноді називають, "балансові рахунки". Ці положення універсальні, однак кількість і зміст статей балансу для різних підприємств можуть бути неоднакові.

Актив і пасив балансу складаються також з певних розділів. Актив: необоротні активи;

Оборотні активи;

Витрати майбутніх періодів. Пасив: власний капітал;

Забезпечення наступних витрат і платежів;

Довгострокові зобов'язання;

Поточні зобов'язання;

Доходи майбутніх періодів. Господарські операції здійснюються на підприємстві щодня і у великій кількості, але все це викликає лише наступні чотири типи змін балансу:

1. Зміни в активі балансу:

А+ С - С = П,

Де А - актив балансу, П - пасив балансу, С - сума операцій.

2. Зміни в пасиві балансу збільшення однієї і зменшення іншої статті:

А = П + С - С.

3. Зміни в активі і пасиві балансу у бік збільшення:

А + С = П + С.

4. Зміни в активі і пасиві балансу у бік зменшення:

А - С =П - С.

На основі викладеного можна зробити наступні висновки: 1) будь-яка господарська операція торкається одночасно двох статей балансу і викликає в ньому один з чотирьох перерахованих видів змін;

2) рівність підсумків активу і пасиву балансу зберігається після будь-якої операції;

3) зміна підсумків активу і пасиву балансу має місце у випадках, коли господарська операція торкається одночасно активної і пасивної частини балансу.

В бухгалтерський баланс підприємства злочинці можуть заносити неправдиві дані, тобто дані бухгалтерського балансу можуть бути сфальсифіковані.

Способів фальсифікації бухгалтерського балансу багато, наведемо приклади деяких з них:

O завищення (заниження) підсумкової суми розділів активу і пасиву баланса;

O занесення бездоказових записів в бухгалтерський баланс;

O не відображення здійснених господарських операцій, оформлених первинними обліковими документами, в бухгалтерському балансі;

O відображення в балансі господарських операцій згідно недоброякісних (підроблених) документів та записів на бухгалтерських рахунках і в облікових регістрах;

O неправильна кореспонденція бухгалтерських рахунків (облікових регістрів) та балансових статей;

O фальсифікація балансу шляхом заниження (завищення) залишків на початок звітного періоду розділів, балансових статей активу та пасиву балансу;

O фальсифікація балансу шляхом нерівності господарських засобів підприємства джерелам їх формування;

O фальсифікація балансу шляхом записів не на відповідних балансових статтях тощо.

Працівники правоохоронних органів повинні знати способи фальсифікації, які часто зустрічаються на практиці, та володіти методами (навичками) їх виявлення.Схожі статті
Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 2.3. Бухгалтерський баланс в господарській діяльності та його значення в юридичній практиці

Предыдущая | Следующая