Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - ПЕРЕДМОВА

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТІ ПРИНЦИПИ І СИСТЕМИ ОБЛІКУ

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 1.1. Роль обліку в системі управління, користувачі облікової інформації

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 1.2. Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 1.3. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 1. Автономність компанії (Entity)

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 2. Грошовий вимір (Money measurement)

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 3. Функціонуюче підприємство (Going concern)

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 4. Собівартість (Cost)

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 5. Реалізація (Realization)

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 6. Нарахування (Accruals)

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 7. Відповідність (Matching)

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 8. Періодичність (Periodicity)

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 9. Постійність (Consistency)

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 10. Обачність (консерватизм) (Prudence)

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 11. Принцип подвійності (The Dual aspect concept)

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 12. Суттєвість (Materiality)

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 1.4. Міжнародні організації зі стандартизації бухгалтерського обліку і звітності

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 1.5. Склад та загальна характеристика міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і директив Європейського співтовариства (ЄС)

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 1.6. Характеристика систем та моделей бухгалтерського обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - Класифікація систем бухгалтерського обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - Характерні риси моделей бухгалтерського обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 1.7. Система фінансового обліку та техніка рахівництва

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - Реєстрація та зберігання інформації

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - Систематизація інформації

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - Завершення облікового циклу

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - Повний цикл фінансового обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - Спеціальні журнали

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 2.1. Призначення та зміст фінансової звітності

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 2.2. Зміст, структура та методика складання балансу

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 2.3. Звіт про прибутки та збитки, його зміст і методика складання

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 2.4. Призначення і методика складання Звіту про рух грошових коштів

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 2.5. Характеристика Звіту про зміни у власному капіталі та Приміток до фінансової звітності

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - РОЗДІЛ 3. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 3.1. Склад грошових коштів, порядок їх відображення у фінансовій звітності, організація внутрішнього контролю

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 3.2. Документальне оформлення та облік грошових коштів на рахунках у банках

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 3.3. Облік грошових коштів у касі

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - РОЗДІЛ 4. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 4.1. Класифікація, оцінка дебіторської заборгованості та облік рахунків до отримання

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 4.2. Облік наданих знижок і повернення проданих товарів

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 4.3. Методика розрахунку та облік резерву сумнівних боргів

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 4.4. Облік отриманих векселів

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 4.5. Облік дисконтованих векселів

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - РОЗДІЛ 5. ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 5.1. Поняття, склад товарно-матеріальних запасів, завдання їх обліку та оцінка

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 5.2. Визначення вартості запасів

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 5.3. Системи обліку товарно-матеріальних запасів

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 5.4. Методи оцінки вибуття запасів

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 5.5. Відображення товарно-матеріальних запасів у фінансовій звітності

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - РОЗДІЛ 6. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ АКТИВІВ

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 6.1. Характеристика довгострокових активів, їх класифікація та оцінка

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 6.2. Облік надходження основних засобів

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 6.3. Методи розрахунку та облік амортизації основних засобів

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 6.4. Облік модернізації та ремонту основних засобів

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 6.5. Облік списання й реалізації основних засобів

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 6.6. Облік природних ресурсів та їх виснаження

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 6.7. Облік нематеріальних активів та їх амортизації

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - РОЗДІЛ 7. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ ТА КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬ

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 7.1. Види інвестицій і порядок їх оцінки

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 7.2. Облік інвестицій в облігації і порядок амортизації премії та дисконту по придбаних облігаціях

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 7.3. Облік інвестицій в акції та порядок їх переоцінки

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 7.4. Облік інвестицій в асоційовані компанії

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 7.5. Призначення, склад та порядок подання консолідованої фінансової звітності

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 7.6. Принципи та процедури консолідації фінансових звітів

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - РОЗДІЛ 8. ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 8.1. Сутність, класифікація та оцінка зобов'язань

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 8.2. Облік короткострокових (поточних) зобов'язань

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 8.3. Облік зобов'язань по заробітній платі та пов'язаних з нею відрахуваннях

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 8.4. Облік довгострокових векселів

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 8.5. Види облігацій і порядок їх випуску

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 8.6. Облік довгострокових облігацій

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 8.7. Облік довгострокових орендних зобов'язань

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 8.8. Облік пенсійних зобов'язань

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - РОЗДІЛ 9. ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 9.1. Сутність, класифікація та порядок визнання доходів і витрат

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 9.2. Облік доходів і витрат

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 9.3. Порядок визначення та облік фінансових результатів

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - РОЗДІЛ 10. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ В ТОВАРИСТВАХ І КОРПОРАЦІЯХ

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 10.1. Економічна сутність та класифікація власного капіталу

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 10.2. Облік капіталу одноосібного власника

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 10.3. Облік власного капіталу і розподіл прибутку в товариствах

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 10.4. Облік власного капіталу і розподіл прибутку в корпораціях

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - РОЗДІЛ 11. ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 11.1. Мета та функції управлінського обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 11.2. Система рахунків управлінського обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 11.3. Класифікація витрат в управлінському обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - 11.4. Системи та методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції

 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М. - СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРА ТУРИ