Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 2.2. Аналіз попиту на продукцію і формування портфеля замовлень

2.1. Значення і завдання аналізу маркетингової діяльності

Необхідними умовами досягнення самоокупності і самофінансування підприємства в умовах ринку є орієнтація виробництва на споживачів і конкурентів, на гнучке пристосування до ринкової кон'юнктури, що змінюється.

Кожному підприємству, перед тим як планувати обсяг виробництва, формувати виробничі потужності, необхідно знати, яку продукцію, в якому обсязі, де, коли і за якими цінами воно буде її продавати. Для цього потрібно вивчити попит на продукцію, ринки її збуту, їхню місткість, реальних і потенційних конкурентів, потенційних покупців, можливість організувати виробництво за конкурентною ціною, доступність необхідних матеріальних ресурсів, наявність кадрів потрібної кваліфікації і т. ін. Від цього залежать кінцеві фінансові результатні відтворення капіталу, його структура і, як наслідок, фінансова стабільність підприємства. Іншими словами, діяльність будь-якого підприємства починається з маркетингового аналізу, основними завданнями якого є;

O вивчення платоспроможного попиту на продукцію, ринків її збуту й обгрунтування плану виробництва і реалізації продукції відповідного обсягу та асортименту;

O аналіз факторів, що формують еластичність попиту на продукцію й оцінювання ступеня ризику незатребуваної продукції;

O оцінювання конкурентоспроможності продукції і вишукування резервів для підвищення її рівня;

O розробка стратегії, тактики, методів та засобів формування попиту і стимулювання збуту продукції;

O оцінювання стабільності та ефективності виробництва і збуту продукції.

За допомогою маркетингу проводять постійний пошук нових ринків, нових споживачів, нових видів продукції, нових сфер застосування традиційної продукції, здатних забезпечити підприємству найбільший рівень прибутку. Маркетинг виступає як інструмент регулювання виробництва і збуту, орієнтуючи виробничу діяльність підприємства, його структурну політику на ринковий попит.

2.2. Аналіз попиту на продукцію і формування портфеля замовлень

Значення аналізу попиту. Фактори, що формують попит. Еластичність попиту на ціну і доходи покупців.

Основна мета маркетингового аналізу - вивчення попиту на продукцію і формування портфеля замовлень. Від портфеля замовлень залежать виробничі потужності підприємства і ступінь використання їх у процесі подальшої діяльності. Якщо попит на продукцію падає з якихось причин, то відповідно зменшується портфель замовлень, відбувається спад виробництва, зростає собівартість продукції, збільшуються збитки і підприємство може стати банкрутом. Тому аналіз попиту на профільну продукцію підприємства має велике значення. Це один із найважливіших і найвідповідальніших етапів дослідження ринку.

Попит як економічна категорія характеризує обсяг товарів, які споживач хоче і в змозі придбати за певною ціною протягом певного періоду на певному ринку.

На рівень попиту впливають багато факторів: ціни на пропонований товар, його якість, доходи покупців, споживчі переваги, ціни на пов'зані (взаємозамінні) товари, очікування з боку споживачів змін їхніх доходів і цін на товари, насиченість ринку, процентні ставки на вклади тощо.

Ступінь чутливості попиту до зміни ціни вимірюють за допомогою коефіцієнта цінової еластичності (ЕР):

" Процентна зміна кількості попиту на і-й товар Р Процентна зміна цін на товар

Коефіцієнт еластичності попиту за доходом (ЕЕ) характеризує ступінь чутливості попиту на товар при зміні доходу споживачів:

^ _ Процентна зміна кількості попиту на і-й товар Процентна зміна доходів покупців

Попит еластичний, якщо величина цих коефіцієнтів більша від одиниці, і нееластичний, якщо їх величина менша від одиниці. При значенні коефіцієнта еластичності, що дорівнює нулю, попит абсолютно нееластичний: ніяка зміна ціни не тягне за собою зміни попиту на продукцію. Якщо коефіцієнт еластичності дорівнює одиниці (одинична еластичність), то це означає, що темпи зростання попиту дорівнюють темпам зниження ціни. Попит буває ще абсолютно еластичним, коли при незмінній ціні або її зростанні попит на продукцію збільшується до межі можливостей покупця, що частіше за все буває в умовах інфляції.

За даними табл. 2.1 визначимо коефіцієнти цінової еластичності за виробом Т>.

Порівнявши одержані результати, не важко помітити, що темпи зниження попиту значно випереджають темпи приросту цін. Тому можна зробити висновок про відносну еластичність попиту на ту чи іншу продукцію, хоча в умовах інфляції еластичність попиту знижується, оскільки виникає психологічна адаптація до зростання цін. Підприємство обрало варіант ціни 7800 грн, хоча попит при такій Цій? і виручці нижчий, ніж при ціні 6000 грн. Але тому, що метою цього підприємства є не завоювання ринків збуту, а одержан

Таблиця 2.1. Еластичність попиту на продукцію D

Ціна, тис. грн

Обсяг попиту, туб*

Темпи зростання,

0/

Коефіцієнт

Еластичності

Попиту

Величина, тис. грн

ЦІНИ

Обсягу попиту

Виручки

Витрат

Прибутку

6,00

3000

-

-

-

18 000

13 250

4750

6,26

2850

+4,16

-5,00

1,20

17 812

12 837

4975

6,50

2700

+4,00

-7,00

1,75

17 550

12 425

5121

7,00

2400

+7,70

-11,10

1,42

16 800

11 600

5100

7,50

2150

+7Д4

-10,40

1,45

16 125

10 912

5213

7,80

2060

+4,00

-4,65

1,16

15 990

10 638

5325

8,00

1950

+2,56

-4,87

1,90

15 600

10 360

5240

8,20

1870

+2,50

-4,10

1,64

15 334

10 142

5192

* Туб - тисячі умовних банок.

Ня максимуму прибутку, то цей варіант ціни вигідніший, бо він дає змогу одержати більшу суму прибутку, ніж за іншими варіантами. Зростання ціни при зниженні обсягу продажів ефективне доти, поки величина додаткового доходу на одиницю продукції перевищує величину додаткових витрат на одиницю продукції.

Наведені дані показують, що у підприємства є можливості збільшити обсяг виробництва продукції цього виду і завоювати більший ринок збуту за рахунок деякого зниження ціни продукції.

Велике значення у вивченні факторів формування попиту має кореляційний аналіз. За його допомогою оцінюють і прогнозують ступінь залежності попиту від досліджуваних факторів.Схожі статті
Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 2.2. Аналіз попиту на продукцію і формування портфеля замовлень

Предыдущая | Следующая