Митна справа - Дубініна А. А. - 3.3. Вантажна митна декларація

Питання вантажної митної декларації регулюється "Положенням про вантажну митну декларацію" яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11липня 2007 р. № 910.

Вантажна митна декларація (ВМД) - письмова заява встановленої форми, що подається митному органу і містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків, зборів та інших платежів.

Партію товарів при оформленні ВМД вважається:

O товари, які переміщуються на адресу одного одержувача за одним перевізним документом (транспортною накладною, коносаментом тощо);

O товари, які перевозяться залізничним транспортом і прибувають на станцію призначення одночасно, на адресу одного вантажоотримувача від одного вантажовідправника з однієї станції відправлення у межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту);

O товари, які належать юридичним або фізичним особам (суб'єктам підприємницької діяльності) і переміщуються в ручній поклажі однією фізичною особою у пасажирському відділенні (салоні) транспортного засобу, яким прямує така особа.

ВМД заповнюється:

O на товари, які переміщуються через митний кордон України юридичними і фізичними особами (підприємцями) і митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро, крім підакцизних товарів, які декларуються незалежно від їх вартості;

O на товари, які підлягають державному експортному контролю;

O на товари, які переміщуються в режимі митного складу;

O на товари, які безпосередньо ввозяться фізичними особами в супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному багажі, надходять на адреси фізичних осіб або вивозяться фізичними особами у випадках, передбачених законодавством;

O на товари за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТЗЕД, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) фізичними особами на митну територію України або надходять на адресу фізичних осіб у несупро-воджуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного використання;

O на товари незалежно від їх митної вартості в інших випадках, передбачених законодавством;

O на транспортні засоби у випадках, передбачених законодавством. ВМД заповнюється на партію товарів, які належать юридичним особам або фізичним особам (підприємцям), за умови, що до всіх товарів цієї партії застосовується єдиний митний режим. У разі коли партія складається з товарів, які мають різні коди згідно з УКТ ЗЕД, а також якщо товари з однаковим кодом згідно з УКТ ЗЕД мають різні дані (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рівень оподаткування, тощо), відомості зазначаються на додаткових аркушах ВМД (форми МД-3 і МД-5). У випадках, що визначаються ДМСУ, можуть складатися одна ВМД на кілька партій товарів або кілька ВМД на одну партію товарів.

ВМД заповнюється державною мовою за допомогою комп' ютера. Під час заповнення ВМД може застосовуватися іноземна мова, якщо переклад державною мовою назв суб' єктів або фірмового (комерційного) найменування товару є недоцільним та істотно не впливає на принцип здійснення заходів тарифного або нетарифного регулювання. ВМД, заповнена з підчистками та помилками, для оформлення не приймається. Порядок унесення виправлень у ВМД визначається ДМСУ.

Достовірність зазначених декларантом відомостей у ВМД, яка заповнена згідно з діючими правилами та засвідчена ним у встановленому порядку, закріплюється одним з видів митного забезпечення (штамп "Під митним контролем") на всіх аркушах ВМД та реєстраційним номером, а також реєстрацією ВМД у журналі обліку вантажних митних декларацій. Після завершення цієї процедури декларант несе юридичну відповідальність за відомості, зазначені у ВМД. Ця декларація не може бути відкликана декларантом. У разі необхідності для підтвердження відомостей, унесених до ВМД, прийнятої для оформлення, декларантом подаються додаткові документи. Відповідальність за неточні відомості у ВМД установлюється законодавством.

У разі прийняття ВМД для оформлення їй присвоюється реєстраційний номер та проводиться реєстрація в журналі обліку ВМД.

Реєстраційний номер ВМД - цифровий код, що складається з шістнадцяти знаків, а саме:

O перші дев'ять знаків - код митного органу, в якому ВМД прийнято для оформлення, згідно з класифікатором, затвердженим ДМСУ;

O десятий знак - остання цифра поточного року, відокремлена з обох боків скісною лінією;

O останні шість знаків - порядковий номер декларації в журналі обліку ВМД (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці).

Журнал обліку ВМД містить: порядковий номер ВМД згідно з журналом обліку; дату реєстрації; реєстраційний номер ВМД; тип ВМД; відомості про відправника та одержувача (назва, юридична адреса, для резидентів код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України); відомості про особу, яка відповідає за фінансове врегулювання; відомості про декларанта; прізвище, ім' я та по батькові інспектора, який прийняв ВМД для оформлення, номер штампа "Під митним контролем; прізвище, ім' я та по-батькові інспектора, який завершив митне оформлення, номер особистої номерної печатки; номер картки відмови у митному оформленні; примітки. За рішенням начальника митниці до журналу обліку ВМД можуть вноситись інші додаткові відомості.

Митний орган може відмовити у митному оформленні товарів виключно у випадках, передбачених законодавством України, після завершення процесу прийняття ВМД для оформлення. Реєстраційний номер ВМД, за якою було відмовлено у митному оформленні, не може бути присвоєний іншій декларації.

