Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - 1.5. Переваги та недоліки участі у відносинах франчайзингу

Останнім часом у періодичних виданнях з'явилася низка публікацій, які популяризують франчайзинг як ефективний засіб вирішення проблем малого та великого бізнесу. У них франчайзинг постає як "високоефективний тандем малого та великого бізнесу" [135], "один з найефективніших способів розвитку бізнесу для фірм, що вже досягли успіху і бажають розвиватись далі, та найкраща можливість організувати надійну власну справу для дрібного підприємця" [97], "одна з найбільш ефективних форм інтеграції малих господарських структур та корпорацій" [16]. Для підтвердження наведених висловлювань їх автори спираються на статистику, яка засвідчує про майже десятиразове перевищення рівня виживання у перші п'ять років діяльності, а також про півтора-, дворазове перевищення ефективності діяльності франчайзингових підприємств над аналогічними показниками для незалежних малих і середніх фірм.

З метою встановлення, наскільки обгрунтованими є наведені твердження про франчайзинг як надзвичайно ефективну форму господарювання, необхідно проаналізувати переваги і недоліки франчайзингових відносин для їх учасників. У табл. 1.4 та табл. 1.5 розкрито позитивні та негативні характеристики франчайзингу, а також характерні ознаки франчайзингової форми організування бізнесу, що зумовлюють існування тих чи інших її переваг і недоліків для учасників франчайзингових відносин.

У табл. 1.4 подано характеристику переваг та недоліків використання франчайзингової форми організування діяльності порівняно із створенням незалежного малого чи середнього підприємства для такого учасника франчайзингових відносин, як франчайзі. Табл. 1.5 містить оцінку переваг і недоліків використання франчайзингового способу розширення підприємницької діяльності порівняно зі створенням власних виробничих і торговельних підрозділів для іншого учасника франчайзингових відносин - франчайзера.

Як видно з табл. 1.4 і табл. 1.5, франчайзингу, як і будь-якій іншій формі організування підприємницької діяльності, властиві як переваги, так і недоліки. Сторони франчайзингових відносин мають змогу уникнути деяких негативних ознак самостійного ведення господарської діяльності, однак стикаються з численними недоліками, властивими корпоративним структурам.

Переваги участі у франчайзингових відносинах для франчайзі в основному спрямовані на забезпечення в кінцевому результаті високої прибутковості діяльності його франчайзингового підприємства.

Переваги франчайзингу для франчайзера загалом полягають у можливості останнього розширювати межі визнання власної торговельної марки та забезпечувати розвиток підприємницької діяльності за рахунок коштів і зусиль інших суб'єктів господарювання.

Більшість негативів франчайзингових відносин пов'язані із загрозою невідповідності дій одного з учасників франчайзингових відносин очікуванням іншого, а отже, франчайзинг може бути надзвичайно ефективною формою організування бізнесу для суб'єктів підприємницької діяльності лише за умови правильного вибору ними свого партнера по франчайзингу (іншого учасника франчайзингових відносин). При цьому на правильність вибору впливає кількість та характер інформації, яку має змогу отримати суб'єкт господарювання про свого потенційного партнера на етапі прийняття рішення про доцільність підписання з ним угоди франчайзингу. Так, потенційному франчайзі доцільно зібрати та ретельно проаналізувати інформацію про історію, сучасний стан і перспективи розвитку компанії франчайзера, фінансові та організаційні аспекти пропонованої ним франшизи тощо. Франчайзер, своєю чергою, повинен оцінити досвід ведення підприємницької діяльності, добросовісність франчайзі, наявність у нього необхідної кваліфікації, здібностей, власного капіталу тощо.

Таблиця 1.4. Переваги та недоліки участі у франчайзингових відносинах для франчайзі

Характерні риси фран­чайзингу

Переваги

Недоліки

1

2

3

Право франчайзі використовувати торговельну марку, торговельний знак, логотипи, фірмовий стиль франчайзера

Отримання готової ніші на ринку, що дозволяє в короткі терміни розвернути прибуткову діяльність, а також забезпечує високу ймовірність отримання очікуваних прибутків у заплановані строки

Залежність успіху діяльності франчайзі від репутації торговельної марки франчайзера, іншими словами, від результатів діяльності всіх учасників франчайзингової системи

Право франчайзі використовувати техно­логії, ноу-хау, систему ведення підприєм­ницької діяльності франчайзера

Зменшення комерційних ризиків завдяки доступу до випробуваних на практиці й таких, що позитивно себе зарекомендува­ли, технологічних таємниць виробництва (торгівлі), відпрацьованих методів ведення підприємницької діяльності. Висока ефективність використання гро­шових коштів завдяки уникненню стадії "спроб та помилок", яку проходять власни­ки незалежних новостворених підприємств при виборі обладнання, постачальників си­ровини і матеріалів, системи збуту, методів ведення бізнесу тощо.

