Географія туризму - Кузик С. П. - Передмова

Туризм у сучасних умовах став важливим чинником поступу і для розвинутих країн, і для тих, котрі володіють значно нижчим економічним потенціалом. Якщо одні країни продовжують удосконалювати традиційні туристичні послуги в освоєних туристичних регіонах, приваблюючи додаткові потоки відпочиваючих, то інші потребують значних інвестиційних укладень для підсилення атрактивності новоосвоєних територій. Загалом туризм активізує трудову діяльність, сприяє розвитку майже 20 суміжних із ним галузей економіки. Уже стало традиційним звертати увагу на те, що з туризмом пов'язано до 10 % виробленого у світі продукту та майже 1/ світової торгівлі послугами. Навіть в умовах економічної кризи потреби в оздоровленні не зменшуються, і тому значення туризму зростає.

Туризм як предмет наукового вивчення, на нашу думку, започаткований у 60-х роках XX ст. Це підтверджує поява значної кількості друкованих праць: наукові журнали, збірники, монографії, що вийшли в європейських країнах - Німеччині, Франції, Великій Британії, Швейцарії, Польщі, а також у Російській Федерації, СІЛА, Канаді й інших країнах світу.

Українська наукова школа туризму була сформована ще в радянський період на основі краєзнавчих студій попередніх десятиріч. Піонерами цих розвідок стали С. Рудницький, О. Киселевська, О. Степанів, В. Кубійович та ін.

Туристична тематика вперше з'явилася у відомих науково-дослідних інституціях і навчальних закладах Києва, Сімферополя, Львова, Одеси, Чернівців. У системі дисциплін,

Що створили новий напрям дослідження, який дедалі частіше відносять до туризмології, чільне місце посідає географія туризму. Вона чи не першою звернула увагу на актуальність вивчення туризму та його фахову доцільність. Відтак цей напрям утвердила історична, економічна, а згодом й інші науки.

З-поміж сучасних українських учених, котрі зробили вагомий внесок у розвиток географії туризму, вирізняються М, Крачило, І. Твердохлєбов, О. Бейдик, О. Любіцева, М. Мальська, В. Руденко, А. Бовсуновська, Л. Зеленська,

H. Недашківська, М. Багров, Л. Багрова, І. Яковеко, О. Шаб-лій, О. Заставецька, Я. Олійник, А. Степаненко та ін. Успішно розгортають науково-освітню діяльність молоді вчені В. Кіптенко, В. Стафійчук, О. Малиновська, С. Уліганець, О. Аріон (Київ), І. Рожко, М. Рутинський, О. Стецюк (Львів),

I. Смаль, І. Філоненко (Ніжин), Т. Заставецький, С. Шепе-тюк (Тернопіль), М. Орлова (Одеса), Ж. Бучко (Чернівці) та ін.

Останніми роками опубліковано кілька вагомих навчальних посібників, присвячених географії туризму: О. Любіцева "Ринок туристичних послуг (географічні аспекти)" (К., 2005); О. Любіцева, Є. Панкова, В. Стафійчук "Туристичні ресурси України" (К., 2007); О. Любіцева, В. Бабарицька "Туризмознавство: вступ до фаху" (К., 2008); М. Рутинський, О. Стецюк "Туристичний комплекс Карпатського регіону України" (Чернівці, 2008); О. Аріон, С. Уліганець "Географія туризму" (К., 2009); О. Малиновська, В. Стафійчук "Туристичне країнознавство. Туристичні ресурси світу" (К., 2009). Це засвідчує, що вдосконалення підготовки спеціалістів туристичної галузі та формування їхніх фахових якостей обов'язково потребує знань основ такої дисципліни, як географія туризму.

Мета видання - дати системний виклад теоретичних засад, визначень головних термінів і понять, чинників розвитку туризму і принципів формування туристичної привабливості території, висвітлити існуючі методи дослідження географії туризму, запропонувати загальноприйняті й авторські підходи до оцінки туристичних ресурсів, класифікації туристичної діяльності, використовуючи досвід вітчизняних і зарубіжних дослідників. Знання студентами основних форм і видів туризму допоможе їм, майбутнім фахівцям цієї галузі сфери послуг, брати до уваги просторові закономірності розвитку туризму.

Навчальний посібник є намаганням автора викласти свій підхід до обгрунтування концепційно-теоретичних та методичних засад молодої географічної науки, а також поділитися власним досвідом викладання дисципліни "Географія туризму" на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

Видання містить шість розділів та 24 підрозділи, які допомагають розкрити їх основну суть. До кожного розділу подані контрольні запитання, що підсумовують поданий матеріал і водночас концентрують увагу на ключових проблемах змісту.

Під час підготовки навчального посібника використані окремі праці, написані спільно з львівськими науковцями - професорами В. Кравцєвим, Л. Гринів, доцентом Д. Олесне-вич та ін. Вдячний їм за співпрацю. Щира подяка рецензентам професорам О. Любіцевій, О. Заставецькій, Л. Шевчук.

Автор висловлює подяку членам кафедри економічної та соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка, зокрема професору, доктору географічних наук Олегові Шаблію за сприяння у написанні посібника, а також дружині Данієлі, синам Маркіянові та Петрові. Буду вдячний усім, хто висловив і висловить зауваження та пропозиції, спрямовані на поліпшення структури і змісту книги.Схожі статті
Географія туризму - Кузик С. П. - Передмова

| Следующая