Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 1. Визначення сутності фандрайзингу та основних його понять

1. Визначення сутності фандрайзингу та основних його понять

Інтелектуальний капітал був і залишається найціннішим ресурсом будь-якої країни. За результатами досліджень науковців Україна має високий рівень інтелектуального потенціалу, однак є однією з не багатьох держав, де існує велика різниця між наявним інтелектуальним потенціалом та можливістю його повноцінно реалізовувати і перетворити в готовий продукт. Це спричинено складною економічною ситуацією в нашій країні, що є наслідком трансформаційних перетворень останніх десятиліть, які спровокували скорочення видатків держави на науково-дослідні роботи, фінансування науки і освіти тощо (табл. 1.1). В реалізації творчих здібностей і знань науковців через забезпечення їх необхідними ресурсами для довгострокових і середньострокових проектів і програм можуть надати підтримку та допомогу вітчизняні і закордонні організації, фонди і установи. Тому актуальним на сьогодні є вміння знайти необхідні фонди, пробудити інтерес до свого проекту, презентувати його, чітко сформулювати заявку, розробити програму заходів для залучення додаткових ресурсів на втілення програм, проектів та дослідних робіт. Вирішенню даних питань, а також забезпеченню розвитку і ефективної діяльності некомерційних і громадських організацій сприяє впровадження в практику роботи неприбуткових підприємств і організацій фандрайзингу.

Термін фандрайзинг походить від англійського fundraising (словосполучення англійських слів fund (кошти, фонди) і raise (піднімати, збільшувати)) - залучення ресурсів, коштів. У літературних джерелах на українській і російській мовах зустрічається два варіанти написання, і відповідно, вимови даної категорії - "фандрейзинг" і "фандрайзинг". Ми будемо використовувати другий варіант, оскільки він відповідає назві.

Таблиця 1.1. СТАН ВИКОНАНИХ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ В УКРАЇНІ ЗА 1991-2011 рр.*

Роки

Кількість організацій, які виконують наукові досліди і розробки

Чисельність науковців, які виконали наукові досліди і розробки тис. осіб

Питома вага обсягу виконаних наукових та науково-технічних робіт у ВВП, %

1991

1344

295

-

1995

1453

180

1,36

2000

1490

121

1,16

2005

1510

106

1,09

2008

1378

94

0,9

2011

1255

85

0,79

2011 р. до 1991 р., %

93,4

28,8

- 0,57 в. п.**

Примітка.

* - Розраховано автором за даними Державного управління статистики України; ** - абсолютне відхилення за 1995-2011 рр.

Визначення фандрайзингу в літературі розглядається по-різному (табл. 2.1), узагальнюючи які, ми вважаємо, що найбільш повно буде розкривати досліджувану категорію наступне визначення: фандрайзинг - це професійна діяльність щодо мобілізації фінансових та інших ресурсів з різноманітних джерел для реалізації соціально значущих і науково-дослідних неприбуткових проектів, яка вимагає спеціальних знань та навичок фандрайзера, що можуть вплинути на прийняття позитивного рішення донора.

Суб'єктами фандрайзингової діяльності є неприбуткові організації (НПО), які займаються пошуком джерел фінансування та збором коштів для реалізації проектів.

Згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" до НПО відносяться [8, ст. 7, пп. 7.11]):

- громадські організації;

- організації освіти (університети, школи, коледжі). Співпраця з ними дає змогу спонсорам підвищити їх імідж, провести профорієнтаційну роботу, налагодити зв'язки з молоддю та виявити найбільш перспективну її частину для подальшої співпраці тощо;

- організації охорони здоров'я (лікарні, госпіталі) приваблюють спонсорів благородністю проектів та їх перспективністю, оскільки медицина на сьогоднішній день є однією з найпривабливіших галузей;

- організації культури (музеї, театри, бібліотеки, галереї) дають змогу значно підвищити репутацію спонсора та здійснити йому широкомасштабну рекламу, а також сприяють співпраці через популярність вкладати кошти в культуру та небайдужість до культурного спадку своєї країни на міжнародному рівні;

- науково-дослідницькі інститути і лабораторії (надають можливість спонсорам брати участь і бути обізнаними в сфері новітніх розробок і досягнень);

- релігійні групи;

- благодійні фонди тощо.

Таблиця 1.2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА "ФАНДРАЙЗИНГ" У ПРАЦЯХ ТЕОРЕТИКІВ ФАНДРАЙЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор

Сутність поняття

Визначення

Фундація "Україна - США" [16, с. 6]

Фандрайзинг виступає як спосіб залучення фінансових та інших ресурсів від благодійних фондів та приватних осіб для реалізації соціально значимих проблем. Недоліки: не зазначено інші категорії донорів (органи влади, корпорації) і науково-дослідні та інші види проектів

"мистецтво залучення коштів приватних осіб чи благодійних організацій, які надають фінансові ресурси у вигляді грантів; процес збору коштів та інших ресурсів, які використовуються, в основному, для реалізації соціально значимих програм"

И. Халий, О. Аксенова, Л. Лунева [63,

С. 1]

Фандрайзинг виступає як процес залучення засобів для реалізації соціально значимих проблем та підтримки громадських організацій. Недоліки: не зазначено інші суб'єкти фандрайзингової діяльності, окрім громадських організацій; не враховано науково-дослідні та інші види проектів

Процес залучення засобів, які використовуються як для реалізації соціально значущих проектів, так і для організаційної підтримки некомерційних організацій

Т. Крупський [36, с. 2]