Ризик невідповідності методів ведення підприємницької діяль­ності, технологій франчайзера умовам господарювання, соціально-культурним обставинам регіону функціонування підпри­ємства франчайзі

Перенесення проблем щодо вдосконален­ня технологій виробництва продукції чи надання послуг, методів ведення підприєм­ницької діяльності на франчайзера, який зобов'язаний інформувати своїх франчайзі про всі нововведення без пред'явлення ви­мог щодо зміни величини роялті на час дії франчайзингового договору

Підприємств порівняно з незалежними ма­лими та середніми підприємствами). Можливість придбання на пільгових умо­вах матеріалів, сировини, комплектуючих, обладнання у визначених постачальників (у міру розвитку франчайзингової системи франчайзер може чинити тиск на поста­чальників щодо цін та умов поставки, тим самим зменшуючи собівартість бізнесу) Зниження психологічного бар'єру, страху перед початком нової справи

Постійна методична, технологічна, інфор­маційна підтримка і контроль за діяльні­стю франчайзі з боку франчайзера

Низька ймовірність банкрутства завдяки можливості уникнути низки помилок, яких зазвичай припускаються і на ви­правлення яких витрачають багато часу та ресурсів незалежні підприємці впродовж перших років ведення діяльності. Спрощення процесу ведення підприємни­цької діяльності за рахунок оперативної підтримки з боку менеджерів франчайзера у вигляді консультацій, навчальних курсів, проведення аналізу діяльності тощо

Обмеженість самостійності, під­приємницької ініціативи фран­чайзі (контроль з боку франчай­зера залишає мало простору для самовираження у бізнесі)

Можливість своєчасного виявлення і подо­лання негативних тенденцій діяльності (до­свідчений франчайзер раніше за франчайзі помітить наближення труднощів і надасть останньому рекомендації щодо їх подолан­ня і недопущення у майбутньому). Можливість навчитися ефективним мето­дам управління підприємницькою діяль­ністю, підвищити свій професіоналізм, компетентність

Єдині стандарти щодо якості товарів, послуг, їх асортименту, спо­собів обслуговування споживачів, інтер'єрів приміщень тощо в усій франчайзинговій системі

Використання переваг довіри споживачів до єдиного рівня якості, єдиного асорти­менту та ціни продукції на всіх підпри­ємствах, що працюють під торговельною маркою франчайзера

Обмеженість ініціативи франчайзі встановленими стандарта­ми та критеріями франчайзинго­вої системи.

Можлива обтяжливість суворого дотримання стандартів франчай­зингової системи для франчайзі і, як наслідок, ризик реалізації франчайзером свого права розір­вати угоду і вимагати від фран­чайзі відшкодування завданої

Шкоди іміджу його торговельної марки у разі недотримання франчайзі визначених стандар­тів франчайзингової системи. Ризик невідповідності стандар­тів та критеріїв франчайзингової системи соціально-культурним особливостям регіону діяльності франчайзі

Повна відповідаль­ність франчайзера за організацію реклами торговельної марки

Використання результатів широкомасш­табних рекламних кампаній франчайзера за помірну плату (витрати франчайзі на рекламні заходи обмежуються незначними відрахуваннями в централізований реклам­ний фонд франчайзингової системи)

Ризик невідповідності направле­ності і цілей рекламних кам­паній франчайзера особливостям соціально-культурних обставин регіону діяльності франчайзі. Необхідність здійснення відра­хувань у централізований рекламний фонд незалежно від фактичної віддачі, що отримує франчайзі від рекламної кам­панії франчайзера

Особливий харак­тер фінансових взаємозобов'язань сторін франчайзинго­вого договору

Можливість отримання фінансових пільг при розрахунку за поставлені франчайзе­ром обладнання, сировину, комплектуючі тощо (поширена, однак не обов'язкова, умова франчайзингової угоди)

Зниження сукупного доходу франчайзі від ведення діяль­ності, яке зумовлене необхід­ністю сплати франчайзингових платежів на користь франчай­зера (першопочаткового внеску та періодичних відрахувань (роялті)

Строковість франчай­зингової угоди

Можливість припинення взаємовідносин із франчайзером по закінченні терміну дії угоди (наприклад, при бажанні франчайзі вийти з бізнесу, відкрити власну справу тощо)

Ризик отримання з боку фран­чайзера відмови від продовжен­ня терміну дії франчайзингової угоди.

