Митна справа - Дубініна А. А. - 5.2.1. Митне оформлення супроводжуємого пасажирського багажу

5.2.1. Митне оформлення супроводжуємого пасажирського багажу

Митне оформлення предметів (товарів), що ввозяться (пересилаються) громадянами-підприємцями здійснюється із заповненням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 та додаткового аркуша МД-3, митне оформлення предметів (товарів), що ввозяться (пересилаються) громадянами, які не є підприємцями, здійснюється за документами форми МД-1 та пасажирської митної декларації. При ввезенні товарів в Україну безпосередньо власником їх митне оформлення та стягнення необхідних видів платежів (крім транспортних засобів) проводиться на прикордонній митниці.

Закон України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", встановлено, що предмети, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, підлягають обкладенню митом за повними ставками Єдиного митного тарифу, податку на додану вартість та акцизного збору.

Згідно зі ст. 8 цього закону від оплати мита звільняються наступні предмети, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами:

O товари, сумарна митна вартість яких не перевищує 200 євро, а загальна вага не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами у супроводжуваному багажі (за умови усного декларування), пересилаються в несуп-роводжуваному багажі та надходять на адресу громадян у міжнародних поштових відправленнях;

O горілчані вироби у кількості 1 л, вино - 2 л, пиво - 5 л, тютюнові вироби - 200 цигарок (або 200 г цих виробів), які ввозяться в особистому багажі громадянами;

O товари, що тимчасово ввозяться на митну територію України під зобов' язання про їх зворотне вивезення;

O товари, що належать громадянам-нерезидентам та переміщуються транзитом через митну територію України;

O товари, що належать громадянам-резидентам та переміщуються транзитом у транзитних зонах міжнародних аеропортів;

O товари та транспортні засоби, що належать особам, які користуються на території України митними пільгами відповідно до статей 59-63, 65-67 МКУ;

O транспортні засоби в кількості однієї одиниці по кожній товарній позиції та товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами і входять до складу спадщини за законом, відкритої за межами України на користь резидента, у разі підтвердження її складу органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження легалізується у відповідній закордонній дипломатичній (консульській) установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

O товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами-резидентами у вигляді призів (нагород), отриманих за участь у спортивних та інших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо), у межах, визначених відповідними документами, у разі підтвердження факту отримання таких призів та нагород нотаріальними органами відповідної країни. Зазначені документи, що підтверджують факт отримання таких призів та нагород, підлягають легалізації у консульських установах України, що діють у відповідних країнах;

O товари та транспортні засоби, що були попередньо вивезені (переслані) громадянами-резидентами за митний кордон України із режимі тимчасового вивезення під письмове зобов' язання про їх зворотне ввезення та ввозяться (пересилаються) на митну територію України, за наявності відповідної вивізної митної декларації із зазначенням таких товарів;

O сільськогосподарська продукція, отримана громадянами-резиден-тами як натуральна плата за виконану роботу в країнах - учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди про вільну торгівлю, що ввозиться в порядку та обсягах, які визначаються Кабінетом Міністрів України;

O плодоовочева продукція, вирощена громадянами-резидентами на власних присадибних ділянках сумісних держав, за умови. підтвердження кількості вирощеної продукції довідками органів місцевого самоврядування, права власності та такі ділянки, подання сертифіката відповідності або свідоцтва встановленого зразка про визнання сертифіката, що ввозиться в порядку та обсягах, які визначаються Кабінетом Міністрів України;

O особисті речі, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну.

O транспортні засоби в кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією згідно з УКТ ЗЕД, що ввозяться (пересилаються) працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну (обов'язково: працівник дипломатичної служби є власником цього транспортного засобу; вартість транспортного засобу не перевищує 50 відсотків від суми, що виплачується цій особі у зв' язку з перебуванням у довготерміновому відрядженні або проходженні дипломатичної служби за кордоном та підтверджується документами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України).

