Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник призначено для бакалаврів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент, які вивчають дисципліну варіативного циклу "Міжнародна торгівля та інвестиції".

Діяльність бакалавра передбачає виконання планувальної, організаційної та координаційної виробничих функцій, формування стійкого світогляду, правильного сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства. Бакалавр повинен уміти заглиблюватись у сутність явищ і процесів реального світу, здійснювати загальні функції управління, приймаючи при цьому оперативні рішення.

Головна мета навчального посібника - поглиблення теоретико-прикладних знань про сучасну роль, функціональне наповнення та інструментарій міжнародної торгівлі й іноземного інвестування в умовах інноваційного розвитку та глобалізації.

Предмет дисципліни "Міжнародна торгівля та інвестиції" - економічні відносини в галузі міжнародного обміну товарами, послугами й інвестиціями.

Посібник складається з 5 розділів, кожен з яких містить анотацію, основний текст, резюме й контрольні питання.

В анотаціях до розділів сформульовано навчальні цілі, які формують уявлення про вимоги до необхідних умінь студента після вивчення розділу та за якими можна судити про рівень їх досягнення.

Основний текст видання являє собою блоки модулів самостійного смислового значення, що підлягають контролю засвоєння з боку викладача.

У резюме, що супроводжує кожний розділ, відображаються його основні положення, пов'язані з навчальними цілями.

Контрольні питання сформульовано таким чином, що відповіді на них сприяють закріпленню, систематизації та самоконтролю знань.

Поглиблення міжнародного поділу праці, інтернаціоналізація та глобалізація світових економічних процесів суттєво змінюють їхній характер, структуру, динаміку та спрямованість. У навчальному посібнику розглянуто особливості міжнародної торгівлі й міжнародних інвестицій як форми міжнародних взаємозв'язків. Проаналізовано також сучасні форми міжнародної торгівлі та інвестування, структурні зрушення в напрямах, обсягах, географії сучасного руху товарів, послуг та інвестицій. Показано інстутиційні засади міжнародної торгівлі, розкривається діяльність основних суб'єктів сучасних торговельних та інвестиційних відносин - транснаціональних корпорацій (ТНК). Досліджено ризики у сфері міжнародного інвестування, проблеми економічної кризи. Вступ до Світової організації торгівлі (СОТ) зумовлює прагнення України брати участь у цих процесах для того, щоб посісти гідне місце в системі міжнародного поділу праці. Активна позиція України як імпортера капіталу також виступає важливим стимулом для залучення держави в систему світо господарських зв'язків та чинником прискорення ринкових реформ і структурних перетворень у національній економіці.

Знання закономірностей міжнародної торгівлі й інвестицій набуваються в процесі вивчення теоретичних положень і міжнародного та національного законодавства шляхом ознайомлення зі світовим досвідом у цій сфері та практикою роботи вітчизняних й іноземних партнерів, що відображено у підручниках, навчальних посібниках, монографіях та іншій спеціальній літературі.

Написання навчального посібника "Міжнародна торгівля та інвестиції" було викликано потребою узагальнити основні теоретичні й правові питання розвитку міжнародної торгівлі та іноземного інвестування з погляду сучасних тенденцій впливу глобалізаційних процесів, а також необхідністю розуміння переваг використання інтелектуального потенціалу. У посібнику також розглянуто й прокоментовано місце України в глобальному торговому та інвестиційному середовищі.

Навчальний посібник стане в пригоді студентам при вивченні таких дисциплін: "Міжнародна економіка", "Організація зовнішньоторговельних операцій", "Управління та регулювання ЗЕД", "Інтелектуальна власність", "Міжнародна торгівля", "Міжнародна інвестиційна діяльність" та ін.

Автори сподіваються, що навчальний посібник "Міжнародна торгівля та інвестиції" зацікавить широке коло читачів, які спеціалізуються на вивченні міжнародної економіки чи виявляють інтерес до діяльності світових ринків товарів, послуг і капіталу.


Схожі статті
Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - ПЕРЕДМОВА

| Следующая