Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Використана література

На результат діяльності підприємства як організованої економічної системи впливають різноманітні як внутрішні, так і зовнішні чинники. Вони можуть бути різним чином класифіковані, структуровані і враховані. Поєднання чинників унікальне для кожного підприємства. Вони зберігають постійність на певний період спостереження.

Проблеми ефективності функціонування підприємств все частіше пов'язуються з використанням потенціалу фірми, а варіант, при якому ефективність заданого рівня досягається за рахунок зниження потенціалу, визнається контрпродуктивним. На сьогодні в теорії і практиці зарубіжного бізнесу нагромаджується досвід за технологіями управління потенціалом фірми.

Завдання оцінки потенціалу підприємства представляється особливо актуальною для України. Наявність значних за масштабом виробничих потужностей, унікального устаткування і фахівців в поєднанні із слабким знанням ринку і посилюванням конкуренції дозволяє говорити про те, що підприємства реального сектора слабо використовують свій потенціал. Це виражається в скороченні об'ємів продажів, масштабів діяльності, трудових колективів.

У результаті підприємство не тільки не контролює свою нішу на ринку, але й постійно погіршує ринкові позиції: скорочується ніша вільного проникнення, освоєння ніші можливого проникнення є досить проблематичним, виникають і посилюються труднощі з продовженням основної діяльності.

Очевидно, що потрібен новий підхід до формування та оцінки потенціалу підприємства.

Виходячи з цілей і місії діяльності, під потенціалом підприємства в широкому значенні слова розуміють сукупність ресурсів (трудових, матеріальних, нематеріальних, фінансових й ін.), що є в розпорядженні, і здібність його співробітників і менеджерів до використання ресурсів з метою створення товарів і послуг та отримання доходу, достатнього для продовження діяльності.

Потенціал підприємства частіше за все розкривається через сукупність характеристик: реальні можливості, об'єм ресурсів і резервів, здібність до використання потенціалу, рівень і результати його реалізації. Очевидно, що першу і третю характеристики важко оцінити в абсолютних значеннях, а інші можуть бути зведені до оцінки результативності й ефективності.

Очевидно, що цей перспективний, але локальний підхід повинен бути доповнений, оскільки ідея оцінки потенціалу є значущою і потребує подальшого опрацьовування.

До структури потенціалу підприємства доцільно включити наступні структурні блоки: ринковий потенціал, потенціал використання виробничої потужності, кадровий, технологічний і фінансово-економічний.

Таким чином, оцінка потенціалу характеризується відповідністю загальнометодологічним підходам і має строго визначений формат.

При написанні підручника використовувалися роботи відомих економістів - М. І. Іванова, А. П. Градова, В. Г. Герасимчука, А. С. Федоніна, Н. С. Краснокутської та інших.

Використана література

1. Авдеенко В. Н. Производственный потенциал промышленного предприятия / В. Н. Авдеенко, В. А. Котлов. - М.: Экономика, 1989. - 240 с.

2. Адимбаев Т. А. Экономический потенциал и эффективность его использования / Т. А. Адимбаев. - Алма-Ата: Наука, 1990. - 369 с.

3. Азаров Н. Я., Ярошенко Ф. А., Бушуев С. Д. Инновационные механизмы управления программами развития. Монография / Киев:, "Саммит - книга", 2011. - 528 с.

4. Архипов В. М. Проектирование производственного потенциала объединений (теоретические аспекты) / В. М. Архипов. - Л.: ЛГУ, 1984. - 257 с.

5. Афанасьев Н. В. Управление развитием предприятия: монография / Н. В. Афанасьев, В. Д. Рогожкин, В. И. Рудыка. - Х.: ИНЖЭК, 2003. - 184 с.

6. Благодєтєлєва-Вовк С. Л. Про суть понять "економічний розвиток" та "економічне зростання" [Електронний ресурс] / С. Л. Благодєтєлєва-Вовк.

7. Бойко Є. Промисловий потенціал регіону і шляхи його структурної перебудови / Є. Бойко, М. Горін. // Соціально-економічні дослідження в перехідний період: щорічник наук. пр. - Львів: ІРД НАНУ, 1996. - С. 276-Бородин А. Этапы формирования стратегического потенциала предприятия / А. Бородин // Проблемы теории и практики управления. - 2003. - № 6. - С. 95-102.

8. Великая Е. Г. Стратегическое развитие предприятия [Электронный ресурс] / Е. Г. Великая // Аудит и финансовый анализ. - 2008. - № 1.

9. Воронкова А. Е. Управлінські рішення в забезпечення конкурентоспроможності підприємства: організаційний аспект: монографія / А. Е. Воронкова, Н. Г. Калюжна, В. І. Отенко. - Х.: ІНЖЕК, 2008. - 512 с.

10. Габ В. И. Оценка эффективности функционирования промышленных производств. / В. И. Габ. - К.: Вища шк., 1989. - 158 с.

11. Гавва В. Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: Навч. посіб. / В. Н. Гавва, Е. А. Божко. - К.: ЦНЛ, 2004. - 224 с.

12. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. / В. Г. Герасимчук. - К.: Вища шк., 1995. - 167 с.

13. Гончаров В. М., Солоха Д. В., Припотень В. Ю. Організація управління ефективним розвитком промислових підприємств в умовах ринкового середовища: Монографія. - Донецьк: СПД Купріянов В. С. - 2006. - 206 с.

14. Господарський кодекс України // Відомості ВР України. - 2003. - № 16.

15. Григорьев В. В., Островкин И. М. Оценка предприятий. Имущественный поход: Учеб.-практ. пособ. - М.: Дело, 1998. - 224 с.

