Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4.1. Поняття, ознаки та суть основних принципів міжнародного права

4.1. Поняття, ознаки та суть основних принципів міжнародного права

В ієрархічній структурі міжнародного права ключове місце займають його основні принципи. їх роль та значення як фундаментальної основи міжнародного права засвідчує вже той факт, що, базуючись на повазі суверенітету та рівноправності держав, виникло і саме міжнародне право35. Нині можна говорити про комплекс взаємопов'язаних та взаємообумовлених основних принципів, міжнародного права.

Головним універсальним джерелом, у якому знаходять своє нормативне закріплення основні принципи міжнародного права, є Статут ООН (у ньому визначені принципи діяльності ООН та її членів (ст. 2 Статуту ООН). Зміст указаних принципів розкритий у Декларації про принципи міжнародного права, які стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН 1970 р. (у подальшому - Декларація про принципи міжнародного права), що проголосили сім основних принципів міжнародного права: незастосування сили або погрози силою; мирного вирішення міжнародних спорів; невтручання у справи, які входять до внутрішньої компетенції; співробітництва; рівноправності та самовизначення народів; суверенної рівності держав; добросовісного виконання зобов'язань за міжнародним правом.

Заключний акт наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ) 1975 р., крім указаних принципів, як самостійні проголосив ще три: поваги прав людини; територіальної цілісності та непорушності кордонів. Проте, виходячи зі змісту п. З ст. 1 Статуту ООН, відповідно до якого ООН має своєю метою заохочення та розвиток поваги до прав людини, а також враховуючи загальне визнання цього принципу в Загальній декларації прав людини 1948 p., Міжнародному пакті про громадянські та політичні права 1966 p., Міжнародному пакті про соціальні, економічні та культурні права 1966 р. та інших документах з прав людини, варто цей принцип віднести до основних принципів міжнародного права. Принципи територіальної цілісності та непорушності кордонів включені до Статуту ООН та Декларації про принципи міжнародного права як елементи інших принципів, що містяться в цих документах (про це йтиметься детальніше при розгляді кожного з них), а також визнані окремими Резолюціями ООН як самостійні принципи, у зв'язку з чим їх також потрібно віднести до основних принципів міжнародного права.

Зазначимо, що, крім основних принципів міжнародного права, що пронизують усе міжнародне право та всі його галузі, існують галузеві принципи міжнародного права, які знаходять своє відображення в окремих його галузях. У цьому розділі досліджено тільки основні, універсальні принципи міжнародного права. На особливості деяких галузевих принципів буде звернена увага в окремих розділах далі.

Основні принципи міжнародного права мають низку ознак. Зокрема, вони:

1. Є найбільш загальними та основоположними його нормами. Це означає, що вони регулюють найбільш важливі, ключові питання сучасних міжнародних відносин; вказані принципи є ядром сучасного міжнародного права, навколо якого будується вся система міжнародного права.

2. Є імперативними нормами jus cogens, які володіють вищою юридичною силою та відхилення від яких недопустиме. Всі інші норми міжнародного права повинні їм відповідати.

3. Містять зобов'язання erga omnes, а отже, вказані принципи стосуються всіх членів міжнародної спільноти та є для них обов'язковими.

4. Мають універсальну сферу дії, тобто поширюються на всі міжнародні відносини, які виникають між суб'єктами міжнародного права.

5. При тлумаченні та застосуванні є комплексними і взаємопов'язаними й кожен із них повинен розглядатися з урахуванням інших основних принципів.Схожі статті
Міжнародне публічне право - Репецький В. М. - 4.1. Поняття, ознаки та суть основних принципів міжнародного права

Предыдущая | Следующая