Відсутність можливості вихо­ду з бізнесу (наприклад, у разі зміни економічної кон'юнктури, динаміки та структури попиту тощо) до закінчення терміну дії франчайзингової угоди без суттє­вих матеріальних втрат

Виняткове право франчайзі на експлу­атацію франшизи на визначеній території (у випадку виключної франшизи)

Захист від корпоративної конкуренції (гарантія від вторгнення на територію діяльності франчайзі інших користувачів аналогічної франшизи)

Обмеження територіальної екс­пансії франчайзі закріпленою за ним у договорі територією

Право франчайзі використовувати торговельну марку, торговельний знак, логотипи, фірмовий стиль франчайзера

Розширення меж визнання торговельної марки фірми франчайзера, можливість виходу на нові географічні ринки без додаткових капіталовкладень у програму розвитку, тобто при мінімальному фінансо­вому ризику

Ризик погіршення репутації тор­говельної марки фірми франчай­зера у разі недотримання хоча 6 одним із франчайзі встановлених стандартів франчайзингової системи.

Субсидіарна відповідальність франчайзера та франчайзі за вимогами з боку третіх осіб у випадку заподіяння їм збитків, викликаних невідповідністю якості проданих франчайзі то­варів (робіт, послуг) (ст. 373 Гос­подарського кодексу України)1

Статус франчайзі як самостійної юридичної особи, власника фран­чайзингового підпри­ємства

Вищий рівень зацікавленості франчайзі в успішній діяльності франчайзингового підприємства, розширенні обсягів вироб­ництва та реалізації продукції, максимізації прибутку тощо порівняно з найманим менеджером, призначеним управляти підрозділом компанії франчайзера (осо­бистий стимул франчайзі до максимізації прибутку певною мірою гарантує фран­чайзеру стабільність отримання доходу від діяльності франчайзингових підприємств, а також перетворює франчайзі у потужне джерело інновацій). Відсутність витрат на утримання верти­кально інтегрованої системи управління мережею власних підрозділів. Перенесення щоденних проблем ведення підприємницької діяльності на франчайзі, що дозволяє франчайзеру приділяти біль­ше уваги стратегічним напрямам

Нижчий рівень гнучкості системи управління мережею франчайзингових підприємств порівняно з системою управлін­ня мережею власних підрозділів, що іноді не дозволяє фран­чайзеру повністю реалізувати потенціал ринку шляхом зміни стратегій діяльності. Гостре усвідомлення франчайзі як самостійним суб'єктом під­приємницької діяльності своєї залежності від франчайзера та прагнення її позбутися Відсутність повних гарантій щодо правдивості поданих франчайзі звітів про результати діяльності франчайзингового підприємства.

Розвитку того чи іншого аспекту своєї під­приємницької діяльності, а також забез­печує економію на щоденних операційних витратах ведення бізнесу

Складність контролювання діяльності франчайзі, зокрема, рівня її відповідності встанов­леним стандартам та критеріям франчайзингової системи

Єдині стандарти щодо якості товарів, послуг, їх асортименту, спосо­бів обслуговування споживачів, інтер'єрів приміщень тощо у всій франчайзинговій системі

Можливість отримання додаткових доходів від ексклюзивних поставок необхідного обладнання, устаткування, спеціальних інгредієнтів, уніформи, упаковки тощо для франчайзі.

Зростання довіри споживачів до якості та єдиного асортименту продукції (робіт, послуг) фірми франчайзера, підвищення ділової репутації торговельної марки фран­чайзера.

Зменшення маркетингових витрат

Необхідність контролювання дотримання з боку франчайзі встановлених франчайзером стандартів та потреба ведення робіт по усуненню виявлених у процесі такого контролювання відхилень

Постійна методична, технологічна, інфор­маційна підтримка і контроль за діяльні­стю франчайзі з боку франчайзера

Отримання певних гарантій щодо успішної діяльності франчайзингових підприємств

Необхідність здійснення витрат на створення та забезпечення функціонування системи про­фесійно-технічного навчання франчайзі та їх персоналу, систе­ми контролювання та регулю­вання діяльності франчайзі, витрат на організування системи підтримки франчайзі. Ризик "виховання" майбутнього конкурента (набувши певного досвіду роботи, франчайзі може спровокувати франчайзера на розірвання договору і розпочати власний бізнес, який складатиме пряму конкуренцію франчайзе­ру)

Доступ франчайзі до комерційної інформа­ції франчайзера

Отримання певних гарантій щодо успішної діяльності франчайзингових підприємств

Складність збереження кон­фіденційності, ризик розголо­шення франчайзі комерційної таємниці франчайзера

Особливий характер розподілу витрат на становлення франчай­зингової системи та доходів від її діяль­ності між учасниками франчайзингових відносин

