Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Товарна концепція

У загальному вигляді під концепцією розвитку розуміють визначення цілей, стратегічних завдань, головних напрямів і форм діяльності, які визначають форми відносин, шляхи та засоби досягнення визначеної мети. Однією зі складових загальної концепції розвитку підприємства є маркетингова концепція, зміст якої полягає в розробці мети та напрямів організації маркетингової діяльності, спрямованої на досягнення кінцевої мети та результатів, аналогічних цілей розвитку підприємства. Для її розробки визначаються загальні та особливі підходи, механізми та інструменти досягнення визначеної мети, порядок та правила її застосування.

Загальну концепцію маркетингу утворюють різні концепції.

Виробнича концепція

Головною її ланкою є виробництво. Ця міні-концепція базується на постулаті, що головним є виробництво товарів та надання послуг, тобто увага звертається на виробництво товарів і задоволення попиту споживачів. Як правило споживач психологічно згодний купувати більше товару за низької ціни (при цьому увага виробника не дуже концентрується на якості виробу). Виробник організовує виробництво так, щоб максимально зменшити свої витрати й ціну та ^ збільшити конкурентоспроможність своєї продукції і попит. Ця концепція найбільш ефективна за умов, коли:

- на ринку спостерігається дефіцит товарів або послуг;

- підприємство отримує можливість за рахунок підвищення продуктивності виробництва через упровадження новітніх технологій та останніх досягнень науково-технічного прогресу збільшити випуск продукції і відповідно зменшити свої витрати (насамперед умовно-постійні);

- підприємство має можливість за рахунок зменшення своїх витрат знизити ціну на свою продукцію і збільшити попит.

Найбільший ефект досягається, коли підприємство є великим і зменшення витрат на одиницю виробу здійснюється за рахунок зменшення витрат на рекламу, зберігання, збут, наукові дослідження, управління виробництвом і підприємством в цілому та ін. Ця концепція найбільш характерна для періоду розвитку суспільства, за якого попит значно перевищує виробництво. Підприємство концентрує увагу на збільшенні виробництва і на можливому зменшенні собівартості (при цьому вважається, що недостатньо задоволений попит змушує споживача купувати його виріб).

Товарна концепція

Головна увага сконцентрована на товарі, моніторингу реалізації та зміні вимог споживачів до нього. Однією з головних складових за такої концепції є постійна спрямованість виробництва на модифікацію і зміну якості та вигляду товару, покращення його споживчих властивостей. Особлива увага приділяється впровадженню останніх досягнень науково-технічного прогресу, можливості зменшення розмірів і габаритів товару, застосування нових видів сировини та матеріалів (у більшості випадків дешевих та якісних). Велике значення в останні роки приділяється формі та якості пакувальних матеріалів, їх відповідності іміджу фірми виробника та сучасному розвитку дизайну та естетики. Значна увага також приділяється появі аналогів та унікальності виробів, можливості застосування їх, як багатофункціональних та різнопланових. Головним під час виробництва нових товарів або покращення їх якості є їх екологічна безпека, особливо в умовах наслідків Чорнобильської катастрофи. Якщо це стосується пакувальних матеріалів, то потрібно також визначати можливість екологічно безпечної переробки, їх повне знищення без негативних наслідків для навколишнього середовища.Схожі статті
Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Товарна концепція

Предыдущая | Следующая