Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - ПЕРЕДМОВА

Присвячується

20-річчю кафедри маркетингового менеджменту

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

У сучасних умовах ринкова діяльність підприємств пов'язана з певним рівнем невизначеності, ризику, турбулентністю факторів маркетингового середовища. Успіх підприємств у таких умовах залежить не тільки від удосконалення внутрішньогосподарської діяльності, але, насамперед від того, як вони зуміють пристосуватися до динамічного зовнішнього маркетингового середовища. Таким чином, необхідно змінити "управлінську філософію" підприємств - на перший план має вийти концепція маркетингу, заснована на системному і ситуаційному підходах, що забезпечують і гарантують ефективне функціонування і розвиток підприємств в умовах ринку.

Маркетинг варто розглядати як методологію ринкової діяльності, що визначає стратегію і тактику підприємства в умовах конкуренції; як спосіб підвищення ефективності керованої системи; як систему управління, що орієнтована на споживача, максимальне задоволення його потреб і забезпечення одержання прибутку підприємством.

Ринкові умови висувають нові професійні вимоги до працівників підприємств. Насамперед необхідне вдосконалення організації управління в підприємствах при переорієнтації їх діяльності на маркетингову концепцію, що зумовлює доцільність оволодіння працівниками знаннями в області організації маркетингової діяльності. Керівникам і фахівцям також необхідно вміти чітко оцінювати ринкову ситуацію і її можливі наслідки; здійснювати корекцію маркетингової стратегії і тактики діяльності підприємства; активно управляти маркетинговими можливостями, що засновані на розробці ефективної маркетингової товарної, цінової, розподільної, комунікаційної, кадрової політики; уживати заходів щодо контролю маркетингової діяльності і конкурентного розміщення сил на ринку.

Маркетингова підготовка сприяє формуванню в майбутніх фахівців, керівників сучасного наукового світогляду і міцних знань з теорії та методології маркетингу, оволодінню сучасними методами і методиками системного вирішення проблем маркетингової діяльності, набуттю вмінь і навичок формування, вибору та реалізації концепцій розвитку, прийняттю обгрунтованих управлінських рішень, аналітичної, прогностичної роботи з використанням комп'ютерних програм, здобуттю поглибленої підготовки з усіх напрямів практичної маркетингової діяльності.

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері маркетингу підприємства, вироблення вмінь та навичок впровадження та використання маркетингу в підприємствах з врахуванням їх особливостей, оцінки ризиків маркетингової діяльності.

Вивчення навчальної дисципліни "Маркетинг підприємства" передбачає забезпечення теоретичної, методичної та практичної підготовки студентів до здійснення маркетингової діяльності в підприємстві за такими напрямами:

- товарна, цінова, збутова, комунікаційна політика в умовах маркетингової орієнтації підприємства;

- кадрове забезпечення служби маркетингу, положення про відділ маркетингу підприємства,

- маркетинг у зовнішньоекономічній діяльності підприємства;

- організація маркетингу підприємства та етапи його становлення, види організаційних структур служби маркетингу підприємства;

- програмування маркетингової діяльності в системі управління підприємством: програма маркетингу як інструмент ринкової діяльності підприємства, ситуаційний аналіз та маркетинговий синтез у процесі розробки програми маркетингу, стратегічне і тактичне планування маркетингової діяльності підприємства;

- контроль у системі маркетингу підприємства: сутність, види (стратегічний, тактичний, оперативний контроль прибутковості).

Відповідно до мети навчальної дисципліни "Маркетинг підприємства", а також згідно з робочою навчальною програмою вивчення дисципліни побудовано зміст навчального посібника "Маркетинг підприємства", що складається з чотирьох частин і одинадцяти розділів.

Перша частина навчального посібника "Управління маркетинговими можливостями підприємства" присвячена формуванню і реалізації товарної, цінової, збутової політики в комплексі маркетингу підприємства.

У другій частині "Активізація маркетингових зусиль підприємства" наведено характеристику кадрового забезпечення служби маркетингу, викладено основні питання комунікаційної підтримки підприємства та особливості маркетингу в зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

У третій частині навчального посібника "Маркетинг як методологія ринкової діяльності підприємства" розкрито особливості управління маркетинговою діяльністю, розглянуто теорію, методику, практику організаційного становлення маркетингу в підприємствах.

Четверта частина "Планово-аналітичні аспекти маркетингової діяльності підприємства" розкриває питання програмування маркетингової діяльності в системі управління підприємством і контролю в системі маркетингу.

Робота з представленим навчальним посібником ставить своєю метою забезпечення теоретичної, методичної і практичної підготовки студентів економічних спеціальностей до здійснення маркетингової діяльності в підприємствах.Схожі статті
Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - ПЕРЕДМОВА

| Следующая