Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - За відношенням до бухгалтерського балансу

Залежно від отримання показників про засоби або джерела утворення засобів всі рахунки діляться на активні, пасивні і активно-пасивні.

Активні рахунки - рахунки бухгалтерського обліку, на яких відображаються засоби підприємства. Вони дають показники про наявність, склад і рух засобів підприємства. В активних рахунках збільшення засобів записується за дебетом, а зменшення - за кредитом. Сальдо має бути дебетовим і показується в активі балансу. Активними є рахунки: № 10 "Основні засоби", №11 "Інші необоротні матеріальні активи", №12 "Нематеріальні активи", №14 "Довгострокові фінансові інвестиції", №15 "Капітальний ремонт і будівництво", №20 "Виробничі запаси", №22 "МШП", №23 "Виробництво", №25 "Напівфабрикати". №26 "Готова продукція", №28 "Товари", №30 "Каса", №31 "Рахунки в банку" тощо.

Пасивні рахунки - рахунки бухгалтерського обліку, на яких відображаються джерела власних і позичених (тимчасово залучених) засобів. У пасивних рахунків збільшення джерел засобів записується за кредитом, а зменшення - за дебетом. Сальдо має бути кредитовим і показується в пасиві балансу. Пасивними є рахунки: №40 "Статутний капітал", №41 "Пайовий капітал", №42 "Додатковий капітал", №43 "Резервний капітал", №46 "Неоплачений капітал", №60 "Довгострокові позики", №50 "Короткострокові позики"тощо.

Активно-пасивні рахунки - рахунки бухгалтерського обліку, що мають ознаки активних і пасивних рахунків. У цих рахунках сальдо може бути дебетовим і кредитовим або одночасно дебетовим і кредитовим (розгорнуте сальдо). Наприклад, за рахунком №66 "Розрахунки за виплатами працівникам" дебетове сальдо показує суму дебіторської заборгованості і відображається в активі бухгалтерського балансу. Кредитове сальдо по цьому рахунку показує суму кредиторської заборгованості і відображається в пасиві балансу. Активно-пасивними рахунками є: №64 "Розрахунки за податками і платежами", №65 "Розрахунки за страхуванням", №372 "Розрахунки з підзвітними особами" тощо. Схему активно-пасивного рахунку і порядок здійснення за ним записів показано на рис. 3.3.

За ступенем деталізації одержуваних показників розрізняють рахунки синтетичного і аналітичного обліку.

За ступенем деталізації

схема активно-пасивного рахунку

Рис. 3.3. Схема активно-пасивного рахунку

Рахунки аналітичного обліку - рахунки бухгалтерського обліку, на яких ведеться аналітичний облік. Їх відкривають для деталізації показників відповідного синтетичного рахунка.

Рахунки синтетичного обліку - рахунки бухгалтерського обліку, на яких ведеться синтетичний облік. Їх називають головними рахунками першого порядку. Рахунки синтетичного обліку можуть бути простими і складними. Показники простих рахунків не деталізуються. Показники складних рахунків, коли це необхідно, знаходять свою деталізацію в аналітичному обліку. Кожний синтетичний рахунок має свій шифр (номер). В плані рахунків за деякими складними рахунками є субрахунки, які є рахунками другого порядку.

За відношенням до бухгалтерського балансу

За відношенням до бухгалтерського балансу рахунки можуть бути балансовими і позабалансовими.Схожі статті
Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - За відношенням до бухгалтерського балансу

Предыдущая | Следующая