Митний орган не приймає ВМД для оформлення:

O якщо вона подається без повного комплекту документів, необхідних для здійснення митного оформлення товарів;

O якщо вона заповнена декларантом з порушенням Інструкції про порядок заповнення ВМД;

O в інших випадках, передбачених законодавством України.

У разі відмови у прийнятті ВМД для оформлення обов' язково заповнюється картка відмови у митному оформленні згідно з порядком, установленим ДМСУ.

ВМД, заповнена у звичайному порядку, вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової особи митниці, що здійснила митне оформлення товарів і транспортних засобів. Оформлена ВМД є підтвердженням надання особі права на розміщення товарів та/або транспортних засобів у заявленому митному режимі і прав та обов' язків зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних фінансових, господарських та інших операцій.

ВМД складається з:

O єдиного адміністративного документа форми МД-2 (додаток 6) як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів;

O єдиного адміністративного документа форми МД-4 як комплект з восьми зброшурованих аркушів.

У разі потреби до єдиного адміністративного документа форми МД-

2 можуть додаватися додаткові аркуші форми МД-3 (додаток 7) як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів, а до єдиного адміністративного документа форми МД-4 - додаткові аркуші форми МД-5 як комплект з восьми зброшурованих аркушів. Кількість бланків єдиного адміністративного документа форм МД-2 і МД-4 та додаткових аркушів відповідно форм МД-3 і МД-5, необхідних для митного оформлення однієї ВМД, визначаються ДМСУ.

У разі коли у полі будь-якої графи ВМД не вистачає місця для внесення обов' язкових відомостей або для проставлення посадовою особою митного органу службових відміток (внесення відомостей), відомості зазначаються у доповненнях, що є невід'ємною частиною ВМД. З єдиним адміністративним документом форми МД-2 і додатковим аркушем форми МД-

3 використовується доповнення форми МД-6. З єдиним адміністративним документом форми МД-4 і додатковим аркушем форми МД-5 використовується доповнення форми МД-7. Доповнення оформляється на самокопіюва-льних бланках формату А4 як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів (форма МД-6) або комплект з восьми зброшурованих аркушів (форма МД-7). Порядок внесення відомостей до доповнення форм МД-6 і МД-7 визначається ДМСУ. Електронна копія ВМД повинна обов' язково містити відомості, наведені у доповненнях форм МД-6 (у разі застосування бланків форм МД-2 і МД-3) або МД-7 (у разі застосування бланків форм МД-4 і МД-5).

На всіх аркушах доповнення проставляється штамп "Під митним контролем" під час прийняття ВМД до оформлення та особиста номерна печатка під час завершення оформлення.

Під час митного оформлення товарів у випадках, визначених ДМСУ, замість додаткових аркушів форм МД-3 і МД-5 допускається застосування специфікації форми МД-8 (додаток 8). Специфікація оформляється на са-мокопіювальних бланках формату А4. Кількість примірників специфікації повинна відповідати кількості аркушів у комплекті ВМД, що подається до митного оформлення. Кількість аркушів у кожному примірнику специфікації необмежена. Разом із специфікацією подається її електронна копія. Інформація, внесена до електронної копії специфікації, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу. На всіх аркушах специфікації проставляється штамп "Під митним контролем" під час прийняття ВМД до митного оформлення та особиста номерна печатка під час завершення митного оформлення.

ВМД оформляється на стандартних самокопіювальних бланках єдиного адміністративного документа форм МД-2 і МД-4 та додаткових аркушів відповідно форм МД-3 і МД-5. Відривна частина бланків повинна відповідати формату А4. Бланки єдиного адміністративного документа форм МД-2 і МД-4, додаткових аркушів відповідно форм МД-3 і МД-5, доповнення форм МД-6 і МД-7, специфікації форми МД-8 виготовляються друкарським способом за зразками, затвердженими ДМСУ. ДМСУ визначає випадки, коли ВМД може оформлятися на бланках єдиного адміністративного документа та додаткових аркушах, виготовлених за допомогою комп' ютера, або подаватися тільки в електронному вигляді, та випадки, коли під час оформлення ВМД можуть використовуватися бланки доповнень та специфікацій, виготовлені за допомогою комп' ютера. Митні процедури, що пов' язані з оформленням ВМД, поданої митному органу тільки в електронному вигляді, визначаються ДМСУ.

Разом з ВМД подається її електронна копія, яка використовується для прискорення проведення процедури митного оформлення товару і митної статистики зовнішньоекономічної діяльності. Інформація, внесена до електронної копії ВМД, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу. Форма та структура електронної копії ВМД, або ВМД, що подається тільки в електронному вигляді, кодування символів, засоби пересилання визначаються ДМСУ.

Порядок оформлення, розподілу та використання аркушів ВМД форм МД-2, МД-3, МД-4, МД-5, МД-6, МД-7 і МД-8 визначається ДМСУ.Схожі статті
Митна справа - Дубініна А. А. - 3.3. Вантажна митна декларація

Предыдущая | Следующая