Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - ВСТУП

Ускладнення характеру діяльності підприємств як наслідок наростання кризових явищ у вітчизняній та світовій економіці висуває нові вимоги до інструментів управління і, зокрема, до методів дослідження й оцінки їх діяльності. Все більш чітко проявляється необхідність в удосконаленні відомих нині й розробці нових рішень теоретичного та прикладного характеру, спрямованих на забезпечення високої ефективності аналітичної й управлінської діяльності підприємств в ринкових умовах. Саме тому в даний час склалися об'єктивні передумови для застосування в системі управління діяльністю підприємств такого інструмента, як економічна діагностика, який дозволяв би проводити детальне дослідження, одержувати достовірну і повну інформацію про діяльність підприємств, яка б служила базою для розробки та прийняття ефективних управлінських рішень. Застосування економічної діагностики в процесі управління господарською діяльністю підприємств дозволить своєчасно виявляти і розпізнавати стан підприємства за непрямими ознаками, що є особливо актуальним в умовах змінності та невизначеності зовнішнього економічного середовища. На отриманні вміння вирішувати представлені проблеми і сконцентровано увагу в даному навчальному посібнику.

У вищих навчальних закладах України вже багато років здійснюється багаторівнева підготовка економістів для різних сфер господарювання - бакалаврів, спеціалістів, магістрів з економіки та менеджменту. Навчальними планами таких закладів передбачене вивчення курсу "Економічна діагностика", що входить в цикл дисциплін професійної підготовки студентів і охоплює визначення сутності та видів економічної діагностики, діагностику конкурентних позицій підприємства, його потенціалу, системи управління, економічної безпеки, фінансів, економічної культури. Більше того, необхідність підготовки більш кваліфікованих спеціалістів-аналітиків викликала появу нових спеціальностей, зокрема "Бізнес-аналітики", що спонукає до більш глибокого вивчення окремих напрямків економічної діагностики. Тому потреба у економічній літературі, яка б розкривала різні сторони процесу економічного діагностування, є нагальною і незаперечною.

Особливістю даного навчального посібника є його міждисциплінарний характер, що реалізує головне завдання підготовки менеджерів сьогодення - формування широкого світогляду у фахівців та практичного досвіду аналізу великої кількості ситуацій і масивів різнорідної інформації для розробки й реалізації управлінських рішень у найрізноманітніших організаціях. Матеріали книги спираються на вихідні методологічні положення суміжних економічних і управлінських дисциплін, зокрема управління потенціалом, стратегічного менеджменту, економічної безпеки підприємств, корпоративного управління, економіки нерухомості, антикризового менеджменту. Це дозволяє системно підійти до вивчення основ економічного діагностування стану підприємства в умовах ринкових відносин.

Структура посібника включає наступні логічно взаємопов'язані розділи:

1. Теоретичні аспекти здійснення економічної діагностики підприємства.

2. Методологічний апарат та інструментарій економічної діагностики підприємства.

3. Діагностика конкурентоспроможності галузі, підприємств, продукції.

4. Діагностика виробничого потенціалу підприємства.

5. Оцінка вартості майна підприємств.

6. Управлінська діагностика.

7. Фінансова діагностика.

8. Діагностика економічної безпеки.

9. Діагностика економічної культури.

В навчальному посібнику поєднано принципи достатньо високого наукового рівня й доступності для розуміння його студентами. У кожному розділі книги розкрито найбільш суттєві теоретичні, методичні та практичні аспекти процесу економічного діагностування підприємства. Кожен із них включає перелік ключових термінів і понять, практикум, перелік контрольних питань до матеріалів розділу, рекомендовану літературу.

Навчальні матеріали уособили положення законодавчих і нормативних актів, урахували погляди науковців України, зарубіжний досвід, особливості функціонування підприємств, здійснення організаційного, методологічного, управлінського, облікового та інших аспектів процесу діагностування стану підприємства.

Особливістю представленого посібника слід вважати широке використання ілюстративного матеріалу (рисунків і таблиць), який надаватиме суттєву допомогу студентам у сприйнятті теоретичних і методологічних положень економічної діагностики.

Відтак запропонований навчальний посібник допоможе, з одного боку, поглибленню процесу дослідження діяльності підприємства в умовах ринку, а з другого - сприятиме більш глибинному вивченню проблем, що стосуються ефективності функціонування підприємства.

Даний підручник - це масштабне фундаментальне видання, при підготовці якого творчо використано різноманітні підходи, що поєднують класичну спадщину науки і практики менеджменту з результатами новітніх економічних, інноваційних, управлінських досліджень. Чіткість, ясність, однозначність формулювання проблем, професійний вибір методів та форми викладення навчального матеріалу дають можливість творчо вивчати різноманітні питання теорії і практики менеджменту як у студентській аудиторії, так і самостійно.

Навчальний посібник стане настільною книгою та найкращим порадником у навчальному процесі як для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів-початківців, так і для викладачів з великим педагогічним стажем, стане в нагоді усім тим, хто має намір самостійно поглибити знання з економіки та управління підприємством. Він переконливо доводить реальну можливість вирішення технологічних, концептуальних і методологічних проблем при підготовці у ВНЗ країни висококваліфікованих фахівців усіх рівнів.Схожі статті
Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - ВСТУП

| Следующая