Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Розділ 1. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

Сучасні умови характеризуються підвищенням ролі персоналу у підприємствах, що обумовлено такими чинниками: зміни у змісті праці, які викликані застосуванням нових техніки, технологій; трансформація функції контролю, підвищення значущості самоконтролю і самодисципліни; макроекономічні чинники (загострення конкуренції на ринку, орієнтація підприємств на задоволення попиту покупців, підвищення уваги до якості товарів); зміна форм організації праці на підприємствах; підвищення освітнього та культурного рівня працівників; зміна пріоритетів у системі цінностей персоналу. У зв'язку з цим особливої актуальності на сучасному етапі набувають питання управління персоналом у підприємствах.

Вивчення дисципліни "Управління персоналом" передбачається освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за напрямом 0502 "Менеджмент".

Програма дисципліни "Управління персоналом" виходить з необхідності підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють новими підходами до вирішення проблем управління персоналом в умовах ринкової економіки.

Мета дисципліни: формування комплексу теоретичних знань і умінь щодо розробки та здійснення кадрової політики в сучасних підприємствах, добору та розставлення персоналу, його оцінки та навчання, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу підприємства.

Задачами дисципліни є теоретична підготовка студентів з таких питань:

- зміст управління персоналом в системі менеджменту підприємств;

- особливості управління персоналом як соціальною системою;

- формування колективу підприємства;

- соціальний розвиток колективу;

- діяльність служб персоналу в сучасних умовах;

- сутність, види та основні напрямки кадрової політики підприємства;

- кадрове планування у підприємстві;

- організація набору і відбору персоналу;

- ділове оцінювання і атестація персоналу;

- управління процесом розвитку і рухом персоналу;

- управління процесом вивільнення персоналу;

- соціальне партнерство у підприємстві;

- оцінка ефективності управління персоналом.

У відповідності з метою та задачами дисципліни, а також згідно з нормативною програмою вивчення дисципліни побудовано зміст навчального посібника "Управління персоналом", який складається з двох частин та 13 розділів.

Мета навчального посібника "Управління персоналом" - сприяти формуванню у студентів наукового світогляду і глибоких знань з управління персоналом, набуттю вмінь і навичок для здійснення конкретної управлінської діяльності.

Посібник дозволяє вирішити такі задачі:

- ознайомити з основами управління персоналом підприємства в умовах ринку;

- забезпечити засвоєння студентами питань щодо здійснення процесу управління персоналом підприємства;

- навчити студентів застосовувати на практиці отримані знання з управління персоналом, формулювати цілі, забезпечувати та контролювати впровадження розроблених кадрових заходів. Дисципліна "Управління персоналом" тісно пов'язана з іншими дисциплінами - це "Основи менеджменту", "Менеджмент підприємства", "Організація праці менеджера", "Економіка підприємства", "Основи психології та педагогіки".

Навчальним планом спеціальності 6.050201 з даної дисципліни передбачені лекції, проведення семінарів та дискусій, індивідуальні заняття та самостійна робота.

Частина І. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Розділ 1. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

Навчальні цілі:

- розкрити роль управління персоналом як науки;

- продемонструвати взаємозв'язок управління персоналом з іншими науками;

- показати значення управління персоналом як навчальної дисципліни;

- визначити сутність, мету та задачі управління персоналом в умовах ринку;

- розкрити зміст системи управління персоналом;

- висвітлити методи, основні аспекти, принципи управління персоналом;

- охарактеризувати етапи історичного розвитку управління персоналом.Схожі статті
Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Розділ 1. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

Предыдущая | Следующая