Ринок фінансових послуг - Сич Є. М. - 1.3. Суб'єкти ринку фінансових послуг

Ринок фінансових послуг реалізує свої функції за допомогою суб'єктів ринку. Суб'єкти ринку виступають у ролі позичальника та інвестора. Роль посередника між ними відіграють фінансові інститути.

Тобто на ринку фінансових послуг діють суб'єкти ринку (продавці - посередники - покупці), які беруть участь у торговельних операціях різних специфічних товарів - інструментів ринку. Характер (тактика) поведінки суб'єкта на ринку залежить від мети, стратегії, яку він поставив перед собою.

Суб'єктами ринку фінансових послуг є:

- фізичні особи та юридичні особи, які виступають у ролі постачальників та споживачів фінансових послуг;

- фінансові посередники, які одержують для управління гроші клієнтів і повинні, виконуючи правила й вимоги банківського та інвестиційного менеджменту, одержати дохід у розмірі, що дозволяє задовольнити вимоги клієнта та мати середню для цього виду діяльності норму прибутку.

Суб'єктами ринку фінансових послуг можуть бути: кожний індивідуум як фізична особа, що не обмежена законом у правосуб'єктності та дієздатності; групи громадян (партнерів); трудові колективи; юридичні особи всіх форм власності та держава.

Суб'єкти ринку класифікуються за формою та функціями.

За формою:

- суб'єкти господарювання;

- домашні господарства;

- місцеві органи влади;

- держава. За функціями:

- емітенти;

- інвестори;

- інституційні інвестори;

- фінансові посередники;

- інститути інфраструктури ринку тощо.

Суб'єкти господарювання є одними з основних учасників ринку фінансових послуг, усі вони є юридичними особами, які можуть виконувати функції постачальників, посередників та споживачів фінансових послуг.

Що стосується домашніх господарств, то їм належить важлива роль у системі ринку фінансових послуг. Кошти домашніх господарств є джерелом формування дохідної частини загальносімейних бюджетів і використовуються на поточне споживання і нагромадження. Кошти, призначені для нагромадження, можуть бути спрямовані на купівлю різних видів фінансових інструментів. Домашні господарства забезпечують надходження грошових коштів у вигляді податків у місцеві бюджети та загальнодержавний бюджет.

Місцеві органи влади формують бюджет місцевих адміністрацій шляхом залучення додаткових фінансових ресурсів для розвитку інфраструктури регіонів через випуск муніципальних (регіональних) цінних паперів.

Одним з важливих інструментів фінансування регіональних потреб є муніципальні позики, ефективність використання яких підвищується при реалізації конкретних програм розвитку економіки регіону.

Головну роль як суб'єкта ринку фінансових послуг відіграє держава. Основні функції учасника ринку держава реалізує шляхом випуску урядових облігацій та інших цінних паперів і продажу їх як фінансовим посередникам, так і іншим споживачам фінансових активів. Процес кругообігів фінансових активів регулюється державою з використанням такого важеля, як фіскальна політика.

Держава також виконує регулятивну функцію, що визначає правове поле діяльності всіх суб'єктів ринку фінансових послуг. Дамо характеристику певним учасникам ринку фінансових послуг.

На ринку позичкових капіталів Основними видами прямих учасників фінансових операцій є:

- кредитори. Це суб'єкти ринку фінансових послуг, які надають позичку у тимчасове користування під певний відсоток. Основною функцією кредиторів є продаж грошових активів (як власних, так і залучених) для задоволення різноманітних потреб позикоодержувачів у фінансових ресурсах. Кредиторами на ринку фінансових послуг можуть виступати: держава (здійснюючи цільове кредитування підприємств за рахунок загальнодержавного та місцевих бюджетів, а також державних цільових позабюджетних фондів); комерційні банки, які здійснюють найбільший обсяг і широкий спектр кредитних операцій; небанківські кредитно-фінансові установи;

- позичальники. Це суб'єкти ринку фінансових послуг, які одержують позики від кредиторів під певні гарантії їх повернення і за певну плату у формі відсотка. Основними позичальниками грошових активів на ринку виступають держава (одержуючи кредити від міжнародних фінансових організацій і банків), комерційні банки (одержуючи кредити на міжбанківському кредитному ринку), підприємства (для задоволення потреб у грошових активах з метою поповнення оборотних коштів і формування інвестиційних ресурсів); населення (у формі споживчого фінансового кредиту, який використовується в інвестиційних цілях).

