Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 1.2. Поняття та класифікація інвестиційних проектів

Проект є організаційною формою реалізації процесу інвестування та одним з базових елементів інвестиційного аналізу.

Узагальнення визначень поняття "проект", поданих в таблиці А.1 додатку А, дозволяє виділити два підходи до визначення сутності інвестиційного проекту як економічної категорії, кожен з яких відображає лише окремий аспект даного комплексного та багатофункціонального поняття:

1) вузький, за яким інвестиційний проект розглядаються виключно як комплект документів, що містять формулювання мети майбутньої діяльності і загального визначення комплексу дій, спрямованих на її досягнення, що складається з двох крупних пакетів документів:

- обгрунтування економічної доцільності, обсягу і термінів здійснення капітальних вкладень, включаючи необхідну проектнокошторисну документацію, розроблену відповідно до нормативних вимог;

- бізнес-план як опис практичних дій із здійснення інвестицій.

У такому розумінні проект є документованим інвестиційним планом з максимально повним описом і обгрунтуванням всіх особливостей майбутнього інвестування;

2) у ширшому сенсі - це комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях, тобто комплекс конкретних дій інвестора щодо реалізації своїх інвестиційних намірів.

Таким чином, проект - це обгрунтування доцільності певної ідеї для подальшої координації дій, а інвестиційний проект - це системно обмежений та закінчений комплекс документів, який містить систему взаємопов'язаних у часі й просторі та узгоджених з ресурсами заходів і дій, спрямованих на отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Інвестиційний проект як пакет інвестицій і пов'язаних з ними видів діяльності характеризується:

- цілеспрямованістю на досягнення певних результатів, вирішення конкретних завдань та проблем;

- обмеженістю фінансових ресурсів, періоду реалізації та оцінки;

- наявністю певних зовнішніх умов, що впливають на його здійснення (інституційних, економічних, правових тощо);

- взаємопов'язаністю процесів вкладення ресурсів та отримання результатів.

Інвестиційний проект вносить системність та організованість у процес інвестування. Він потрібний всім учасникам інвестиційного процесу, оскільки тільки при його наявності існує предмет переговорів та ухвалення домовленостей між інвестором, його партнерами та майбутніми кредиторами, він забезпечує можливість ефективної координації зусиль учасників проекту. Координуюча роль проекту, звичайно, поступово замінюється реальними укладеними договорами між учасниками, проте як план довгострокового характеру проект має значення аж до повної реалізації намірів інвестора. Таким чином, його наявність дозволяє досягти вищих результатів, ніж спонтанне необгрунтоване інвестування, істотно впливає на якість інвестування.

В процесі класифікації інвестиційних проектів прийнято виділяти їх класи, типи та види. Систематизація існуючих підходів до класифікації інвестиційних проектів за різними класифікаційними ознаками наведена в таблиці А.2 додатку А.

Проте необхідно враховувати, що достовірність та адекватність результатів інвестиційного аналізу, обсяги аналітичних робіт безпосередньо залежать від типу відносин взаємозалежності інвестиційних проектів, які передбачається включати до його складу. За даною ознакою розрізняють такі види проектів:

- незалежні - рішення про ухвалення одного проекту не позначається на доходності та, відповідно, рішенні про можливість одночасної реалізації з ним інших у складі інвестиційного портфеля інвестора;

- взаємовиключні (або альтернативні) - ухвалення одного з таких проектів означає неможливість одночасної реалізації інших, тобто вони мають бути відкинуті;

- умовні - ефективна реалізація яких можлива тільки за умови одночасного прийняття інших проектів;

- комплементарні (або синергічні) - одночасна реалізація таких проектів супроводжується зростанням доходів (або скороченням витрат), хоча б за одним з них;

- заміщуючі - одночасна реалізація таких проектів супроводжується зниженням доходів (або зростанням витрат), хоча б за одним з них.

Можливість існування певного типу взаємозалежності між інвестиційними проектами зумовлює об'єктивну необхідність застосування комплексного підходу щодо їх аналізу, проведення декількох варіантів оцінки ефективності комплементарних та заміщуючі проектів - для їх ізольованої та спільної реалізації.Схожі статті
Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 1.2. Поняття та класифікація інвестиційних проектів

Предыдущая | Следующая