Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 1.7. Контрольний блок

1. Яка держава вважається батьківщиною законодавства з аудиту?

2. В якому році на Україні створено Аудиторську Палату України?

3. В якому році введені постійно діючі національні нормативи з аудиту?

4. Дайте визначення поняття "аудит".

5. Кого вважають творцями аудиторської науки?

6. Назвіть основні елементи визначення аудиторської діяльності.

7. Розкрийте спільні риси між аудитом, ревізією та судово-бухгалтерською експертизою.

8. Які суттєві відмінності між аудитом, ревізією та судово-бухгалтерською експертизою?

9. За якими ознаками у міжнародній практиці розрізняють аудит?

10. Як класифікують аудит за ознакою в міжнародній практиці?

11. Як здійснюється класифікація аудиту в Україні за об'єктами?

12. Яка відмінність за елементами між внутрішнім і зовнішнім аудитом?

13. Назвіть ознаки етапів проведення аудиту та дайте їх визначення.

14. Які елементи включає модель процесу операційного аудиту?

15. Назвіть напрями подальшого розвитку аудиту.

16. Що являє собою аудиторська фірма?

17. Які визначені організаційні форми аудиторської діяльності в міжнародній практиці?

1.6. Практичний блок

1.6.1. Складіть порівняльну відмінність аудиту від ревізії, бухгалтерської експертизи та перевірки ДПА за ознаками.

1.6.2. Складіть таблицю, що буде вміщувати основні етапи розвитку аудиту в Україні.

1.6.3. На основі законодавчих, нормативних та міжнародних актів дайте визначення поняття "аудиту" та вкажіть відмінності.

1.7. Контрольний блок
1.7.1. Тести

1. У чому полягає головна відмінна риса сучасного аудиту?

А) сучасний аудит розглядає не всі помилки, а лише ті, що суттєво впливають на правдивість і об'єктивність фінансової звітності;

Б) виявлення шахрайства є головним завданням аудиту;

В) сучасний аудит концентрує свою увагу на сферах підвищеного ризику і готує звіт на підставі результатів вибіркової перевірки;

Г) відповідальність за запобігання помилкам і шахрайству покладена на керівника підприємства.

2. Ви створили підприємство і перед датою представлення першого квартального звіту хочете переконатись, що у Вас не буде проблем з податковим інспектором та представниками інших органів, до яких сплачуються обов'язкові платежі. За рахунок якого джерела будуть віднесені витрати на здійснення аудиту в цьому випадку?

А) за рахунок коштів спеціальних фондів;

Б) за рахунок собівартості (витрат обігу);

В) за рахунок прибутку до оподаткування;

Г) за рахунок прибутку, що лишається у розпорядженні підприємства.

3. За яких умов аудиторська фірма може здійснювати аудит фінансової звітності інвестиційної компанії?

А) за умови укладення договору на аудит;

Б) аудит фінансової звітності інвестиційної компанії не є обов'язковим;

В) за наявності сертифіката і ліцензії;

Г) за відсутності порушення спеціальних вимог до статті 24 Закону України "Про аудиторську діяльність".

4. Директор аудиторської фірми одночасно є засновником відкритого акціонерного товариства - інвестиційного фонду. Оцініть цю ситуацію згідно з вимогами законодавства України та Міжнародних стандартів аудиту.

А) це порушення принципу професійної незалежності згідно з Міжнародними стандартами, але дозволяється законодавством України;

Б) це заборонено законодавством України, але дозволяється Міжнародними стандартами;

В) це заборонено законодавством України;

Г) це не заборонено, якщо вказане товариство не належить до клієнтів цієї фірми.

1.7.2. Графічний блок

На основі наведеної таблиці 1.12 визначить відповіді, проставляючи їх графічно у рядок: "Так" - "+" "№"-"-". Чи правильно що:

1. Перша згадка про аудиторів Великобританії належить до 1299 р.

2. Розвиток аудиту бере свій початок у Шотландії.

3. У міжнародних нормах з аудиту аудиторська перевірка визначається як незалежна перевірка фінансових звітів або фінансової інформації об'єкту.

4. Статут Спілки аудиторів України прийнятий на з'їзді аудиторів 14.02.1995 р.

5. У1993 р. в Україні створено самостійний орган - Аудиторську палату України.

6. До основних елементів визначення аудиторської перевірки належать: мета, суб'єкт, об'єкт, критерії достовірності інформації та споживачі аудиторських послуг.

7. Основні критерії достовірності інформації у звітності розглядаються у нормативі 24 "Врахування роботи спеціаліста внутрішнього аудиту".

8. Провідною формою зовнішнього контролю у розвинених країнах світу є незалежне аудиторство, що проводиться ревізорами широкого профілю.

9. За основою взаємодії аудит - це добровільний захід, що виконується на основі договору, а ревізія - за наказом вищих або державних органів.

10. Однозначне поняття аудиту визначається Нормативом №2 "Основні вимоги до аудиту".

Результати відповідей наведені в табл. 1.12

Таблиця 1.12. Визначення правильних відповідей на поставлені питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Схожі статті
Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 1.7. Контрольний блок

Предыдущая | Следующая