Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 2.8. Контрольний блок

1. Назвіть суб'єкти регулювання аудиторської діяльності.

2. Які обов 'язки виконують професійні організації?

3. Порівняйте основні функції САУта АПУ.

4. Назвіть вимоги до стандартів.

5. Як класифікуються стандарти аудиту?

6. Дайте визначення планування аудиторської діяльності.

7. Які складові плану та програми аудиторської перевірки?

8. Що ви розумієте під чуттєвістю" ?

9. Назвіть етапи планування аудиторської перевірки.

10. Розкрийте методику визначення аудиторського ризику.

11. Визначте внутрішньогосподарський ризик та ризик контролю.

12. Назвіть об'єкти внутрішнього контролю.

13. На якому етапі аудиторської перевірки проводиться оцінка ефективності системи внутрішнього контролю?

14. Що потрібно встановити аудитору при перевірці системи внутрішнього контролю?

15. За яких умов система внутрішнього контролю вважається ефективною?

16. Назвіть основні етапи проведення аудиту.

17. Які ви знаєте складові етапи плану та програми аудиторської перевірки?

18. Визначте зміст робіт підготовчого та заключного етапу аудиту.

19. Перелічіть умови, що забезпечують якісне складання плану.

20. Яка послідовність здійснення процедур укладення угоди з аудиту в міжнародній та аудиторській практиці України?

21. Які способи включає процес аудиторської перевірки?

22. Яким вимогам повинна відповідати фінансова звітність?

23. Яким нормативом АПУ визначається складання аудиторського висновку?'

24. Розкрийте права замовника під час виконання робіт згідно з договором з аудиторською фірмою чи аудитором.

25. Назвіть види "аудиторського ризику" та визначте його суть.

26. Які застосовуються концепції сучасного методологічного підходу до здійснення аудиту фінансової звітності?

2.7. Практичний блок

2.7.1. Складіть програму аудиторських перевірок за розділами аудиту та розподіліть роботу між виконавцями:

- аудит обліку виробничих запасів;

- аудит готової продукції, її реалізації та доходів підприємства;

- аудит розрахунків з кредиторами.

2.7.2. Складіть програму аудиту з обліку основних засобів у вигляді таблиці у ТзОВ "Ясень", в якому працює 78 штатних працівників, 3 сумісники. Річний фонд оплати праці 243 тис. грн. За планом аудит з обліку основних засобів проводить один аудитор і 2 асистенти. Термін проведення аудиту 10 календарних днів.

№ з/п

Аудиторські процедури за їх розділами

Період проведення процедур

Виконавці

Обсяг перевірки

Назва робочих документів аудитора

Примітки

2.7.3. Оформіть у вигляді зразка розрахунок фактичної помилки з результатів тестування.

Назва статей розділів пасиву балансу "Власний капітал"

Сума статей балансу, гри.

Мінімальна межа

Максимальна межа

Фактична помилка, розрахована в результаті тестування

%

Сума

%

Сума

1. Статутний капітал

875390

?

?

?

?

?

2. Резервний капітал

253750

?

?

?

?

?

3.Неоплачений капітал

125187

?

?

?

?

?

4. Додатковий капітал

87890

?

?

?

?

?

5.Нерозподілені прибутки

(збитки)

123193

?

?

?

?

?

2.8. Контрольний блок
2.8.1. Тести

1. В Україні процес аудиту регулюється:

А) державою;

Б) громадськими професійними аудиторськими організаціями;

В) Аудиторською палатою України;

Г) Комісією при Президентові України.

2. За чий рахунок сплачуються послуги аудиторів, які проводять обов'язкові аудиторські перевірки, на вимогу державних органів:

А) господарського суб'єкта;

Б) державного бюджету;

В) за рахунок аудиторської фірми;

Г) за рахунок органів дізнання.

3. Строк проведення аудиторської перевірки не повинен перевищувати:

А) одного місяця;

Б) двох місяців;

В) 1,5 місяця;

Г) 10 днів.

4. Оплату праці аудитора здійснюють за кошти:

А) державного бюджету;

Б) за кошти суб'єкта, що перевіряється, за ставками, які склалися на базі попиту та пропозицій;

В) за кошти фонду Аудиторської палати України;

Г) за коштів, які надаються Міністерством фінансів України.

