Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 3.3. Питання для обговорення та самоперевірки

1. Хто може працювати аудитором?

2. Яким документом передбачені загальні положення сертифікації та ліцензування?

3. За наявності яких документів допускається претендент до атестації?

4. Ким здійснюється видача сертифікатів та в який термін?

5. В який термін мають право особи, що не склали іспит, складати його повторно?

6. Розкрийте функції Аудиторської палати України.

7. Які функції має Спілка аудиторів України?

8. Назвіть групи, на які поділяють принципи, що регулюють аудит.

9. Визначте методологічні принципи аудиту.

10. Наведіть основи і принципи професійної етики аудитора.

11. Назвіть основні зобов'язання аудиторських фірм і аудиторів України.

12. Визначте основні принципи етики аудитора.

13. Яку відповідальність несуть виконавці аудиту, що не мають ліцензії?

14. Які правові наслідки можуть бути за розголошення аудиторської інформації, отриманої від клієнта у ході проведення аудиту?

15. Яким нормативним документом регламентуються основні принципи, що регулюють аудит?

16. Наведіть основні зобов'язувальні і заборонні етичні правила та чим вони відрізняються між собою.

3.4. Практичний блок

Завдання №1

Визначте правомірність дій отримання сертифіката аудитора фізичними особами:

1.1. Іванова С. А. працювала на посаді економіста у фірмі "Ясень" м. Кривого Рогу впродовж 4 років. Має вищу освіту за фахом.

1.2. Бухгалтер фірми "Аіст", що закінчила Московський державний університет імені Ломоносова, має 3 роки стажу роботи на посаді заступника директора фірми.

1.3. Петрова СП. працює старшим бухгалтером фірми "Веселка" 6 років, має вищу освіту, 5 місяців тому не склала іспит на отримання сертифіката.

Завдання №2

2.1. Складіть установчі документи для відкриття аудиторської фірми.

2.2. Які реквізити містять сертифікат та ліцензія.

Завдання №3

На основі характеристики посадових осіб (табл. 3.1) визначити право на отримання сертифіката аудитора України.

Таблиця 3.1. Характеристика посадових осіб, які претендують на отримання сертифіката аудитора

З/п

Посада осіб, що претендують

На отримання сертифіката

Стаж роботи

Громадянство

1

2

3

4

1.

Вища економічна

Головний бухгалтер

Україна

2.

Вища юридична

Юрист

Росія

3.

Вища педагогічна

Викладач інституту

Україна

4.

Середня економічна

Економіст

Україна

5.

Середня юридична

Аудитор

Росія

Завдання №4

З'ясуйте наведені ситуації, вкажіть принципи професійної етики та дотримання етичних норм, які порушуються.

Ситуація 4.1. При проведенні аудиту аудитор вимагав інформацію, яка складає комерційну таємницю підприємства. Він посилався нате, що якщо не отримає таку інформацію, не буде складати об'єктивного висновку.

Ситуація 4.2. За правильне ведення податкового обліку аудитор зробив зауваження бухгалтерам фірми "Аіст".

Ситуація 4.3. Про встановлену нестачу грошових коштів аудитор негайно повідомив керівника підприємства.

Ситуація 4.4. Про нестачу матеріалів на складі, виявлену при проведенні інвентаризації, аудитор повідомив бухгалтера підприємства та поралив віднести суму нестачі на рахунок 23 "Виробництво".

3.5. Контрольний блок
3.5.1. Тести

Визначить правильну відповідь за тестами:

1. Хто визначає порядок припинення чинного сертифіката та ліцензії на аудиторську, діяльність в Україні?

А) Міністерство фінансів України;

Б) Спілка аудиторів України;

В) Аудиторська палата України;

Г) Арбітражний суд.

2. Вашого знайомого спіткала невдача: не вдалося скласти іспит для отримання сертифіката аудитора. Чи доведеться йому забути про свою мрію стати аудитором?

А) так, адже повторно іспит не складається;

Б) ні, він може спробувати ще раз через 5 років;

В) повторно іспит може бути складений через рік.

3. Який термін чинності ліцензії аудитора згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність"?

А) не обмежений;

Б) 3 роки;

В) 10 років;

Г) 5 років.

4. Працівник аудиторської фірми, сертифікований аудитор, є засновником комерційного банку. Оцініть цю ситуацію з погляду необхідності дотримання принципу незалежності для України.