Фандрайзинг виступає як діяльність по залученню ресурсів для реалізації соціально значимих проблем та підтримки неприбуткових організацій. Недоліки: не зазначено інші суб'єкти фандрайзингової діяльності, окрім неприбуткових організацій; не враховано науково-дослідні та інші види проектів

"діяльність по залученню фінансових, матеріальних та людських ресурсів для роботи неприбуткових організацій та реалізації їх проектів, які ставлять перед собою соціально значущі цілі"

0. I. Шнирков,

1. О. Мінгазутдінов [64, с. 2]

Фандрайзинг виступає як комплексна система заходів по залученню ресурсів для реалізації некомерційних проектів. Недоліки: не зазначено суб'єктів та джерела фандрайзингової діяльності

"це комплексна система заходів, що забезпечують пошук фінансових та матеріальних засобів, необхідних для реалізації некомерційних проектів"

Центр філантропії [55, с. 3]

Фандрайзинг виступає як комплексна система заходів (пошук, збір та вміння (мистецтво) залучення ресурсів). Недоліки: не зазначено суб'єктів, джерела та види проектів фандрайзингової діяльності

"пошук коштів або ресурсів для реалізації проектів, певної діяльності на визначеній території у визначений час та з визначеною метою; збір або залучення коштів або ресурсів для діяльності організації; вміння/мистецтво залучення ресурсів"

Примітка. Систематизовано автором на основі джерел [16; 36; 55; 63; 64].

Об'єктами фандрайзингу виступають різні категорії донорів, основними з яких є благодійні фонди, приватні особи, корпорації та бізнес-структури.

Розкриття сутності фандрайзингу нерозривно пов'язане з характеристикою понять, що відносяться до фандрайзингової термінології [13, с. 26; 15, с. 223; 16, с. 10; 19, с. 90]:

1. Бенефіціар (набувач благодійної допомоги) - фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада, що одержує допомогу від благодійних організацій та інших благодійників для задоволення цілей, на досягнення яких спрямований проект.

2. Благодійна діяльність - добровільна особиста та/або майнова допомога, що не передбачає сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

3. Благодійний грант - допомога у формі коштів чи інших валютних цінностей, яка має бути використана бенефіціаром протягом строку, визначеного благодійником.

4. Благодійник - дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права, яка добровільно здійснює один чи кілька видів благодійної діяльності;

5. Благодійною пожертвою визнається безоплатна передача бенефіціарам у власність речей, грошей, іншого майна, майнових прав благодійником для досягнення цілей благодійної діяльності, визначених правочином благодійника.

6. Волонтер - особа, що за власним бажанням, добровільно бере участь у благодійній діяльності.

7. Грант - кошти, безоплатно передані дарувальником (фондом, корпорацією, урядовим закладом або приватною особою) некомерційній організації або приватній особі для виконання конкретної роботи. В поняття грант входить також цільова субсидія, яка надається на конкурсній основі для реалізації заявленого проекту в тій чи іншій сфері діяльності.

8. Донори (об'єкти фандрайзингу) - це міжнародні організації, державні установи, комерційні структури, громадські некомерційні організації (релігійні, наукові тощо), приватні благодійні фонди або приватні особи, що надають громадянам та безприбутковим організаціям на некомерційній безповоротній основі необхідні додаткові ресурси різного виду, на цілі, які спрямовані в цілому на благо усього суспільства.

9. Заявка (син. аплікація, - англ., Bewerbung - нем.) - письмове звернення до грантодавчої організації, фонду з проханням про виділення гранту (комерційна фірма складає аналог - бізнес-план).

10. Заявник (appüants - анг.) (претендент, аплікант, шукач) - це особа, ініційована група або організація, які шукають певні ресурси для здійснення діяльності, реалізації проекту шляхом звернення (подачі пропозицій на фінансування) до донорської організації.

11. Контрибутор - особа, яка здійснює контрибуцію (див.: "донор").

12. Контрибуція - благодійний внесок або пожертва, яка не носить цільового характеру, надана юридичною або фізичною особою-контрибутором у грошовій або натуральній формах.

13. Культивація - планування екстенсивної програми залучення та мотивування потенційних донорів до організації з метою отримання від них допомоги.

14. Меценатською діяльністю визнається добровільне надання благодійниками коштів, іншого майна та майнових прав, спільно чи індивідуально, для захисту, збереження, придбання, відновлення, дослідження або вдосконалення творів чи інших предметів, що становлять історичну, культурну або іншу суспільну цінність, визначену законодавством України, за умови забезпечення публічного доступу до таких творів чи інших предметів.

15. Некомерційна (неприбуткова) організація - організація, що не має за основну мету своєї діяльності отримання прибутку і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.

16. Некомерційний (неприбутковий) проект - комплекс запланованих заходів, об'єднаних спільними завданнями, які мають за мету досягнення соціально значимого ефекту, а не отримання прибутку.

17. Програма - оголошення фондами (донорами) конкурсу з фінансової підтримки соціально значущих або суспільних проектів на підставі заявки.

18. Проект - відносно незалежна, чітко визначена частина загальної програми, яка включає сукупність процесів, виконання яких сприяє вирішенню завдань по досягненню мети проекту при залученій обмеженій кількості ресурсів.

19. Спонсор - юридична або фізична особа, яка надає на добровільній безприбутковій основі матеріальну підтримку благодійної діяльності з метою популяризації виключно свого імені, торгової марки тощо.

20. Філантроп - особа, яка займається доброчинністю.Схожі статті
Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 1. Визначення сутності фандрайзингу та основних його понять

Предыдущая | Следующая