Етнопсихологія - Савицька О. В

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - Змістовий модуль 1. Становлення та міждисциплінарні зв'язки етнопсихології

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - Тема 1. Етнопсихологія як міждисциплінарна галузь знань

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 1. Поняття етносу

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 2. Сучасне розуміння предмету етнічної психології

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 3. Етнічне відродження другої половини XX ст

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 4. Завдання, функції та методи дослідження етнопсихології

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 5. Зв'язок етнопсихології з іншими науками

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - Тема 2. Історія розвитку наукових етнопсихологічних ідей в Європі та Америці

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 1. Зародження етнопсихології в історії та філософії

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 2. Етнопсихологічний аспект у філософських дослідженнях епохи Просвітництва

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 3. Етнопсихологічні ідеї в німецькій філософії

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 4. Психологія народів та історична психологія. Дослідження закономірностей соціальних явищ

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - Тема 3. Основні напрямки етнопсихологічних досліджень

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 1. Дослідження первісних культур

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 2. Мовознавчі дослідження етнічної самобутності

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 3. Становлення етнопсихологічних знань в Україні

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 4. Сучасний стан розвитку етнопсихології

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - Тема 4. Культура як основний чинник диференціації народів

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 1. Культура як психологічне поняття

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 2. Чинники розвитку культури. Функції культури

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 3. Взаємозв'язок між культурою та етносом

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 4. Методи вивчення культури

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - Змістовий модуль 2. Етнопсихологічні аспекти особистості

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - Тема 5. Розвиток і трансформація етнічної ідентичності

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 1. Поняття та етапи становлення етнічної ідентичності

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 2. Вплив соціального контексту на формування етнічної ідентичності

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 3. Стратегії підтримання етнічної ідентичності

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 4. Проблема зміни етнічної ідентичності

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 5. Модель двох вимірів етнічної ідентичності

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - Тема 6. Архетипічність. Ментальність. Національний характер

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 1. Психічний склад етносу. Архетипи

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 2. Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака нації

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 3. Поняття національного характеру

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - Тема 7. Етнічна свідомість та самосвідомість. національна свідомість і самосвідомість

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 1. Поняття "етнічної свідомості" й "етнічної самосвідомості'' та співвідношення між ними

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 2. Етнічна самосвідомість як структурний компонент самосвідомості особистості

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 3. Етнічна самосвідомість, її структура та функції

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 4. Національна свідомість та її складові. Національна самосвідомість

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 5. Національні почуття

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - Тема 8. Етнокультурна варіативність соціалізації

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 1. Соціалізація, інкультурація, культурна трансмісія

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 2. Порівняльно-культурне вивчення соціалізації

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 3. Етнографія дитинства

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 4. Методи дослідження соціалізації

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 5. Перехід до світу дорослих

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - Тема 9. Національно-культурна специфіка мовленнєвого спілкування

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 1. Національна специфіка мовленнєвого спілкування як об'єкт наукового дослідження

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 2. Класифікація національно-культурних чинників спілкування

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 3. Етнічні відмінності у мовленнєвому спілкуванні

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - Тема 10. Основи етнопсихолінгвістики

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 1. Поняття про етнопсихолінгвістику, психолінгвістику, етнопсихолінгвістику

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 2. Методологічні засади психолінгвістики

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 3. Психолінгвістика як теорія мовленнєвої діяльності

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 4. Експериментальне вивчення мови і етнічних особливостей психіки

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 5. Етнопсихологічні дослідження у фоносемантиці

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - Змістовий модуль 3. Психологія міжетнічних відносин

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - Тема 11. Міжетнічна взаємодія як сфера вияву національно-психологічних особливостей людей

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 1. Поняття міжетнічної взаємодії

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 2. Основні типи та етапи розвитку міжетнічних відносин

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 3. Етноцентризм як механізм міжгрупового сприймання

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 4. Поняття про етностереотипи і стереотипізацію. Властивості етностереотипів

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 5. Соціальна каузальна атрибуція

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - Тема 12. Етнічні конфлікти: чинники виникнення та шляхи врегулювання

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 1. Поняття і форми етнічних конфліктів

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 2. Теорії виникнення етнічних конфліктів

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - Теорії міжгрупових конфліктів як продукту універсальних психологічних характеристик

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - Теорії міжгрупових конфліктів, основою яких виступають індивідуальні відмінності

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - Теорії реального конфлікту

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - Теорії соціальної ідентичності

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 3. Види і стадії етнічних конфліктів

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 4. Чинники та шляхи врегулювання етнічних конфліктів

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - Тема 13. Адаптація до нового культурного середовища

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 1. Адаптація, аккультурація і пристосування. Значення міжкультурної адаптації

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 2. Культурний шок і етапи міжкультурної адаптації

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 3. Чинники адаптації до нового культурного середовища

 • Етнопсихологія - Савицька О. В. - 4. Наслідки міжкультурної взаємодії для індивіда та груп