16. Донец Ю. Ю. Эффективность использования производственного потенциала / Ю. Ю. Донец. - К.: Знание, 1998. - 123 с.

17. Ерохина Е. А. Теория экономического развития: системно-синергетический подход / Е. А. Ерохина. - Томск: Изд-во Томского унта, 1999. - 160 с.

18. Иванов Н. И. Экономические аспекты производственного потенциала. Теория и практика / Н. И. Іванов. - Донецк: ИЭП НАН Украины, 2000. - 420 с.

19. Інвестиційно-інноваційні чинники формування розвитку й управління конкурентоспроможним потенціалом підприємства: Монографія / Солоха Д. В., Морева В. В., Чирков С. О., Козлова В. Я., Бєлякова О. В. - Донецьк: СПД Дмитренко Л. Р., 2010. - 400 с.

20. Інноваційна стратегія українських реформ / Гальчинський А., Геєць В., Кінах А., Семиножко В.. - К.: Знання України, 2002. - 336 с.

21. Касьянова Н. В. Управління розвитком підприємства на основі кумулятивного підходу: концепція, моделі та методи: монографія / Н. В. Касьянова. - Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - СПД Куприянов В. С., 2011. - 374 с.

22. Касьянова Н. В. Формування стратегії розвитку підприємства: методичні аспекти: монографія / Н. В. Касьянова. - Донецьк: ДонУЕП, 2009. - 182 с.

23. Касьянова Н. В., Солоха Д. В., Морєва В. В., Бєлякова О. В., Балакай О. Б. : Потенціал підприємства : формування та використання : Підручник. - Донецьк.: Цифрова типографія, 2012.- 257 с.

24. Ковалев А. П. Оценка стоимости имущества промышленного предприятия: Учеб. пособ. / А. П. Ковалкв. - М.: Станкин, 1995. -

С. 3.

25. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посіб. / Н. С. Краснокутська. - К: ЦНЛ, 2005. - 352 с.

26. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с фр. - СПб.: Наука, 1996. - 589 с.

27. Ландик В. И. Инновационная стратегия предприятия: проблемы и опыт их решения / В. И. Ландик. - К.: Наук. думка, 2003. - 364 с.

28. Механізм забезпечення розвитку підприємства: еколого-економічний аспект: монографія / В. М. Хобта, У. В. Лаврик, О. Ю. Попова, О. Ю. Шилова; ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"; ННІ "Вища школа економіки та менеджменту". - Донецьк, 2009. - 272 с.

29. Нємцов В. Д. Стратегічний менеджмент / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань. - К.: УВПК ЕксОб, 2002. - 560 с.

30. Оценка бизнеса: Учеб. для вузов. / Осипов В., Маховникова Г., Теренова В. - СПб.: Питер, 2001. - 416 с.

31. Підвищення ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства за умов ринкового оточення: Монографія. / Гончаров В. М., Солоха Д. В., Мухопадов В. К., Кузнєцов О. О. - Донецьк: СПД Купріянов В. С. - 2007. - 202 с.

32. Повний звід законів і кодексів України, добірка. [Електронний ресурс]

33. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посіб. / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна. - К.: КНЕУ, 2003. - 384 с.

34. Потенциал предприятия: оценка и управление: Учеб. пособ. / Б. Г. Шелегеда, Н. В. Касьянова, Н. В. Вецепура и др. - Донецк: ДИ-ЭХП, 2003. - 267 с.

35. Потенціал регіону: вектори формування та використання Монографія / О. О. Шубін, М. В. Азарян, Д. В. Солоха, О. В. Бєлякова. - Донецьк: СПД Купріянов В. С., 2011. - 658 с.

36. Принятие решений в управлении экономическими объектами: методы и модели / Берсуцкий Я. Г., Лепа Н. Н., Берсуцкий А. Я. и др. - НАНУ ИЭП. - Донецк: ООО "Юго-Восток Лтд", 2002. - 276 с.

37. Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія / О. В. Раєвнєва. - Х.: ІНЖЕК, 2006. - 496 с.

38. Рєпіна І. М. Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління / І. М. Рєпіна // Вісник Української Академії державного управління. - 1998. - № 2. - С. 262-271.

39. Слижис М. У. Экономический потенциал основных производственных фондов в машиностроении / М. У. Слижис. - М.: Машиностроение, 1986. - 152 с.

40. Солоха Д. В. Формирование и реализация инновационного потенциала в условиях устойчивого развития промышленного региона. Монография / Д. В. Солоха. - Донецк.: СПД Куприянов В. С., 2010. - 612 с.

41. Стратегічне управління потенціалом підприємства: монографія / Б. Г. Шелегеда, Н. В. Касьянова, А. Я. Берсуцький. - Донецьк: ІЕП НАН України, 2006. - 219 с.

42. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р. А. Фатхутдинов. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 312 с.

43. Формування організаційно-економічного механізму системи інноваційного розвитку підприємств регіону: Монографія. / Гончаров В. М., Деречинський Ю. Н., Припотень В. Ю., Коверга С. В., Солоха Д. В., Еозлова В. Я., Бєлякова О. В. - Донецьк: СПД Купріянов В. С. - 2009. - 280 с.

44. Формирование стратегии реализации потенциала предприятия: монография / В. М. Гончаров, Н. В. Касьянова, Д. В. Солоха и др. - Донецк: СПД Куприянов В. С., 2008. - 304 с.

45. Экономическая стратегия фирмы: Учеб. пособ. / Под ред. А. П. Градова. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб.: Спец-Лит, 2000. - 589 с.Схожі статті
Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Використана література

Предыдущая | Следующая