Пропуск на митну територію України сільськогосподарської продукції, що підпадає під визначення першої - двадцять четвертої груп УКУ ЗЕД, що ввозиться громадянами, в будь-яких обсягах не дозволяється. Це обмеження не поширюється на:

O лікеро-горілчані та тютюнові вироби в обсягах, зазначених у статті 8 цього Закону;

O продукти харчування в упаковці виробника, що надходять на адресу фізичних осіб у міжнародних поштових відправленнях вагою до 10 кг;

O продукти харчування для власного споживання на суму до 50 євро, що ввозяться в порядку та обсягах, які визначаються Кабінетом Міністрів України;

O сільськогосподарську продукцію, отриману громадянами-резидента-ми як натуральну плату за виконану роботу в країнах - учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди про вільну торгівлю;

O плодоовочеву продукцію, вирощену громадянами-резидентами на власних присадибних ділянках сумісних держав, за умови підтвердження кількості вирощеної продукції довідками органів місцевого самоврядування, права власності на такі ділянки, подання сертифіката відповідності або свідоцтва встановленого зразка про визнання сертифіката.

Не підлягають пропуску через митний кордон України товари та особисті речі, на пропуск яких потрібні дозволи інших державних установ, без наявності цих дозволів. Перелік цих товарів та особистих речей визначається Кабінетом Міністрів України. Громадяни мають право безперешкодно ввозити особисті речі на митну територію України в режимі тимчасового ввезення за умови їх усного або письмового декларування за бажанням власника таких речей.

Стягнення мита акцизного і митного зборів, податку на додану вартість за митне оформлення предметів (товарів), що ввозяться в Україну громадянами-підприємцями, здійснюється з заповненням уніфікованого адміністративного документу МД-2. Стягнення мита, акцизного та митного зборів, податку на добавлену вартість за митне оформлення предметів, що ввозяться в Україну громадянами, які не мають свідоцтва про державну реєстрацію підприємництва, здійснюється за документом МД-1 (додаток 14).

Уніфікована митна квитанція МД-1 є фінансовим документом суворої звітності. Уніфіковані митні квитанції замовляються централізовано ДМСУ у вигляді квитанційних книжок, що складаються з 25 зброшурованих бланків МД-1. Облік квитанції на місцях здійснюється відділами бухгалтерського обліку та контролю.

Уніфікована митна квитанція МД-1 розроблена з метою вдосконалення організації роботи по прийому на зберігання митницею не пропущених через кордон України речей, валюти та цінностей, а також по прийому від громадян сум мита за речі, що переміщуються ними через митний кордон

України і підлягають митному (безпосередньо на прикордонній митниці) оподаткуванню. Уніфікована митна квитанція передбачає виконання трьох видів операцій з речами, предметами, валютою та цінностями і умовно розділена на чотири поля, кожне з яких призначено для заповнення по певній операції.

Уніфікована митна квитанція МД-1 застосовується під час здійснення таких операцій: прийняття на зберігання митним органом товарів відповідно до законодавства; справляння митним органом з фізичних осіб та підприємств платежів, якщо законодавством не передбачено складання ВМД на переміщувані через митний кордон України товари; справляння митним органом з фізичних осіб грошової застави у випадках, установлених законодавством.

Бланки МД-1 та додаткових аркушів до неї використовуються при виконанні операцій з предметами (товарами), валютою та цінностями, відповідно до чого умовно розділені на чотири поля, кожне з яких призначене для відображення однієї з цих операцій, а саме:

O А. Прийняття митним органом на зберігання предметів (товарів), що належать фізичним особам і не пропущені митницею через митний кордон України.

O В. Прийняття митним органом на зберігання валюти, у т. ч. національної, та цінностей, що належать фізичним особам і не пропущені митним органом через митний кордон України.

O С. Вилучення національної валюти та цінних паперів України при ввезенні їх без підстав.

O Б. Прийняття сум мита, митних та інших зборів і податків, передбачених чинним законодавством.

Кожний бланк МД-1 складається з трьох самокопіювальних аркушів, виготовлених друкарським способом, з однаковими серією й номером. Графи "Сума чи вартість, грн., "Сума, грн.", "Усього (літерами)" зазначених самокопіювальних аркушів зафарбовано: першого аркуша - рожевим кольором, другого - блакитним, третього - жовтим. Бланк додаткового аркуша до МД-1 не є документом суворого обліку (звітності) та складається з трьох самокопіювальних аркушів, виготовлених друкарським способом.

