Ринок фінансових послуг - Сич Є. М. - Розділ 2. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА ОКРЕМИХ РИНКАХ

2.1. Фінансові послуги на ринку капіталів
2.1.1. Сутність і структура ринку капіталів

Ринок капіталів - це частина ринку фінансових послуг, де формується попит і пропонування в основному на середньо - і довгостроковий позиковий капітал, специфічна сфера ринкових відносин, де формується пропонування на грошовий капітал.

Процесу нагромадження грошового капіталу передує етап його виробництва. Коли грошовий капітал створений і ще перебуває у сфері виробництва, він являє собою чистий грошовий капітал. Його передавання у вигляді позики в інші сфери господарства означає набуття ним іншої форми - позикового капіталу. Саме позиковий капітал і є об'єктом угоди на ринку капіталів.

Ринок капіталів відіграє дуже важливу роль у сучасному економічному механізмі. Він сприяє зростанню виробництва і товарообігу, руху капіталів усередині країни, трансформації грошових збережень у капіталовкладення, оновленню основного капіталу. Ринок капіталів може об'єднати дрібні грошові кошти, які самі по собі не можуть діяти як грошовий капітал. Якщо їх об'єднати у великі суми, вони утворюють потужний грошовий потенціал. Це дозволяє ринку відігравати провідну роль у процесах концентрації і централізації виробництва і капіталу.

Роль ринку позикових капіталів у економіці виявляється в трьох основних напрямах:

- наданні позикового капіталу приватному сектору, державі і населенню;

- акумуляції вільного грошового капіталу в грошові збереження;

- акумуляції і зосередженні фіктивного капіталу (мобілізація капіталу у вигляді цінних паперів).

Позиковий капітал діє на базі кругообігу реального і грошового капіталу. Водночас на основі позикового з'являється і розвивається фіктивний капітал. У кредитній системі будь-який капітал може виступати як подвоєний або навіть потроєний унаслідок використання різних способів його нагромадження. Більша частина грошового капіталу фіктивна. Нагромадження фіктивного капіталу відбувається за своїми законами і тому як якісно, так і кількісно відрізняється від нагромадження грошового капіталу. Утім ці процеси взаємозв'язані.

За сучасних умов фіктивний капітал набуває самостійної динаміки незалежно від реального капіталу. Самостійний рух фіктивного капіталу на ринку призводить до різкого відриву ринкової вартості цінних паперів від балансової, що ще більше поглиблює відрив між реальними матеріальними цінностями і їх відносною фіксованою вартістю, представленою в цінних паперах.

З погляду системного підходу фінансові послуги на ринку капіталів як компоненти системи ринку фінансових послуг складаються з трьох відносно самостійних сегментів (підсистем), які певним чином впливають один на одного: фінансові послуги на фондовому, інвестиційному і ринку середньо - і довгострокових кредитів (кредитному) (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Структура фінансових послуг на ринку капіталів

Структурні складові ринку капіталів, у свою чергу, поділяються на сектори, які чутливі до коливань загальноекономічної кон'юнктури (спад-зростання), політичної стабільності, збалансованості попиту і пропонування суб'єктів ринку. Збільшення попиту на капітал веде до зростання відсоткових ставок, які є головним регулятором збалансованості ринку фінансових послуг, що зменшує пропонування, знижуючи перехід грошового капіталу в позиковий, і навпаки, перевищення пропонування над попитом знижує ставки і підвищує швидкість зникнення позикового капіталу з ринку. На ринку капіталів діють і дестабілі-заційні фактори: монополізація ринку та окремих його сегментів, економічна нестабільність, інфляція та ін.

При довгостроковому порушенні збалансованості попиту і пропонування на капітал у результаті коливань економічної кон'юнктури позиковий капітал починає вкладатись туди, де можна одержати дохід у вигляді процентів чи дивідендів. Отже, утримувач цінних паперів має можливість у будь-який момент часу перетворити фіктивний капітал (цінні папери) у реальний грошовий. Тому ринок цінних паперів, хоч і розвивається за своїми законами, що визначаються особливостями руху фіктивного капіталу, є складовою частиною національного ринку капіталів. Банки, страхові компанії, інвестиційні та пенсійні фонди, які здійснюють операції з цінними паперами, нагромаджують реальний капітал, субсидуючи державу, підприємства і населення. Розміри й умови нагромадження грошової маси справляють вплив на економічну кон'юнктуру в країні.Схожі статті
Ринок фінансових послуг - Сич Є. М. - Розділ 2. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА ОКРЕМИХ РИНКАХ

Предыдущая | Следующая