Ринок фінансових послуг - Сич Є. М. - 2.1.3. Фінансові послуги на інвестиційному ринку

2.1.3.1. Сутність фінансових послуг на ринку інвестицій

Економічна діяльність суб'єктів господарювання та країни в цілому значною мірою характеризується обсягом інвестицій, що спрямовуються на розвиток виробництва та створення нової продукції.

До інвестицій відносять придбання в повну або часткову власність підприємств і організацій, купівлю акцій, облігацій та інших цінних паперів, внески у статутний фонд спільних підприємств, вкладання у вигляді технологій, машин, устаткування, ліцензій, будь-якого іншого майна, інтелектуальних цінностей, а також банківські вкладення і придбання нерухомості з метою одержання прибутку. Надання фінансових послуг нерозривно пов'язане з ринком інвестиційних послуг. Ринок інвестиційних послуг є частиною загального ринку фінансових послуг і за своїм змістом є ринком фінансового капіталу, що вкладається у виробництво.

Для умовного розмежування фінансових операцій з обігу цінних паперів між інвестиційним і фондовим ринками зробимо акцент стосовно інвестиційного ринку на первинному ринку цінних паперів, тому що саме первинний ринок започатковує процес реалізації фінансових інвестицій. Що стосується фінансових послуг на фондовому ринку, особливу увагу зосередимо на вторинному ринку цінних паперів з відповідним аналізом фінансових операцій, які на ньому реалізуються, частина яких розглянута в пп 2.1.1 та 2.1.2 посібника.

Фінансові послуги на інвестиційному ринку (рис. 2.15) є підсистемою ринку фінансових послуг.

Рис. 2.15 Фінансові послуги на інвестиційному ринку як підсистема

Ринок інвестиційних послуг є складовою підсистемою загального ринку фінансових послуг. За своєю сутністю ринок інвестиційних послуг є ринком фінансового капіталу, що включається у різні сфери економіки. Під ринком інвестиційних фінансових послуг Розуміється ринок послуг фінансових посередників - банків та інших установ фінансово-кредитної системи, що надають учасникам інвестиційного процесу - фізичним та юридичним особам - необхідні послуги з приводу інвестування грошових ресурсів у всіх його формах. Ринок інвестиційних послуг охоплює також сферу вкладання капіталу, яка стосується фінансових інвестицій, та інших інвестицій, що мають фінансовий характер.

Учасниками ринку інвестиційних послуг є:

- інвестори (замовники);

- виконавці робіт (підрядники);

- користувачі об'єктів інвестиційної діяльності;

- постачальники товарно-матеріальних цінностей, обладнання та проектної продукції;

- фінансові посередники (банківські, страхові та посередницькі організації, інвестиційні фонди та компанії та ін.);

- громадяни України;

- іноземні юридичні та фізичні особи, держави та міжнародні організації.

Види фінансових послуг на інвестиційному ринку наведено на рис. 2.16.

види фінансових послуг на інвестиційному ринку

Суб'єкти інвестиційної діяльності можуть об'єднувати кошти для здійснення спільного інвестування.

Основним суб'єктом інвестиційного процесу є інвестор, який вкладає кошти (власні, запозичені або залучені) у різні сфери економіки з метою одержання прибутку.

За характером участі в інвестиційному процесі розрізняють Прямі Та непрямі інвестиції. Прямі інвестиції стосуються вкладень в уставний капітал, з метою придбання контрольного пакета акцій для управління підприємством.

Непрямі інвестиції (портфельні) - це вкладення в цінні папери різних підприємств за участі посередників (інвестиційних або фінансових) з метою одержання прибутку.

Непрямі інвестиції (портфельні) не ставлять собі за мету придбання контрольного пакета акцій, а спрямовані на одержання максимального прибутку шляхом формування інвестиційного портфеля, який би відзначався високою прибутковістю, надійністю та ліквідністю.

Фінансові послуги на інвестиційному ринку стосуються головним чином портфельних інвестицій. Суб'єктами інвестиційного ринку виступають інвестори і учасники (виконавці робіт, постачальники товарно-матеріальних цінностей, фінансові посередники, користувачі об'єктів інвестиційної діяльності).

Фінансові послуги реалізують фінансові інвестиційні посередники (банківські установи, інвестиційні фонди та компанії, фінансові компанії, довірчі підприємства і т. ін.), які становлять основу інфраструктури інвестиційного ринку. Фінансові посередники обслуговують інвесторів, надаючи їм необхідні послуги щодо визначення об'єктів інвестування, раціонального розміщення коштів і т. ін., забезпечуючи максимальну віддачу на вкладений капітал з прийнятним ризиком.

Державне регулювання ринку інвестиційних послуг - комплекс економічних, організаційно-технічних та інших заходів держави, спрямованих на створення сприятливого інвестиційного клімату, структурну перебудову, підвищення ефективності національної економіки.

Усі нормативні документи, що визначають правові засади функціонування ринку інвестиційних послуг, за своїм характером поділяються на дві групи:

1. Базові закони, які забезпечують побудову засад демократичної держави з вільною ринковою економікою, серед яких Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс, Закон України "Про власність".

2. Документи, що стосуються безпосередньо ринку інвестиційних послуг. Головними законами є Закон України "Про інвестиційну діяльність", "Про режим іноземного інвестування". Ним установлені національний режим обігу іноземних інвестицій, правові можливості створення письмових умов їх залучення і встановлення обмежень за галузями, видами діяльності і територіями.

Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою реалізації економічної, науково-технічної і соціальної політики.

До органів, що здійснюють державне регулювання ринку інвестиційних послуг, належать Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг і Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку та ін.

Головні завдання зазначених органів:

- реалізація виваженої державної політики у сфері надання інвестиційних послуг;

- розробка та реалізація стратегії розвитку ринку інвестиційних послуг;

- здійснення державного контролю та регулювання діяльності у сфері надання інвестиційних послуг;

- реалізація державних пріоритетів у сфері інвестиційної діяльності;

- створення досконалого правового поля для суб'єктів інвестиційного ринку;

- розробка ефективних механізмів регулювання діяльності учасників ринку інвестиційних послуг;

- розробка та впровадження заходів щодо запобігання монополізації ринку інвестиційних послуг.



Схожі статті




Ринок фінансових послуг - Сич Є. М. - 2.1.3. Фінансові послуги на інвестиційному ринку

Предыдущая | Следующая