Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 3.3. План рахунків бухгалтерського обліку

План рахунків - це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку для відображення господарських операцій і ) накопичення бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, необхідної користувачам для прийняття рішень.

На сьогодні в Україні застосовують п'ять планів рахунків: o План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій;

O План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

O План рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України;

O План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України;

O План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій структурно складається з 10 класів, які включають балансові, номінальні та позабалансові рахунки. План рахунків зорієнтований на потреби складання фінансової та внутрішньої звітності, тому чітко розмежовані балансові рахунки, об'єднані в класи з розділами активу і пасиву балансу, номінальні рахунки для обліку витрат, доходів і результатів діяльності, а також позабалансові рахунки. Узгодженість Плану рахунків підприємства з фінансовою звітністю ілюструє табл. 3.1.

Кожен клас рахунків має конкретне призначення та тісно пов'язаний з інформаційними потребами внутрішніх і зовнішніх користувачів. У Плані рахунків використано децимальну систему кодування, за якої кожна цифра в коді рахунка визначає відповідну складову (клас, синтетичний рахунок, субрахунок). Так, код 105 означає: 1 - клас "Необоротні активи"; 0 - синтетичний рахунок "Основні засоби"; 5 - субрахунок "Транспортні засоби". Таким чином, діючий План рахунків розрахований на максимально можливу кількість 99 рахунків першого порядку, а кожен рахунок може вмістити до 9 субрахунків (рахунків другого порядку). Діючий План рахунків містить 80 синтетичних рахунків, 73 з яких призначені для всіх видів діяльності.

План рахунків бухгалтерського обліку, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291, зарегістрований у Міністерстві юстиції України 21.12.99 за № 892/4185 (Додаток 1).

Таблиця 3 .1. Узгодженість Плану рахунків із фінансовою звітністю

План рахунків

Фінансова звітність

Клас

Назва класу рахунків

Актив Пасив

1

Необоротні активи

1

2

Запаси

2

3

Кошти, розрахунки та інші активи

3

4

Власний капітал та забезпечення зобов'язань

4

5

Довгострокові зобов'язання

5

6

Поточні зобов'язання

6

7

Доходи і результати діяльності

Звіт про фінансові результати

8

Витрати за елементами

9

Витрати діяльності

0

Позабалансові рахунки

Примітки

До

Фінансових звітів

3.4. Класифікація рахунків

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку - це групування рахунків бухгалтерського обліку за певними ознаками і встановлення загальних властивостей різних груп рахунків з метою їх вивчення і правильного застосування. Багаточисленність і різноманітність об'єктів бухгалтерського обліку викликає необхідність застосування значної кількості різних рахунків. Для правильного їх використання необхідно знати призначення кожного рахунка, його структуру і економічний зміст, тобто знати, які об'єкти враховуються на даному рахунку і які, при цьому, виходять показники, характер оборотів і сальдо, значення рахунка для контролю за господарсько-фінансовою діяльністю, у визначенні собівартості продукції, у виявленні фінансових результатів тощо.

Кожен рахунок бухгалтерського обліку має багато відмінних ознак. Проте є і загальні характерні ознаки певної групи рахунків, що дає можливість здійснити їх класифікацію. Найбільш істотними ознаками, за якими здійснюється класифікація рахунків, є:

А) отримання показників про засоби або про джерела утворення засобів;

Б) ступінь деталізації одержуваних показників;

В) відношення рахунків до бухгалтерського балансу;

Г) призначення і структура рахунків.Схожі статті
Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 3.3. План рахунків бухгалтерського обліку

Предыдущая | Следующая