Управління персоналом - Виноградський М. Д. - РОЗДІЛ I. Управління персоналом в системі менеджменту організацій

1.1. Роль та значення управління персоналом як науки.

1.2. Відзнаки управління персоналом і управління людськими ресурсами.

1.3. Цілі функціонування системи управління персоналом.

1.4. Суб'єкти функціонування системи управління персоналом.

1.5. Фактори впливу на людей в системі управління персоналом.

1.6. Класифікація та зміст принципів управління персоналом.

1.7. Методи аналізу та побудови системи управління персоналом.

1.1. Роль та значення управління персоналом як науки

Сьогодні всі розуміють, що для того, щоб розвиватись, одержувати прибуток і зберегти конкурентоспроможність організації, керівництво повинно оптимізувати віддачу від вкладень будь-яких ресурсів: матеріальних, фінансових і головне - людських. Коли організація дійсно турбується про людей, її загальна філософія, клімат і настрій обов'язково відбивається на результатах.

Управління персоналом - це діяльність організації, спрямована на ефективне використання людей (персоналу) для досягнення цілей, як організації, так і індивідуальних (особистих).

З цього випливає, що поняття "управління персоналом" має два основних аспекти:

1) функціональний;

2) організаційний.

У функціональному відношенні під управлінням персоналом розуміється виконання таких найважливіших елементів:

O визначення загальної стратегії;

O планування потреби організації у персоналі з урахуванням діючого кадрового складу;

O залучення, відбір та оцінка персоналу;

O підвищення кваліфікації персоналу та його перепідготовка;

O система просування по службі ( управління кар'єрою) ;

O звільнення персоналу;

O побудова та організація робіт, у тому числі визначення робочих місць, функціональних і технологічних зв' язків між ними, змісту та послідовності виконання робіт, умов праці;

O політика заробітної плати та соціальних послуг;

O управління витратами на персонал.

В організаційному відношенні управління персоналом охоплює всіх працівників і всі структурні підрозділи в організації, які несуть відповідальність за роботу з персоналом.

Підприємство або його персонал (штатний склад) є ключовим фактором розвитку, тому що коли підприємство проявляє турботу про своїх людей, ці результати обов'язково позначаються на його діяльності.

Ось чому персоналом треба управляти на основі найважливіших аспектів теорії і практики менеджменту.

Менеджмент персоналу - це діяльність на підприємствах, спрямована на найбільш ефективне використання працівників для досягнення організаційних і особистих цілей.

Напрями діяльності менеджменту персоналу показані на рис. 1.1.

Менеджмент персоналу має такі особливості:

O менеджмент персоналу спрямований більше на практичні дії, ніж на концептуальні процедури і правила. Він надає більше значення вирішенню проблем підприємства і поставлених завдань за умови сприяння розвитку всього персоналу і кожного окремого працівника, створення необхідних умов праці;

Рис. 1.2. Основні етапи і напрямки управління персоналом на підприємстві

O менеджмент персоналу є індивідуально зорієнтованим на кожного працівника як особистість і надає послуги по задоволенню індивідуальних потреб;

O менеджмент персоналу зорієнтований на майбутнє. Він допомагає підприємству забезпечувати його професійними кадрами, а це враховується при розробці стратегічних цілей.

Спираючись на теоретичні засади менеджменту, можна визначити, що процес управління персоналом включає такі функції:

ПЛАНУВАННЯ - це постановка цілей, розробка правил і послідовності дій, розробка планів і прогнозування деяких можливостей у майбутньому.

ОРГАНІЗАЦІЯ - це постановка завдань перед кожним підлеглим, поділ на відділи, делегування частини повноважень підлеглим, розробка каналів управління і передачі інформації, координація роботи підлеглих.

КЕРІВНИЦТВО - це вирішення питання про визначення стандарту для необхідних кандидатів, підбір, відбір працівників, встановлення вимог до виконуваної роботи, оцінка виконання робіт, консультування працівників, навчання і розвиток кар'єри працівників.

КОНТРОЛЬ - це встановлення відхилень від вимог за кількістю і якістю роботи, рівня продуктивності, перевірка відповідності виконуваних робіт встановленим стандартам, нормам.

РЕГУЛЮВАННЯ - коригування робіт, встановлених вимог у разі необхідності.Схожі статті
Управління персоналом - Виноградський М. Д. - РОЗДІЛ I. Управління персоналом в системі менеджменту організацій

Предыдущая | Следующая