Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Глосарій

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА - інтегральне відображення поточних й майбутніх можливостей економічної системи трансформувати ресурси за допомогою властивих персоналові підприємницьких здатностей в економічні блага, максимально задовольняючи корпоративні та суспільні інтереси. економічним потенціалом підприємства розуміється властивість підприємства забезпечувати власне довготривале функціонування і досягнення стратегічних цілей на основі використання наявних ресурсів.

БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ - відображена в бухгалтерській звітності первинна вартість активів, індексована на дату останньої переоцінки і зменшена на суму амортизаційних відрахувань.

ВАРТІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ - це міра цінності власності окремого користувача або групи користувачів, що є складовою частиною діючого підприємства без обліку найбільш ефективного її використання і величини грошового еквівалента при можливому продажі.

ВАРТІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ - сукупність витрат на створення точної копії об'єкта оцінки з обліком існуючих ринкових цін на дату оцінки.

ВАРТІСТЬ ЗАМІЩЕННЯ - сукупність витрат у поточних ринкових цінах на створення нового функціонального аналога, що має еквівалентну з оцінюваним об'єктом корисність.

ВАРТІСТЬ ОБМІНУ - це ціна, що переважає на вільному, відкритому конкурентному ринку.

ВИРОБНИЧИЙ І ГОСПОДАРСЬКИЙ ІНВЕНТАР - предмети технічного призначення, що беруть участь у виробничому процесі, але не належать ні до машин, ні до обладнання. До них відносять ємності для збереження рідин, пристрої і тару для сипких, штучних і тарно-штучних матеріалів, пристрої і меблі, що застосовується для полегшення виробничих операцій, предмети конторського і господарського призначення, спортивний інвентар.

ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ - явні й приховані можливості підприємства відносно залучення і використання факторів виробництва для випуску максимально можливого обсягу продукції (послуг).

ВИТРАТНИЙ (МАЙНОВИЙ) ДО ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА - визначає вартість об'єкта за сумою витрат на його створення та використання.

ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧІ РЕЗЕРВИ знаходяться в складі ресурсів, що взаємодіють у виробничому процесі, і виникають мимовільно в результаті якісної і кількісної невідповідності останніх один одному, а також виду й обсягові продукції, що випускається.

ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА - упорядкована сукупність господарських зв'язків і відношень, які встановлюються в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання продукції та послуг.

ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК - результат визначення вартості земельної ділянки та пов'язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту.

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ - генератори, що проводять теплову й електричну енергію і двигуни, які перетворюють енергію будь-якого вигляду в механічну.

ЗАЛИШКОВА ВАРТІСТЬ ЗАМІЩЕННЯ - сумарна величина ринкової вартості земельної ділянки при її подальшому використанні і вартості заміщення розташованих на ділянці будинків і споруджень з урахуванням усіх видів зносу.

ЗАСТАВНА ВАРТІСТЬ - це оцінка з ринкової вартості майна (майнових прав), що передається як гарантія забезпечення боргових або інших зобов'язань.

ЗЕМЛЯ - специфічний засіб виробництва, що функціонує у всіх галузях народного господарства.

ІНВЕСТИЦІЙНА ВАРТІСТЬ - вартість об'єкта нерухомості, визначена у конкретних умовах, цілях і результативності інвестування.

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ - сукупні можливості підприємства відносно генерації, сприйняття та впровадження нових (радикальних і модифікованих) ідей для його системного технічного, організаційного й управлінського поновлення.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ - виключне право фізичної або

Юридичної особи на результати інтелектуальної діяльності та прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичної особи, індивідуалізації продукції, виконуваних робіт або послуг (фірмове найменування, товарний знак, знак обслуговування і т. ін.).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ - призначено для перетворення, передачі і збереження інформації: обладнання систем зв'язку, засоби вимірювання і управління, засоби обчислювальної техніки і оргтехніка, засоби візуального та акустичного відображення інформації, засобу збереження інформації, театрально-сценічне обладнання.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ являє собою єдність організаційно-технічних й інформаційних можливостей, які забезпечують підготовку й прийняття управлінських рішень і впливають на характер (специфіку) виробництва шляхом збирання, зберігання, обробки й розповсюдження інформаційних ресурсів.

ІНФРАСТРУКТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ - збалансовані з потребами

Виробництва можливості цехів, господарств та служб забезпечити необхідні умови для діяльності основних підрозділів підприємства й задоволення соціальних потреб персоналу.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ - це властивість об'єкта, що характеризується ступенем реального чи потенційного задоволення їм конкретної потреби порівняно з аналогічними об'єктами, що діють на даному ринку.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА - комплексна порівняльна характеристика потенціалу, яка відбиває ступінь переваги сукупності індикаторів якості використання ресурсів та організації взаємозв'язків між ними, що визначають ефективність потенціалу на певному ринку в певний проміжок часу, щодо сукупності індикаторів підприємств-аналогів.

КОНКУРЕНЦІЯ - змагання, суперництво, напружена боротьба юридичних або фізичних осіб на ринку за покупця, за своє виживання в умовах дії закону "вимивання" неякісних товарів та послуг.

ЛІКВІДАЦІЙНА ВАРТІСТЬ - це грошова сума, яку реально можна отримати від продажу оцінюваної власності, коли недостатньо часу для проведення адекватного маркетингу і визначення її ринкової вартості.

МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ - це властивість підприємства

Систематизовано і планомірно спрямовувати усі свої функції (визначення потреб та попиту, організація виробництва, продаж і післяпродажне обслуговування) на задоволення потреб споживачів та використання потенційних ринків збуту.

МЕТОД КАПІТАЛІЗАЦІЇ базується на використанні коефіцієнта, який уможливлює переведення чистих потоків капіталу від використання об'єкта у його вартість.

МИТНА ВАРТІСТЬ - еквівалент вартості імпортованих об'єктів, що використовується для розрахунків мита, зборів й інших митних і зв'язаних з ними платежів.

МУЛЬТИПЛІКАТОР - це відносний показник, що визначається як співвідношення окремого суттєвого вартість-формувального критерію з певною фінансово-економічною базою.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ - узагальнююча характеристика рівня наукового забезпечення виробництва (наука, техніка, технологія, інженерна справа, виробничий досвід, можливості і ресурси, у тому числі науково-технічні кадри, які наявні у розпорядженні підприємства для вирішення науково-технічних проблем).

НЕРУХОМЕ МАЙНО - це насамперед земля і земельні поліпшення, пов'язані зі зміною якісних характеристик земельних ділянок, зокрема з розміщенням на них будинків, споруд, об'єктів інфраструктури.

ОРЕНДНА ВАРТІСТЬ - розрахункова величина вартості об'єкта оцінки, що використовується для визначення нормативу орендної плати.

ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА - це процес визначення в грошовому вираженні вартості об'єкта з обліком потенційного і реального доходу, у визначений проміжок часу в умовах конкретного ринку.

ПОДАТКОВА ВАРТІСТЬ - вартість, розрахована відповідно до законодавства про оподатковування власності.

ПОПРАВКИ - коректування, які вводяться в ціну продажу об'єкта-аналога в процесі приведення його ціноутворюючих характеристик до характеристик оцінюваного об'єкту.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ (РИНКОВИЙ) ДО ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА - визначає вартість на базі зіставлення з аналогами, що вже були об'єктами ринкових угод.

ПОТЕНЦІАЛ ЗВОРОТНИХ ФОНДІВ - це частина виробничого капіталу підприємства у вигляді певної сукупності предметів праці (сировини, конструкційних матеріалів, палива, енергії та допоміжних матеріалів), які знаходяться у виробничих запасах, незакінченому виробництві, напівфабрикатах власного виготовлення й витратах майбутніх періодів.

ПОТЕНЦІАЛ ЗЕМЛІ ТА ПРИРОДНОКЛІМАТИЧНІ УМОВИ - можливості підприємства використовувати сукупні природні багатства у господарській діяльності.

ПОТЕНЦІАЛ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ - сукупність можливостей підприємства використовувати права на нові або наявні продукти інтелектуальної праці у господарському процесі з метою реалізації корпоративних інтересів для задоволення суспільних потреб.