А) це заборонено законодавством України;

Б) це заборонено нормативами, затвердженими Аудиторською палатою України;

В) це не є порушення принципу незалежності, якщо вказаний банк не клієнт цієї аудиторської фірми;

Г) цей працівник не може брати участі в аудиті даного банку.

5. Який орган уповноважений здійснювати ліцензування аудиторської діяльності в Україні?

А) Міністерство фінансів України;

Б) Ліга аудиторів України;

В) Аудиторська палата України;

Г) Спілка аудиторів України;

Д) Федерація директорів аудиторських фірм України.

6. Студенту 5 курсу так сподобалась дисципліна "Аудит", що він має намір отримати під час навчання сертифікат та ліцензію на аудиторську діяльність і створити аудиторську фірму. Його загальний трудовий стаж -6 років: 4 роки працював слюсарем та 2 роки бухгалтером малого підприємства за сумісництвом. Після захисту дипломної роботи йому буде присвоєна кваліфікація "Економіст" за спеціальністю "Облік та аудит". Чи можливе здійснення його бажання?

А) можливе, за умови успішного складання кваліфікаційного іспиту з питань аудиту;

Б) ні;

В) можливе, за умови успішного захисту дипломної роботи;

Г) так, якщо він є громадянином України.

7. Розглядання клопотань Аудиторською палатою України, наданих для отримання сертифіката, відбувається впродовж:

А) 5 днів;

Б) Юднів;

В) 15 днів;

Г) 20 днів.

8. Сертифікат - це:

А) офіційний документ, який дає право на здійснення аудиту;

Б) документ, який дозволяє відкрити аудиторську фірму;

В) документ, який надає можливість отримати ліцензію на здійснення аудиторської діяльності;

Г) всі відповіді правильні.

9. Який стаж роботи необхідно мати для отримання сертифіката:

А) 2 роки;

Б) 3 роки;

В) 5 років;

Г) 7 років.

10. Строк дії ліцензії на проведення аудиторської діяльності:

А) 3 роки;

Б) 5 років;

В) 10 років;

Г) І рік;

Д) довічна.

11. Право на отримання сертифіката мають:

А) громадяни України, які отримали вищу освіту та стаж роботи яких не менше 5 років;

Б) громадяни України, які отримали вишу освіту та стаж роботи яких не менше 3 років по спеціальності юриста, економіста, бухгалтера, ревізора;

В) громадяни України, іноземні громадяни, які отримали вищу освіту та стаж роботи не менше 3 років.

12. Плата за сертифікацію складає:

А) 20 гри;

Б) 17 грн.;

В) 250 грн.;

Г) 170 грн.

13. Видачу ліцензії здійснює:

А) громадські аудиторські об'єднання;

Б) Міжнародна Федерація бухгалтерів;

В) Аудиторська палата України;

Г) Об'єднання аудиторів та аудиторських фірм.

3.5.2. Графічний блок

Дайте відповідь на запитання, проставляючи у рядок (графічно) відповіді:

"Так" - "+"

"Ні" - "-".

Чи правильно, що:

1. Забороняється аудиторська перевірка у випадках родинних або ділових стосунків аудитора з клієнтом.

2. Принцип конфіденційності отриманої інформації забороняє аудитору розголошувати факти виявлених порушень.

3. Загальні положення сертифікації та ліцензування передбачені Законом України "Про аудиторську діяльність".

4. Клопотання про отримання сертифіката аудитора України подаються до Спілки аудиторів України за наявності та пред'явлення паспорта, засвідченої копії диплома про вищу освіту, витягу із трудової книжки, документа про оплату коштів за сертифікацію.

5. Видача сертифікатів здійснюється централізовано секретаріатом АПУ не пізніше 10 днів після складання іспиту.

6. Особи, які не склали іспит, не мають права на його повторне складання.

7. Строк ліцензії становить 3 роки.

8. Спостережна рада формується у складі трьох членів АПУ.

9. Повноваження спостережної ради визначаються Положенням про спостережну раду, затверджене Аудиторською палатою України.

10. Не всі принципи професійної етики обов'язкові для дотримання вимог проведення аудиту.

Таблиця 3.2. Визначення правильних відповідей на поставлені запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Схожі статті
Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 3.3. Питання для обговорення та самоперевірки

Предыдущая | Следующая