Економія на капітальних вкладеннях у розвиток бізнесу за рахунок того, що франчайзі використовують власні джерела фінансування процесу створення та діяль­ності франчайзингових підприємств. Отримання доходів від продажу франшиз

Значні першопочаткові витрати на становлення франчайзингової системи (витрати на розробку проекту франчайзингової систе­ми та програми дій, підготовку пакета матеріалів для переходу на франчайзинг, формування франчайзингового пакета, апро­бацію франшизи, підбір і навчан­ня франчайзі тощо). Обмеження доходів франчайзера від діяльності франчайзингових підприємств його системи лише періодичними відрахуваннями з боку франчайзі

Строковість франчай­зингового договору

Можливість розірвання відносин з неус­пішними франчайзі по закінченні терміну дії франчайзингового договору

Можливість виходу з франчай­зингової системи у самостійний бізнес успішних франчайзі по закінченні терміну дії франчай­зингового договору. Відсутність можливості швидко­го й беззбиткового припинення відносин з "небажаним" фран­чайзі до закінчення терміну дії договору без порушення остан­нім його умов

Обізнаність франчайзі з місцевою специфікою регіону діяльності сво­го франчайзингового підприємства

Отримання переваг при освоєнні інозем­них ринків шляхом використання кращої обізнаності франчайзі з запитами місцевих споживачів, умовами конкуренції, місце­вим законодавством, правилами ведення бізнесу в місцевих умовах тощо. Можливість розширення досвіду ведення підприємницької діяльності шляхом обмі­ну інформацією з франчайзі

Отже, здатність франчайзингу бути ефективною формою співробітництва значною мірою закладається на етапі оптимізації потенційними учасниками франчайзингових відносин рішення щодо вибору партнера по франчайзингу.

Контрольні запитання

1. Сформулюйте найпоширеніші підходи до визначення франчайзингу.

2. Дайте визначення таким поняттям категорійного апарату франчайзингових відносин: франчайзинг, франчайзі, франчайзер, франчайзингова мережа, франчайзингова система, франшиза, франчайзинговий пакет.

3. Вкажіть об'єкт і суб'єктів франчайзингових відносин.

4. Яка відмінність між поняттями франшизи та франчайзингового пакета?

5. Яка відмінність між поняттями франчайзингової мережі та франчайзингової системи?

6. За якими ознаками класифікують види франчайзингу?

7. Погодьте кожний випадок франчайзингових взаємовідносин із відповідним йому видом франчайзингу:

А

Компанія "Кока-кола" надає для незалежного підпри­ємства право виготовляти із поставленого нею сиропу напій "Кока-кола" та реалі­зовувати його через мережу роздрібних магазинів

1

Діловий

Б

Компанія "Дженерал Мо­торе" надає для незалеж­ного підприємства право реалізації виготовлених нею автомобілів і здійснювати їх післяпродажне обслугову­вання

2

Виробничий

В

Компанія "Макдоналдс" надає для приватного підприємства право створи­ти заклад харчування під її торговельною маркою, з використанням її фірмо­вого стилю та здійснювати відповідну діяльність

3

Товарний

8. Дайте порівняльну характеристику регіональному франчайзингу та субфранчайзингу.

9. Розкрийте сутність внутрішнього, національного та міжнародного франчайзингу.

10. Які види договорів опосередковують одноелементний, багатоелементний, комбінаційний франчайзинг і субфранчайзинг?

11. Вкажіть предмет франчайзингового договору.

12. Розкрийте права та обов'язки сторін типового франчайзингового договору.

13. Які види послуг зазвичай включають до франчайзингового пакета?

14. Яких аспектів діяльності франчайзі, як правило, стосуються встановлювані франчайзером стандарти та критерії?

15. Вкажіть основні статті витрат франчайзі на етапі формування франчайзингових відносин.

16. Елементи яких видів економічних відносин включають у себе відносини франчайзингу?

17. Дайте порівняльну характеристику франчайзингу і ліцензуванню, франчайзингу і дилерству, франчайзингу та спільній діяльності.

18. Які види чинників формування та розвитку франчайзингових відносин за ознакою середовища впливу існують?

19. Наведіть приклади економіко-фінансових, організаційних, технологічних, соціально-психологічних внутрішніх чинників формування та розвитку франчайзингових відносин.

8. У чому полягає суперечливий характер впливу економіко-фінансових чинників на процес формування та розвитку франчайзингових відносин.

9. Охарактеризуйте переваги та недоліки участі у франчайзингових відносинах для кожної сторони франчайзингових відносин.Схожі статті
Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - 1.5. Переваги та недоліки участі у відносинах франчайзингу

Предыдущая | Следующая