ПОТЕНЦІАЛ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ - це загальнокорпоративний управлінський (формальний і неформальний) механізм функціонування підприємства, який втілює в собі рівень організації функціональних елементів системи і характер взаємозв'язків між ними.

ПОТЕНЦІАЛ ОСНОВНИХ ФОНДІВ - наявні і приховані можливості основних фондів, які формують технічно-технологічний базис виробничої потужності підприємства.

ПОТЕНЦІАЛ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ - властивість працівників виробляти різноманітні продукти, надавати послуги чи здійснювати роботи.

ПРОСТИЙ ВІДСОТОК - дохід приносить тільки спочатку вкладена сума.

РЕЗЕРВИ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ - можливості прискорення досягнення цілей підприємства при дотриманні оптимального економічного балансу функціонування всіх видів діяльності.

РЕЗЕРВНІ ФОНДИ - цілеспрямовано створені резерви, які складаються із запасів палива, матеріалів, запасних частин, невстановленої техніки.

РЕЗУЛЬТАТНИЙ (ДОХІДНИЙ) ДО ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА - оцінює вартість об'єкта на засаді величини чистого потоку позитивних результатів від його використання.

РИНКОВА ВАРТІСТЬ - найвища грошова сума (ціна), за яку передається майно у результаті комерційної угоди між добровільним покупцем і продавцем на дійсну дату оцінки при дотриманні відкритості і конкурентоздатності ринку, на якому вільно взаємодіє достатня кількість контрагентів, пов'язаних із продажами і купівлею аналогічних об'єктів власності.

РОЗВИТОК - це незворотна, спрямована, закономірна зміна матерії і свідомості, їхня універсальна властивість; у результаті розвитку виникає нова якість, стан об'єкта - його складу і структури.

СИЛОВІ І РОБОЧІ МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ - машини, інструменти, апарати й інші види обладнання, призначені для механічного, термічного і хімічного впливу на предмет праці з метою зміни його форми, властивостей, стану або положення.

СКЛАДНИЙ ВІДСОТОК - кожне подальше нарахування ставки здійснюється від накопиченої в попередній період суми.

СКРАПОВА ВАРТІСТЬ - грошовий еквівалент, що розраховують одержати від продажу вибулих матеріальних активів або їхній складових для альтернативного використання.

СТРАХОВА ВАРТІСТЬ - базується на вартості заміщення (відтворення) об'єкта оцінки в цілому або окремих його елементах. На основі страхової вартості визначаються страхові суми, страхові виплати і страхові відсотки.

ТЕХНОЛОГІЧНЕ СТАРІННЯ є наслідком науково-технічного прогресу в різних сферах, який забезпечує створення нових, більш прогресивних, дешевих та економічних аналогічних об'єктів, що виявляється у знеціненні пов'язаної з ними техніки.

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ - пристрої, призначені для переміщення людей і вантажів (залізничний, водний, автомобільний, повітряний, космічний, міський транспорт і засоби напільного виробничого транспорту).

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ - це персоніфікована робоча сила, яка розглядається у сукупності своїх якісних характеристик.

УПРАВЛІНСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ - це навички й властивості керівників усіх рівнів управління з формування, організації, створення належних умов для функціонування і розвитку соціально-економічної системи підприємства.

ФІЗИЧНИЙ ЗНОС (СПРАЦЮВАННЯ) - рівень фізичного руйнування об'єкта (утрати ним первинних техніко-експлуатаційних характеристик), зумовлений руйнуванням робочих частин, основних конструкцій та матеріалів у процесі господарського використання під впливом природних та антропогенних факторів.

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ - обсяг власних, позикових і залучених фінансових ресурсів підприємства, якими воно може розпоряджатися для здійснення поточних та перспективних витрат.

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ СТАРІННЯ - невідповідність габаритів, функціонального призначення, технічного рівня об'єкта сучасним вимогам відповідно до його реального чи прогнозованого способу використання.Схожі статті
Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Глосарій

Предыдущая |