Платіжні системи - Вовчак О. Д. - ПЕРЕДМОВА

Головною метою стратегічного розвитку банківської системи України є створення надійної, ефективної і прибуткової банківської системи, яка б максимально задовольняла вимоги та очікування клієнтів, інвесторів і була б стійкою до криз.

Нині створення в Україні умов для подальшого економічного зростання вимагає вдосконалення організації готівкового обігу відповідно до потреб ринкової економіки, з одного боку, а з другого - суттєвого їх скорочення на користь безготівкових форм розрахунків. За таких умов виникає необхідність удосконалення та подальшого розвитку платіжних систем, особливо з огляду на інтеграцію України у світову економічну систему, в якій системи електронних платежів - неодмінний атрибут сучасного світового фінансового ринку.

Глобальні масштаби здійснення розрахункових операцій передбачають досконале володіння банківськими працівниками технології здійснення переказів, обслуговування платежів, а їхніми клієнтами - можливостей та переваг здійснення розрахунків за допомогою системи електронних платежів. У зв'язку з цим важливого значення набуває вивчення дисципліни "Платіжні системи", яка передбачена навчальними планами підготовки фахівців спеціальностей "Банківська справа", "Фінанси", "Маркетинг" та інших економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст і магістр.

Навчальна дисципліна "Платіжні системи" спрямована на висвітлення актуальних питань, які розкривають суть та структуру платіжних систем, платіжних інструментів, специфіку побудови національної платіжної системи України та особливості дії платіжних систем провідних країн світу. Зміст дисципліни охоплює вивчення таких тем:

- суть, значення та загальні засади функціонування платіжних систем в Україні;

- загальна концепція платіжних систем;

- технологічна інфраструктура платіжних систем;

- заходи захисту інформаційної безпеки платіжних систем;

- специфіка дії зарубіжних платіжних систем;

- система електронних платежів НБУ;

- основні засади функціонування платіжних систем, заснованих на використанні пластикових карток;

- розвиток й удосконалення платіжних систем в Україні.

Навчальний посібник спрямований на самостійну роботу студента над курсом, а його структура дає можливість ознайомитися з навчальною програмою курсу, змістом основних тем та досить широким колом літературних джерел.

Розроблені тематичні завдання самостійного вивчення програмного матеріалу охоплюють:

- перелік питань для самостійного вивчення тематики курсу;

- тематику рефератів для набуття навиків науково-дослідницької роботи;

- тестові завдання для самоконтролю рівня знань;

- навчальні завдання для набуття практичних навиків і вмінь;

- питання підсумкового контролю та критерії оцінки знань.

Плани семінарських і практичних занять містять питання для самостійного вивчення і контролю здобутих під час аудиторних занять знань.

Передбачені в посібнику навчальні завдання за темами курсу дозволяють розвинути у студентів практичні навики.

Вивчення курсу "Платіжні системи" базується на знаннях таких дисциплін, як "Гроші та кредит", "Фінанси", "Банківські операції", "Банківська справа", "Облік і аудит у банках", "Ринок фінансових послуг", "Міжнародні розрахунки та валютні операції", "Економічний ризик", "Електронні пластикові картки", "Фінансовий менеджмент у банку" тощо.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

Дисципліна "Платіжні системи" передбачена навчальним планом підготовки фахівців спеціальностей "Банківська справа", "Фінанси", "Маркетинг" та інших економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст і магістр.

Метою вивчення курсу є формування системи знань з теорії платіжних систем, платіжних Інструментів, специфіки побудови національної платіжної системи України.

Завдання дисципліни полягають у вивченні концептуальних положень функціонування і чинних стандартів платіжних систем провідних країн світу; набутті вмінь оцінювати рівень і складність платіжних систем, зважаючи на безпеку платежів.

Вивчивши дисципліну, студенти повинні Знати:

- суть, значення і правову основу діяльності платіжних систем;

- елементи платіжних систем та основні вимоги до них;

- загальну концепцію платіжних систем;

- інструменти безготівкових розрахунків, організацію розрахунків тощо;

- схему проходження інформації електронною платіжною системою;

- зміст і основи нормативно-правових документів, що регулюють діяльність учасників платіжних систем в Україні;

- організацію експлуатації електронних платіжних систем;

- системи захисту інформації та основні вимоги до них;

- механізм дії зарубіжних платіжних систем;

- правову основу та механізм дії системи електронних платежів Національного банку України;

- основні засади функціонування платіжних систем, заснованих на використанні пластикових карток;

- основні принципи роботи сучасних, найбільш популярних систем розрахунків через Інтернет.

Студенти повинні Вміти застосовувати теоретичні знання для:

- створення, впровадження, вдосконалення та супроводу платіжних систем;

- виконання внутрішньобанківських і міжбанківських переказів;

- укладання та ведення договорів про надання послуг щодо переказу коштів із використанням платіжної системи;

- розробки гнучкої тарифної політики комерційного банку;

- використання сучасних інформаційних технологій в електронній комерції; "

- визначення шляхів підвищення ефективності банківських послуг у сфері електронних переказів;

- розробки заходів щодо покращення обслуговування фізичних та юридичних осіб із метою підвищення рівня безпеки платіжних систем в Україні.Схожі статті
Платіжні системи - Вовчак О. Д. - ПЕРЕДМОВА

| Следующая