5. Рада аудиторів складається з:

А) 18 чоловік;

Б) 19 чоловік;

В) 20 чоловік.

6. Хто здійснює керівництво Аудиторської палати України:

А) Міністерство юстиції;

Б) Президент України;

В) Міністерство економіки;

Г) є незалежним самостійним органом.

7. За рахунок яких коштів здійснюються повторні перевірки:

А) за рахунок власних коштів;

Б) за рахунок коштів держбюджету;

В) за рахунок позикових коштів;

Г) за рахунок коштів аудиторської фірми.

8. Що є об'єктом експертизи:

А) звітність;

Б) первинні документи;

В) нормативні документи;

Г) статистичні документи.

9. Де відбуваються експертизи

А) у приміщенні слідчих органів;

Б) у приміщенні експертної установи;

В) в іншому спеціалізованому приміщенні;

10. Аудиторські фірми реєструються:

А) як індивідуальні підприємці;

Б) як юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність;

В) як підприємства, які організовані з метою здійснення аудиторської діяльності;

11. Аудиторською діяльністю в Україні мають право займатися:

А) тільки фізичні особи;

Б) фізичні та юридичні особи, які належать лише до державної форми власності;

В) фізичні та юридичні особи незалежно від форм власності;

Г) тільки юридичні особи.

12. Індивідуальні аудитори та учасники товариства несуть:

А) повну відповідальність;

Б) відповідальність, обмежену розмірами їх вкладів;

В) обмежену відповідальність плюс додаткову в п'ятикратному розмірі Статутного фонду.

13. Аудиторські фірми та аудитори можуть займатися:

А) тільки аудиторською та пов'язаною з нею діяльністю;

Б) крім аудиторської, можуть займатися й підприємницькою діяльністю;

В) комерційною та комісійною торгівлею.

14. Аудиторські фірми починають свою діяльність:

А) з моменту держреєстрації господарського товариства;

Б) з моменту відкриття розрахункового рахунку в банку;

В) з моменту включення в реєстр аудиторів та аудиторських фірм.

15. Суб'єктами аудиту є:

А) підприємства та їх об'єднання;

Б) організації та установи;

В) банки та кредитні установи;

Г) страхові організації, товарні та фондові біржі;

Д) інвестиційні, пенсійні, суспільні та інші фонди;

Є) громадяни, які здійснюють самостійну підприємницьку діяльність; ж) аудиторські фірми та аудитори, які працюють самостійно.

2.8.2. Графічний диктант

На основі наведеної таблиці визначити відповіді, проставляючи їх графічно у рядок: "Так" - "+" "Ні" - "-". Чи правильно, що:

1. Стандарти аудиту - це загальні керівні матеріали для допомоги аудиторам у виконанні їх обов'язків з аудиту фінансової звітності.

2. За розробку плану аудиту відповідає керівник підприємства.

3. Тестування статей балансу базується наданих Головної книги.*

4. Мета нормативів - визначення поняття ризику і тестування системи внутрішнього контролю оцінки ризиків з метою розробки процедур аудиту.

5.Властивий ризик - це ризик, пов'язаний з функціонуванням підприємства та наявністю виявлених помилок при перевірці бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що виникають під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів.

6. Виявлення помилок означає, що на підприємстві знижується рівень довіри до системи обліку.

7. Ризик виявлення помилок поділяється на:

А) ризик синтетичного обліку;

Б) ризик аналітичного обліку;

В) ризик неефективності тестового контролю.

8. Професійні стандарти у більшості країн вимагають здійснення кількісної оцінки суттєвості.

9. В аудиторській практиці України перша спроба застосування концепції суттєвості здійснена в 1998 році.

10. Методичні рекомендації щодо планування діяльності аудиторської фірми були закладені Згідно з міжнародним стандартом 300 "Планування аудиту".

Результати відповідей наведені в таблиці.

Таблиця 2.8. Визначення правильних відповідей на поставлені запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Схожі статті
Основи аудиту - Ільіна С. Б. - 2.8. Контрольний блок

Предыдущая | Следующая