Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 1. Менеджмент орієнтований на результат

1. Менеджмент орієнтований на результат

Виконання проекту, від етапу його планування, розробки, підготовки до реалізації, безпосередньої реалізації та досягнення кінцевої мети, повинно супроводжуватися чітко спланованим, обгрунтованим та професійно реалізованим менеджментом. Застосування даного інструменту управління забезпечує позитивний результат реалізації проекту.

В фандрайзинговій діяльності сутність менеджменту можна розглядати в інституційному та функціональному аспектах. Інституційний аспект менеджменту фандрайзингу включає всіх індивідів, на яких делеговано повноваження по здійсненню кампанії (організатор, заявник, відповідальний за проект, за його оцінку та моніторинг тощо), тобто осіб, що особисто відповідають за результат реалізації того чи іншого завдання. Ефективно налагоджена дана система менеджменту є дуже важливою, оскільки до невдалого фандрайзингу часто призводить невміле та неправильне виконання тих чи інших кроків уповноваженим.

Функціональний аспект менеджменту фандрайзингу - це система кроків та заходів, направлених на ефективне планування і реалізацію власне проекту та поділяються на фази управлінського циклу, що відповідають етапам фандрайзингової діяльності (визначення потреб та проблем, формулювання мети, завдань, методів, очікуваних результатів, аналіз та моніторинг проекту, звернення, підписання угоди тощо).

При проведенні фандрайзингової діяльності важливо не просто використовувати основи менеджменту, а застосовувати менеджмент орієнтований на результат (Result Oriented Management), який поєднує в собі і інституційний, і функціональний аспекти. Це стиль управління, що націлений на досягнення максимальних результатів, на підставі чітких конкретних домовленостей, які підлягають вимірюванню, зроблених заздалегідь.

Дана система менеджменту заснована на умовах, що визначають підвищення ентузіазму та інтересу людей в процесі роботи над проектом - це, коли учасники: ясно розуміють, що від них очікують; задіяні в процесі визначення завдань по проекту; мають можливість та дозвіл особисто визначати, як вони будуть виконувати ці завдання; отримують зворотний зв'язок щодо своїх дій.

У менеджменті, орієнтованому на результат, менеджер встановлює цілі, визначає пріоритети і залучає необхідні ресурси: час, гроші та здібності. Співробітник бере особисту відповідальність за досягнення необхідних результатів, надаючи свій час, знання, здібності і вказуючи, за яких умов він зможе досягти результатів. Всі домовленості мають завжди бути вимірювальними, прийнятними, відповідними і простежуватися в процесі реалізації проекту. В рамках домовленостей, співробітники вільні у визначенні способів досягнення визначених результативних показників.

Менеджмент, орієнтований на результат має такі основні стадії:

1. Точне визначення цільової групи проекту та відповідність заходів проекту їх потребам, тим самим на даній стадії проходить становлення цільових показників - довгострокових корпоративних цілей.

2. Визначення очікуваних результатів проекту, які піддаються вимірюванню (результат - це зміна у суспільстві або ситуації, яку можна виміряти або аргументувати), тобто переведення корпоративних цілей у цілі для стратегічних бізнес одиниць та індивідуальні цілі.

3. Встановлення домовленостей, орієнтованих на результат, щодо цілей між донором і заявником за рахунок написання конкретного робочого плану проекту (встановлення часових та фінансових обмежень запланованих заходів).

4. Періодичні оцінки та контроль за виконанням проекту відповідно до робочого плану та, при необхідності, його корегування, тобто проведення оцінки результатів та моніторингу проекту.

5. П'ята стадія менеджменту, орієнтованого на результат - "необхідність робити припущення, ідентифікувати ризики і долати ці ризики" [16, с. 51]. Це означає, що на кожен проект, в процесі його реалізації, діють зовнішні фактори, які спричиняють внутрішні зміни явища, об'єкту, процесу. Дані зміни професійний менеджер повинен передбачити на основі зроблених припущень щодо відхилень в ході виконання проекту. Під час визначення припущень, спеціаліст має обов'язково ідентифікувати ризики, які ймовірно можуть виникати, а також розробити систему або план заходів, що сприятимуть зведенню до мінімуму, усуненню та подоланню даних ризиків. Це може виражатися в корегуванні деяких заходів у робочому плані проекту (враховуючи також результати моніторингу).

6. Впровадження, самоконтроль і звітність менеджменту. Менеджмент, орієнтований на результат, допомагає вчасно виявити

Загрози та залучити додаткові можливості в процесі проведення фандрайзингової кампанії, також приймати професійні рішення для реагування на незаплановані ситуації та події і впроваджувати ефективні зміни з метою продовження безперервної роботи.Схожі статті
Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 1. Менеджмент орієнтований на результат

Предыдущая | Следующая