Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - 1.1. Актуальність і необхідність вивчення дисципліни "Управління збутовою політикою"

Розділ 1. Актуальність, предмет, завдання та зміст навчальної дисципліни "управління збутовою політикою"

1.1. Актуальність і необхідність вивчення дисципліни "Управління збутовою політикою".

1.2. Предмет, мета, завдання та зміст навчальної дисципліни "Управління збутовою політикою".

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ

Визначити роль і місце збуту в маркетинговій діяльності підприємства;

З'ясувати проблеми управління збутом у підприємствах України;

Вивчити предмет, цілі, завдання та зміст навчальної дисципліни "Управління збутовою політикою".

1.1. Актуальність і необхідність вивчення дисципліни "Управління збутовою політикою"

Трансформаційні явища в економіці, пов'язані з кризовими явищами, загостренням конкурентної боротьби підприємств за ринки збуту і взагалі за виживання, обумовлюють підвищення ролі збутової

Діяльності торговельних підприємств, зміну її змісту і перерозподіл пріоритетів у системі управління.

Серед причин, що обумовлюють зростання значущості збутової діяльності, слід зазначити такі:

1. Переміщення ключових управлінських рішень у збутові ланки. На сучасному етапі неможливо уявити функціонування ринку без наявності збутових мереж, котрі якнайбільше намагаються наблизитись до покупця.

2. Підвищення значення маркетингових методів конкуренції у боротьбі за покупця. В умовах турбулентної конкуренції необхідним стає пошук таких методів впливу на цільову аудиторії, які б сприяли не лише залученню нових покупців, але і забезпечили б утримання постійних покупців. У зв'язку з цим необхідним стає перебудова всієї системи збуту з погляду її спрямованості на покупця.

3. Раціоналізація збутових процесів. Усе більше з'являється сучасних торговельних підприємств, для яких характерною є висока якість обслуговування, активне застосування прогресивних методів збуту, заходів мерчандайзингу, оптимальне сполучення методів збуту, тобто висока якість процедури збуту. Тому для виживання за таких умов іншим підприємствам необхідно спрямовувати свої зусилля на раціоналізацію технології збуту.

4. Проблеми ефективного функціонування підприємств у довгостроковій перспективі. Збут є класичним показником результативності маркетингу і визначальним критерієм в управлінні життєвим циклом підприємства. У сучасних умовах ефективне управління збутовою діяльністю здатне забезпечити не лише певний рівень прибутку, але й виживання підприємства на ринку в умовах підвищеного динамізму маркетингового середовища.

Необхідність збуту обумовлена багатоплановою значущістю його в діяльності будь-якого підприємства (рис. 1.1).

роль збуту в маркетинговій діяльності підприємства

Підвищення ролі збутової діяльності обумовлює наявність низки проблем у сфері управління збутом (табл. 1.1), вирішення яких набуває першорядного значення в забезпеченні ефективного функціонування підприємства на ринку.

Таблиця 1.1

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Внутрішні проблеми

Зовнішні проблеми

1. Проблеми реалізації загальних функцій управління збутом: планування, організації, обліку, аналізу, контролю, регулювання, координації, мотивації

1. Постійні зміни в законодавстві України стосовно підприємницької діяльності

2. Проблеми реалізації окремих функцій управління збутом:

O низький ступінь маркетингової орієнтації збуту;

O недостатнє інформаційне забезпечення;

O низька ефективність організації системи збуту;

O недосконала політика управління товарними запасами

2. Низький рівень купівельної спроможності населення, що є результатом низького життєвого рівня й інфляційних процесів

3. Недостатній рівень забезпеченості підприємств фінансовими ресурсами, насамперед брак оборотних коштів для розрахунку за постачання товарів на умовах попередньої оплати

3. Розрив сформованих господарських зв'язків

У сучасних умовах функціонування торговельних підприємств на ринку, які характеризуються підвищеним рівнем ризику і невизначеністю, використання інструментів стратегічного менеджменту і стратегічного маркетингу в управлінні збутовою діяльністю є єдиною й необхідною передумовою його вдосконалення, що забезпечить підприємству не тільки короткочасний комерційний успіх, але й посилить стратегічне спрямування його діяльності.Схожі статті
Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - 1.1. Актуальність і необхідність вивчення дисципліни "Управління збутовою політикою"

Предыдущая | Следующая