На ринку цінних паперів Основними видами прямих учасників фінансових операцій є:

- емітенти. Це суб'єкти ринку фінансових послуг, які залучають необхідні фінансові ресурси за рахунок випуску (емісії) цінних паперів. На ринку фінансових послуг емітенти виступають виключно в ролі продавця цінних паперів із зобов'язанням виконувати всі вимоги, які випливають з умов їх випуску. Емітентами цінних паперів є держава (виконавчі органи державної влади та органи місцевого самоврядування), а також різноманітні юридичні особи, створені, як правило, у формі акціонерних товариств. Крім того, на національному ринку фінансових послуг можуть обертатись цінні папери, емітовані нерезидентами;

- інвестори. Це суб'єкти ринку фінансових послуг, які вкладають свої грошові кошти в різноманітні види цінних паперів з метою держання доходу. Цей дохід формується за рахунок держання інвесторами відсотків, дивідендів і приросту курсової вартості цінних паперів. Інвестори, які здійснюють свою діяльність на ринку фінансових послуг, класифікуються за такими ознаками: за своїм статусом вони поділяються на індивідуальних (окремі підприємства, фізичні особи) й інституціональних інвесторів (репрезентовані різними фінансово-інвестиційними інститутами); залежно від цілі інвестування виділяють стратегічних (купують контрольний пакет акцій для здійснення стратегічного управління підприємством) і портфельних інвесторів (купують окремі види цінних паперів виключно з метою держання доходу); за належністю до резидентів на національному ринку фінансових послуг вирізняють вітчизняних та іноземних інвесторів.

На валютному ринку Основними учасниками валютних операцій є:

- продавці валюти. Основними продавцями валюти виступають: держава (реалізує на ринку через уповноважені органи частину валютних резервів); комерційні банки (мають ліцензію на здійснення валютних операцій); підприємства, які ведуть зовнішньоекономічну діяльність (реалізують на ринку свою валютну виручку за експортовану продукцію); фізичні особи (які реалізують наявну в них валюту через мережу обмінних валютних пунктів);

- покупці валюти. Основними покупцями валюти є ті самі суб'єкти, що і її продавці;

На страховому ринку Основними учасниками фінансових операцій виступають:

- страховики. Це суб'єкти ринку фінансових послуг, які реалізують різні види страхових послуг (страхових продуктів). Основною функцією страховиків на ринку є здійснення всіх видів і форм страхування шляхом взяття на себе за певну плату різноманітних видів ризиків із зобов'язанням відшкодувати суб'єктові страхування збитки при настанні страхового випадку. Основними страховиками є: страхові фірми і компанії відкритого типу (надають страхові послуги всім категоріям суб'єктів страхування); кептивні страхові компанії і фірми - дочірня компанія у складі холдингової компанії (фінансово-промислової групи), створена з метою страхування переважно суб'єктів господарювання, які входять до її складу (збіг стратегічних економічних інтересів страховика та його клієнтів у цьому випадку створює широкі фінансові можливості для ефективного використання страхових платежів); компанії перестрахування ризику (перестраховики), які беруть на себе частину (або всю суму) ризику від інших страхових компаній (основною метою операцій перестрахування є дроблення великих ризиків для зменшення сум збитку, який відшкодовується первинним страховиком при настанні страхового випадку;

- страхувальники. Це суб'єкти ринку фінансових послуг, які купують страхові послуги у страхових компаній та фірм з метою мінімізації своїх фінансових втрат при настанні страхової події. Страхувальниками виступають як юридичні, так і фізичні особи.

На ринку золота (та інших дорогоцінних металів) та дорогоцінного каміння основними учасниками фінансових операцій є:

- продавці дорогоцінних металів та каміння, у ролі яких можуть виступати: держава (реалізує частину свого золотого запасу); комерційні банки (реалізують частину своїх золотих авуарів); юридичні та фізичні особи (за необхідності реінвестування коштів, які раніше були вкладені в цей вид активів (засобів тезаврації). Склад продавців цього ринку вимагає в нашій країні відповідного нормативно-правового регулювання, пов'язаного з функціонуванням ринку;

- покупці дорогоцінних металів і каміння, якими є ті самі суб'єкти, що і продавці (при відповідному нормативно-правовому регулюванні їх складу).

На ринку нерухомості Основні суб'єкти поділяються на учасників первинного і вторинного ринку нерухомості.

Продавцями на первинному ринку нерухомості виступають поодинокі будівельні фірми та муніципальна влада. На вторинному ринку продавцями є ріелторські фірми, приватні особи, що прагнуть покращити своє житлове або матеріальне становище, особи, що емігрують, тощо. На вторинному ринку житла виділяється орендний сектор. Надання житла в оренду практикується як приватними власниками, так і муніципальною владою.

Покупцями житла виступають ріелторські фірми, юридичні та фізичні особи. Крім продавців і покупців інфраструктуру ринку житла утворюють агентства з нерухомості (ріелторські фірми), оцінювачі житла, банки, що займаються кредитуванням та фінансуванням житлового будівництва, кредитуванням купівлі житла та іпотечними операціями, юристи, що спеціалізуються на операціях з нерухомістю, страхові компанії, інформаційні (у тому числі рекламні) структури.Схожі статті
Ринок фінансових послуг - Сич Є. М. - 1.3. Суб'єкти ринку фінансових послуг

Предыдущая | Следующая