Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - ПЕРЕДМОВА

Динамічний розвиток економічних процесів в Україні сприяв формуванню досить розгалуженої та складної структури фінансової системи, важливою складовою якої є фінансовий сектор, представлений сукупністю банківських і небанківських фінансових інституцій, що діють на ринку фінансових послуг. На сьогодні дослідження цього ринку має важливе наукове і практичне значення, а тому навчальна дисципліна "Ринок фінансових послуг" включена до галузевого стандарту вищої освіти України для підготовки фахівців з напряму "Економіка і підприємництво", що і зумовило актуальність та потребу написання цього навчального посібника.

Предметом дисципліни "Ринок фінансових послуг" є економічні відносини, що виникають між суб'єктами ринку фінансових послуг у процесі створення та надання фінансовими посередниками фінансових послуг, а також у процесі отримання таких послуг юридичними та фізичними особами.

Метою дисципліни е вивчення студентами теоретичних та організаційних засад функціонування фінансових посередників на ринку фінансових послуг, структури ринку фінансових послуг, методів його регулювання, організаційних основ і порядку надання окремих видів послуг, формування у студентів теоретичних знань, практичних навичок і вмінь у сфері діяльності фінансових посередників на ринку фінансових послуг.

Досягнення цієї мети дає змогу здійснювати підготовку висококваліфікованих спеціалістів, забезпечує їх мобільність і конкурентні переваги на ринку праці, сприяє формуванню у студентів комплексного розуміння системи взаємозв'язків на ринку фінансових послуг і державної політики щодо його розвитку в контексті фінансової глобалізації та європейської інтеграції фінансових ривків.

Структура книги передбачає викладення лекційного матеріалу, а також запитання та завдання для самоконтролю, самостійної роботи, тести та практичні завдання за кожною темою. У додатках наведено матеріали, що характеризують економічні нормативи діяльності фінансових установ, зокрема, вимоги до їх капіталу, ліквідності та кредитного ризику.

Запитання для перевірки засвоєного матеріалу, організації самостійної роботи студентів, практичні завдання та тести сформульовані так, щоб активізувати процес засвоєння знань, сприяти їх практичному застосуванню та орієнтувати студента на активну пізнавальну діяльність і самостійну творчу працю.

При викладенні матеріалу широко використано новітні законодавчі та нормативні документи щодо діяльності установ фінансового сектору, значний обсяг фактичних даних.

У навчальному посібнику "Ринок фінансових послуг" чітко відображено міжпредметні зв'язки з таким дисциплінами, як "Банківська справа", "Банківські операції", "Ринок цінних паперів", "Фінансовий ринок", "Страхування". Крім того, для успішного засвоєння дисципліни студенти повинні мати належний рівень знань та умінь з таких дисциплін, як "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Гроші та кредит", "Економічна теорія", "Фінанси", "Інвестування", "Фінанси підприємств".

Завдання вивчення дисципліни "Ринок фінансових послуг" полягає у набутті студентами теоретичних знань і практичних навичок щодо сутності фінансового посередництва, державного регулювання ринку фінансових послуг, особливостей надання окремих фінансових послуг, а також контролю та нагляду за діяльністю фінансових посередників на ривку фінансових послуг.

Відповідно до поставленого завдання студент має знати:

- сутність і класифікацію ринку фінансових послуг, теоретичні засади діяльності фінансових посередників;

- особливості надання конкретних фінансових послуг різними фінансовими посередниками;

- законодавчу та нормативну бази щодо формування та розвитку ринку фінансових послуг і діяльності фінансових посередників;

- основні засади державного регулювання та нагляду за діяльністю з надання фінансових послуг;

- загальносвітові, європейські та вітчизняні закономірності й тенденції розвитку окремих сегментів ринку фінансових послуг;

- перспективи розвитку ринку фінансових послуг України;

Вміти:

- проводити порівняльний аналіз прийнятності фінансової послуги;

- здійснювати порівняльний аналіз умов надання фінансових послуг різними фінансовими посередниками;

- володіти інструментарієм розрахунків, пов'язаних із наданням конкретних видів фінансових послуг;

- визначати потреби та оцінювати ефективність отримання фінансових послуг суб'єктами господарської діяльності;

- визначати перспективи запровадження нових видів фінансових послуг.

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог "Методичних рекомендацій щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів", затверджених наказом Міністра освіти і науки України від 27 червня 2009 р. № 588, а також тимчасового Порядку надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України № 3/1-4 від 21 березня 2008 р.

Книга відповідає змісту навчальної програми дисципліни "Ринок фінансових послуг" і призначена для використання у навчальному процесі при підготовці фахівців з напряму "Економіка і підприємництво", а також може бути корисна аспірантам, викладачам фінансових дисциплін і практичним працівникам у сфері фінансів і бізнесу.
Схожі статті
Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - ПЕРЕДМОВА

| Следующая