Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Частина І. ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ "СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА"

ВСТУП

Підготовка майбутніх фахівців до оволодіння спеціальністю "Соціальна педагогіка" охоплює широке коло теоретичних і практичних завдань щодо організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. Перехід України до більш прогресивної форми організації навчального процесу, який трансформується у кредитно-модульний, передбачає стимулювання підготовки як основи формування особистості майбутнього професіонала за рахунок:

- усвідомлення цілей, проблем, потреб професійної діяльності та розуміння її сутності як сукупності вирішення адекватних професійних завдань;

- оволодіння способами, методами, технологіями професійної діяльності;

Вивчення соціально-виховного потенціалу різних соціальних інститутів.

Однією з форм організації кредитно-модульного навчання є модульне структурування навчальних дисциплін, що дає можливість виокремити групи фундаментальних питань, логічно і компактно поєднати їх в єдину адаптовану й відкриту систему знань, норм і цінностей.

Спираючись на аналіз науково-педагогічних джерел, модуль можна розглядати як одиницю змісту навчання, виокремлену і дидактично опрацьовану, спрямовану на досягнення певного рівня знань, норм та цінностей із визначеною системою контролю.

Під поняттям "навчальний модуль" мається на увазі навчальна дисципліна як відносно самостійна і цілісна частина реального навчально-виховного процесу, що поєднує змістові модулі, які забезпечують теоретичне викладення навчального матеріалу, і технологічні, які сприяють його засвоєнню шляхом проведення практичних (семінарських) занять із відповідною системою контролю.

Змістові модулі містять науково обгрунтований етичний навчальний матеріал, тестовий контроль щодо виявлення рівня його засвоєння і список використаної та рекомендованої літератури. Технологічні модулі включають добір завдань для самостійної роботи на практичних (семінарських) заняттях, інструкції щодо їх виконання, критерії та показники оцінювання виконаних завдань. Модульний підхід до побудови навчальних курсів стимулює самостійну форму навчання як з друкованими, так і з електронними джерелами інформації, що значно розширює та поглиблює кругозір студентів.

Модульне структурування навчальної дисципліни передбачає також більш прогресивну систему обліку успішності студентів. Сумарна модульно-рейтингова оцінка складається з результатів тестового опитування з теорії та завдань до кожної теми з урахуванням їх складності. Модуль вважається зарахованим, якщо кількість балів перевищує 70 % верхньої можливої межі.

Така система контролю стимулює повсякденну систематичну роботу студентів і виключає випадковість під час складання екзамену.

Мета навчального курсу - формування готовності студентів до оволодіння професійними знаннями та навичками соціального педагога (працівника) та розвиток їх професійно значущих рис, якостей, здатностей.

Змістові модулі сприяють засвоєнню студентами знань щодо:

1) наукової організації праці студента та її основних складових;

2) професійної характеристики соціального педагога і соціального працівника;

3) соціальних ролей у професійній діяльності;

4) особливостей соціальної роботи в Україні;

5) структури, функцій, клієнтів соціальної роботи та сфери діяльності соціального педагога.

Основними завданнями змістових модулів є формування у студентів відповідних умінь і навичок:

1) аналізу соціальних явищ, процесів, власного місця та ролі у суспільному житті країни;

2) користування різними способами запам'ятовування та відтворення навчальної інформації;

3) діагностування рівня сформованості власних організаційних та комунікаційних здібностей;

4) застосовування на практиці набутих знань;

5) реферування наукової літератури;

6) мікровикладення навчальної інформації.

Навчальний модуль ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Змістовий модуль 1 Сутність соціальної роботи в Україні

Змістовий модуль 2 Характеристика роботи соціального педагога

Структура навчального модуля "Вступ до спеціальності"

Змістовий модуль 1 Сутність соціальної роботи в УкраїніЗмістовий модуль 2 Характеристика роботи соціального педагога
Теоретичний матеріал для аудиторного вивченняТеоретичний матеріал для аудиторного вивчення
1. Наукова організація праці студента.

2. Актуальні питання соціалізації особистості
Б. Основні напрями соціального становлення дітей і молоді.

6. Шляхи реалізації соціальної роботи з молоддю в Україні.

7. Професійний портрет спеціаліста з соціально-педагогічної роботи
Теоретичний матеріал для самостійного опрацюванняТеоретичний матеріал для самостійного опрацювання
3. Актуальність соціальної роботи в Україні.

4. Соціальне виховання

Як предмет соціальної педагогіки.

Завдання для самостійної роботи студентів до практичних (семінарських) занять. Інструктивні матеріали. Критерії оцінювання виконаних завдань.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання
8. Рольовий аспект діяльності соціального педагога.

9. Міжнародні організації соціально-педагогічного напряму.

10. Клієнти соціально-педагогічної роботи і сфера діяльності соціального педагога.

Завдання для самостійної роботи студентів до практичних (семінарських) занять.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання
Підсумковий тест на виявлення рівня готовності студентів виконувати роль соціального педагогаПідсумковий тест на виявлення рівня теоретичних знаньСхожі статті
Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Частина І. ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ "СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА"

| Следующая