МД-1 і в потрібній кількості додаткові аркуші оформлюються за кожною вищеназваною операцією, при цьому:

1) у разі одночасного прийняття на зберігання від однієї фізичної особи або підприємства товарів - окремо на:

O продовольчі товари;

O промислові товари;

O дорогоцінне каміння (у тому числі дорогоцінне каміння органогенного утворення), напівдорогоцінне каміння; товари з вмістом дорогоцінного каміння (у тому числі дорогоцінного каміння органогенного утворення), напівдорогоцінного каміння; товари, виготовлені з металу, який має зовнішні ознаки одного з дорогоцінних металів; товари з дорогоцінних металів з вставками дорогоцінного каміння;

O транспортні засоби;

O валюту України;

O іноземну валюту;

O платіжні документи та інші цінні папери;

O банківські метали;

2) у разі одночасного прийняття від однієї фізичної особи сум належних платежів і грошової застави - окремо на:

O платежі;

O грошову заставу.

Аркуші МД-1 і додаткові аркуши (за наявності) розподіляються в такому порядку: 1) перші аркуші:

O у разі прийняття на зберігання митним органом товарів (крім валютних цінностей) передаються після закінчення робочої зміни разом з останніми на склад митного органу, але не пізніше наступного робочого дня;

O у разі прийняття на зберігання валютних цінностей передаються після закінчення робочої зміни разом із цінностями до каси митного органу, але не пізніше наступного робочого дня;

O у разі справляння платежів і грошової застави (якщо вони не сплачені через уповноважений банк) передаються після закінчення робочої зміни разом із готівкою до каси митного органу, але не пізніше наступного робочого дня;

O у разі оформлення УМК для справляння з підприємства платежів, кошти в рахунок яких сплачено підприємством на відповідний рахунок митного органу в безготівковий спосіб, а також у разі внесення фізичними особами належних сум грошової застави або сплати належних платежів через відділення вповноваженого банку передаються до відділу фінансів та бухгалтерського обліку митного органу;

2) другі аркуші видаються фізичній особі або особі, уповноваженій підприємством;

3) треті аркуші залишаються в уповноваженої особи митного органу до повернення їх у встановленому порядку у відділ фінансів та бухгалтерського обліку митного органу після закінчення квитанційної книжки. При прийнятті на зберігання товарів і розміщенні їх на складі (у касі)

Митного органу комірником (касиром) митного органу на зворотному боці першого й третього аркушів МД-1 у спеціально визначеному місці проставляються його підпис і прізвище й дата прийняття товарів на зберігання. Повернення товарів зі складу (з каси) митного органу здійснюється після відповідного письмового звернення фізичної особи (уповноваженої нею особи або особи, уповноваженої підприємством) в установлені законодавством строки до митного органу, що прийняв на зберігання ці товари, на підставі резолюції на цій заяві керівника митного органу або особи, що його заміщує, за умови пред' явлення фізичною особою (уповноваженою нею особою або особою, уповноваженою підприємством):

O других аркушів МД-1 і додаткових аркушів (за наявності);

O паспорта (іншого документа, що посвідчує особу) і нотаріально завіреного відповідного доручення (якщо звертається уповноважена особа). Другі аркуші МД-1 і додаткові аркуши після повернення товарів залишаються у справах митного органу. При поверненні товарів зі складу (з каси) митного органу на зворотному боці другого аркуша МД-1 у полі "Службові відмітки" комірником (касиром) митного органу вчиняється запис "Видано" та проставляється дата видачі товарів, підпис і прізвище.

Повернення товарів (крім валюти України) може бути здійснене виключно тим митним органом, що прийняв їх на зберігання. Повернення валюти України може бути здійснене будь-яким митним органом після пред' явлення фізичною особою (уповноваженою нею особою або особою, уповноваженою підприємством) другого аркуша МД-1.Схожі статті
Митна справа - Дубініна А. А. - 5.2.1. Митне оформлення супроводжуємого пасажирського багажу

Предыдущая | Следующая