Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

2.1. Економічна сутність, значення та види балансового узагальнення

Управління фінансово-господарською діяльністю підприємства потребує своєчасної та достовірної інформації про стан та рух господарських засобів за складом і розміщенням, джерелами формування та цільовими призначеннями. Такі відомості можна отримати за допомогою бухгалтерського балансу. Слово "баланс" від французького означає ваги, врівноваженість.

Завдання балансу - дати узагальнену інформацію про активи і їх джерела у вартісному вимірнику на певну дату. Така інформація необхідна внутрішнім (менеджери, спеціалісти, працівники підприємства) та зовнішнім (акціонери, кредитори підприємства, податкові служби) користувачам для прийняття рішень.

Бухгалтерський баланс - метод узагальнення даних про і Склад майна суб'єкта діяльності за видами (складом і використанням і джерелами утворення на певну дату в узагальненому і вартісному вимірнику (зазвичай на 1-ше число місяця). )

Форма балансу та порядок його заповнення в Україні регулюються ПСБО 2 "Баланс". Згідно зі ст. 11 "Загальні вимоги до фінансової звітності" Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" баланс, разом із звітом про фінансові результати, звітом про рух грошових коштів, звітом про власний капітал, звітністю за сегментами та примітками до звітів, є складовою фінансової звітності підприємства.

Баланси відображають різну економічну інформацію і в залежності від вимірників бувають:

O натуральні - характеризують джерела формування матеріальних ресурсів та напрямки їх використання. Використовується зазвичай при плануванні господарської діяльності підприємства;

O трудові - характеризують кількість та склад трудових ресурсів, їх розподіл та використання;

O вартісні - складаються у вартісному вираженні на рівні окремих підприємств, галузей, країни.

визначники змісту балансу

Рис. 2.1. Визначники змісту балансу

Крім цього, баланси класифікують за:

O джерелами складання;

O обсягами даних;

O формою;

O термінами складання;

O змістом.

За джерелами складання:

O інвентарні - складаються на підставі повного опису майна і є скороченим варіантом бухгалтерського балансу;

O книжкові - складаються на підставі запису в книгах без підтвердження інвентаризації;

O генеральні - поєднання інвентарного та книжкового балансів.

За обсягами даних:

O прості - баланси підприємств, які не мають структурних підрозділів;

O складні - баланси підприємств, які мають структурні підрозділи;

O зведені - складається об'єднанням підприємств і містять звітні дані всіх суб'єктів господарювання - учасників такого об'єднання.

За змістом виділяють баланси:

O сальдові - складаються шляхом підрахунку сальдо по рахунках;

класифікація балансів

Рис. 2.2. Класифікація балансів

O оборотні - баланси, які крім залишків активів та пасивів містять дані про їх рух, тобто дебетові та кредитові обороти;

O результативні - баланси доходів та витрат, які дають змогу визначити чистий прибуток;

O проміжні - баланси, які складаються на будь-яку дату залежно від потреб;

O шахові - баланси, які крім залишків на рахунках, містять кореспонденції по цих рахунках;

O порівняльні - баланси, в яких порівнюються статті звітного балансу з відповідними статтями балансу за попередній період.

За формою баланси поділяють на:

O повні - баланси, які містять перелік всіх статей, які до них включаються;

O скорочені - містять обмежену кількість статей.

У практиці бухгалтерського обліку також мають місце такі види балансів:

O річний - складається за календарний рік як основний звітний період в діяльності підприємства;

O періодичний - складається за проміжні звітні періоди (місяць, квартал);

O об'єднувальний - складається при злитті кількох підприємств в одне;

O розподільний - складається у разі поділу одного великого підприємства на декілька менших суб'єктів господарювання з правами юридичних осіб;

O консолідований - складається шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних показників фінансової звітності материнського підприємства ;

O ліквідаційний - формується у випадку ліквідації підприємства з урахуванням умов розподілу активів для покриття зобов'язань підприємства та повернення коштів засновникам;

O баланс-нетто. Особливість його полягає в тому, що показники активів та капіталу відображаються за їх чистою вартістю. Наприклад, до підсумку балансу включається не первісна вартість дебіторської заборгованості та резерв сумнівних боргів, а її чиста реалізаційна вартість;

O баланс-брутто. Цей вид балансу передбачає включення всіх показників балансу до його підсумку. Наприклад, основні засоби за первісною вартістю будуть відображатися в активі, а накопичений знос, як джерело утворення, - в пасиві балансу. Тому чиста вартість основних засобів буде розраховуватися різницею між первісною вартістю та накопиченим зносом.Схожі статті
Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

Предыдущая | Следующая