Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 1. Основні поняття, сутність та види менеджменту

1.1. Сутність менеджменту

З переходом економіки України до ринкових відносин словосполучення "управління організацією" стало широко вживатися як "менеджмент організації". Сьогодні вони часто використовуються як ідентичні, що підтверджуються у наукових працях зарубіжних і вітчизняних авторів.

Менеджмент - це самостійний вид професійної діяльності, направлений на досягнення визначених цілей шляхом раціонального використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів з обов'язковим застосуванням економічних методів управління. [4,с.10]

Менеджмент - це управління в ринкових умовах, яке передбачає:

Орієнтацію підприємства (організації, фірми) на попит та вимоги ринку, запити конкретних споживачів і організацію виробництва тих видів продукції, які користуються попитом;

Прагнення до підвищення ефективності виробництва і досягненню оптимальних результатів з меншими витратами;

Господарська самостійність, яка забезпечує свободу прийняття рішень тим особам, які несуть відповідальність за кінцеві результати діяльності організації та їх підрозділів;

Постійне коригування цілей і задач в залежності від стану і вимог ринку;

Виявлення кінцевого результату діяльності організації визначається на ринку в процесі обміну;

Використання сучасної інформаційної бази і обчислювальної техніки для багатоваріантних розрахунків при прийнятті оптимальних рішень.

Але термін "менеджмент" не є в повній мірі є аналогом терміну "управління". Термін "управління" значно ширший і застосовується до різних видів людської діяльності (наприклад, управління автомобілем), сфер діяльності (управління живою і неживою природою, управління державою), органів управління (підрозділів управління в різних формах власності, підприємствах та їх об'єднаннях).

Термін "менеджмент" застосовується лише до управління соціально-економічними процесами на рівні організації (підприємства, фірми), діючої в ринкових умовах.

Менеджмент як самостійний вид професійної діяльності передбачає, що менеджер незалежний від власності організації, в який він працює (може мати акції, а може працювати по контракту). Менеджмент забезпечує зв'язок та єдність виробничого процесу і об'єднує всіх спеціалістів, які працюють під керівництвом менеджера [4,с.11].

Зростаючи вимоги до управління організаціями АПК зумовлені збільшенням їх розмірів (великі агрохолдінги, які обробляють велику кількість площ), складністю інноваційно-інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, необхідністю підвищення конкурентоспроможності продукції у зв'язку із вступом України до СОТ. Під господарською діяльністю відносно менеджменту розуміють роботу організацій в різних галузях економіки, якщо вона направлена на здобуття прибутку як кінцевого результату в залежності від їх конкретних цілей. Таким чином, "менеджмент" застосовується тільки до тих категорій організацій, які мають на меті досягнення прибутку і діють на ринку як самостійні економічні суб'єкти (виробничі організації, банки, страхові установи, туристичні агентства, транспортні компанії).

Зміст господарської діяльності включає: впровадження результатів науково-дослідних робіт; забезпечення виробництва усіма необхідними ресурсами для виконання технологічного процесу; розробки нових технологій та їх удосконалення; забезпечення необхідного рівня якості продукції; проведення комерційних операцій, товаропросування та здійснення всіх видів розрахунків, технічне обслуговування; матеріально-технічне та фінансове забезпечення; підбір персоналу.

Ефективна господарська діяльність організації вимагає удосконалення стилю роботи, який грунтується на постійному пошуку нових можливостей, умінні залучати й використовувати для вирішення поставлених завдань ресурси із різних джерел. Зміни у змісті господарської діяльності організації пов'язані у першу чергу зі змінами в характері власності і появою багаточисельних індивідуальних та колективних власників.

Економічний механізм менеджменту об'єктивно обумовлений вимогами ринку і залежить від результатів управлінської та господарської діяльності організації. Він складається з трьох частин: внутрішньо-фірмового управління, управління виробництвом, управління персоналом (табл. 1.1 - 1.3) [22,с.19-20].

Таблиця 1.1

Функція

Принцип

Економічний метод

Маркетинг

Централізація

Комерційний інтерес

Планування

Децентралізація

Внутрішньофірмовий розрахунок

Організація

Сполучення централізації та децентралізації

Ціни та механізм ціноутворення

Контроль

Орієнтація на довгострокові цілі розвитку

Мотивація

Демократизація управління

Таблиця 1.2

Управління виробництвом

Інноваційний менеджмент

Регулювання і забезпечення процесу виробництва

Забезпечення збуту

Організаційна структура управління виробництвом

Проведення науково-дослідних і конструкторських робіт

Планування процесу виробництва, розробки асортиментної політики

Розробка збутової політики

Функціональна

Науково-технічна палітра

Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції

Матрична

Виробництво нових видів продукції

Технологічне забезпечення

Вибір каналів і методів збуту

Лінійно-функціональна

Організація науково-технічної діяльності

Забезпечення виробництва усіма видами ресурсів.

Підвищення ефективності виробництва

Організація збуту

Програмно-цільове управління

Програмно-цільове навчання

Таблиця 1.3

Управління персоналом

Кадрова політика

Оплата і стимулювання праці

Групове управління, взаємовідносини в колективі

Соціально-психологічний аспект в управлінні

Принципи підбору і розставлення персоналу

Форми оплати праці

Залучення працюючих до управління

Мотивація праці і творча ініціатива

Умови найму і звільнення

Шляхи підвищення

Продуктивності

Праці

Робітничі бригади та їх функції

Організаційна культура організації

Навчання і підвищення кваліфікації

Заохочувальні системи оплати праці

Взаємовідносини в колективі

Вплив управління персоналом на діяльність організації

Оцінка персоналу і його діяльності

Взаємовідносини з профспілкамиСхожі статті
Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 1. Основні поняття, сутність та види менеджменту

Предыдущая | Следующая