Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 3.2. Сертифікація та ліцензування діяльності аудиторів

Аудитори - це висококваліфіковані фахівці у галузі обліку, контролю, аналізу, фінансів, які мають сертифікат і ліцензію на право ведення аудиторської діяльності.

Аудиторською палатою України визначені такі складові професійної діяльності аудиторів: відповідна освіта, навички практичної діяльності проведення аудиту, складання іспиту з метою отримання сертифікату і високий рівень кваліфікації.

Процес здобуття професійної освіти повинен здійснюватися у співробітництві з вищими навчальними закладами та профспілковими організаціями, яким належить провідна роль.

У Законі України "Про аудиторську діяльність" передбачені загальні положення щодо сертифікації та ліцензування аудиторів. Більшу деталізацію вони знайшли у положеннях АПУ (дод. 1).

Порядок сертифікації визначений ст. 10 "Сертифікація аудиторів" Закону України "Про аудиторську діяльність".

Термін сертифікація означає визначення кваліфікаційної придатності аудиторів. Сертифікат - це офіційний документ, що засвідчує право громадянами на України на здійснення аудиту підприємств і громадських товариств.

Сертифікація громадян України здійснюється АПУ щодо серій А, Б і АБ, регіональними відділеннями щодо серій А в індивідуальному порядку на підставі поданого клопотання. Сертифікат серії А засвідчує право здійснювати аудит підприємств та господарських товариств, серій Б - банків, серій АБ - підприємств, господарських товариств і банків.

Клопотання про отримання сертифіката аудитора подаються до АПУ особисто разом із паспортом, копією диплома про вищу освіту, витягом з трудової книжки для підтвердження досвіду роботи, термін якого повинен бути не менше 3-х років на посадах аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, документом про сплату коштів за сертифікацію.

Розгляд здійснюється протягом 10 днів, після чого співшукач отримує письмовий висновок про складання іспиту чи його відхилення.

Іспити складаються згідно з протоколом АПУ №30 від 27.04.95 р. (дод. 13).

Рішення екзаменаційної комісії приймається у формі "Іспит складено" або "Іспит не складено".

Особи, які не склали іспит, мають право його складати повторно через один рік після прийняття рішення АПУ.

Видача сертифікатів здійснюється Секретаріатом АПУ не пізніше 5 днів після складання іспиту.

Особи, які успішно склали кваліфікаційні іспити, одержують атестат аудитора наступного зразку (рис. 3.1).

Після успішного складання іспиту в Аудиторській палаті України та одержання сертифіката аудитора України виголошується аудитором клятва такого зразка:

"Я, (ім'я, прізвище), виголошую клятву аудитора й урочисто обіцяю виконувати свої професійні обов'язки з честю і гідністю, дотримуватися законів України, Національних нормативів аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів України і вимагати дотримування їх іншими".

Клятва адресується керівникові атестаційної комісії Аудиторської палати України.

Після її виголошення аудитор підписує текст клятви.

Якщо дія сертифіката закінчується, не раніше трьох і не пізніше одного місяця аудитори повинні надати до секретаріату АПУ такі документи:

- клопотання установленого зразка;

- витяг із трудової книжки, який завіряється нотаріусом;

- сертифікат, строк дії якого закінчився;

- інформацію про аудиторську діяльність і підвищення кваліфікації за період роботи аудитора;

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА

УКРАЇНИ

Сертифікат аудитора

Серія А №0001292

Громадянину (ці)

Петровій Олені Іванівні

На підставі Закону України "Про

Аудиторську діяльність" за

Рішенням Аудиторської палати

України №18 від 29.05.2000р.

Присвоєна кваліфікація аудитора

З правом здійснення аудиту

Підприємств та господарських

Товариств, за винятком банків

Сертифікат чинний до

1. Рішенням АПУ від

30.05.2003р. №192

Термін дії сертифіката

Продовжено до 30 травня 2006р.

Голова Комісії

Завідуючий секретаріатом

М. П. Реєстраційний №

2. Рішенням АПУ від

" " 20 р.

Термін дії сертифіката

Продовжено до

" " 20 р.

Голова Комісії

Завідуючий секретаріатом

29.05.2003р.

Реєстраційний №1215

М. П. Реєстраційний №

Рис. 3.1. Зразок сертифіката аудитора

- документ про сплату за продовження дії сертифіката.

Секретаріатом АПУ розглядаються представлені документи на предмет їх відповідності вимогам Положення про сертифікацію аудиторів і передаються комісіям АПУ для прийняття відповідних рішень.

Аудиторські фірми, аудитори мають право займатися аудиторською діяльністю тільки після отримання ліцензії (рис. 3.2).

Ліцензії видаються аудиторській фірмі за умови, що в ній працює хоча б один аудитор та при дотриманні інших вимог Закону України "Про аудиторську діяльність".

Одноосібним аудиторам ліцензії видаються за наявністю у них сертифіката АПУ та документа, що підтверджує їх реєстрацію як підприємця.

зразок ліцензії апу

Рис. 3.2. Зразок ліцензії АПУ

Для одержання ліцензії до АПУ подається клопотання з такою інформацією:

- прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи; 9 найменування аудиторської фірми, якщо ліцензія видається юридичній особі;

- юридична та поштова адреса;

- відомості про сертифікат або сертифікати;

- відомості про всіх засновників аудиторської фірми (прізвище, ім'я, по батькові, серія та № сертифіката, дата видачі і термін його дії, частка у статутному фонді фірми);

- оригінали чи нотаріально завірені копії засновницьких документів та реєстраційного свідоцтва аудиторської фірми, копія платіжного документа про перерахування до державного бюджету плати за ліцензування.

Право на виконання банківського аудиту, аудиту страхових організацій тощо надається аудиторам (аудиторським фірмам) у формі окремої ліцензії.

Якщо у видачі ліцензії відмовлено, аудиторська фірма (окремий аудитор) після усунення зауважень через місяць з дня прийняття рішення про відмову подає до АПУ повторне клопотання про видачу ліцензії.

Обов'язкове ліцензування аудиторської діяльності законодавчо було введене з 1.01.94 р.

Аудиторською палатою України ліцензування аудиторської діяльності може бути анульовано у таких випадках:

- виявлення фактів представлення аудитором недостовірних даних;

- здійснення аудитором чи аудиторською фірмою діяльності, не передбаченої законодавством;

- надання аудитором без дозволу господарюючого суб'єкта даних про діяльність підприємства третім особам;

- вступу в законну силу вироку суду про покарання особи, що займається аудиторською діяльністю;

- неодноразового некваліфікованого проведення аудиторських перевірок або надання аудиторських послуг.

У випадку здійснення аудитором (аудиторською фірмою) аудиторської діяльності без одержання ліцензії встановлюється адміністративне покарання.

Система сертифікації аудиторів в Україні потребує подальшого вдосконалення у напрямі посилення вимог щодо практичних навичок та врахування світового досвіду.

Слід додати, що незрозумілою на сьогодні є процедура повторної сертифікації, яка здійснюється через кожні 5 років. Якщо вважати повторну сертифікацію її підвищенням, то порядок складання іспиту повинен відрізнятися від першого іспиту, що складають аудитори.Схожі статті
Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 3.2. Сертифікація та ліцензування діяльності аудиторів

Предыдущая | Следующая