Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - ПЕРЕДМОВА

Частка сектору послуг у внутрішньому валовому продукті у країнах Європейського Союзу становить понад 50 %, а у деяких перевищує 70 %. Розвиток ринку послуг - як з боку пропозиції (конкуренція), так і попиту (зростаючі вимоги споживачів, нові види споживання) - зумовив застосування маркетингу до багатьох форм підприємницької діяльності, утому числі й у сфері надання туристичних послуг. Незважаючи на те, що підприємства з надання послуг мають істотний вплив па економіку, їхня роль недостатньо розкрита в економічній літературі. Переважна більшість наукових праць та навчальних посібників стосується проблем функціонування промисловості або загальноекономічної тематики.

Маркетинг туристичних послуг потрібно сприймати як сектор народного господарства, який створює нові робочі місця, споживчі вартості (послуги) та форми людської діяльності, що гонорують попит па ці послуги.

Основна мета навчального посібника полягає у розкритті особливостей, пов'язаних з наданням туристичних послуг, формуванням туристичних пакетів, форм продажу, характером праці у цій галузі. Матеріал подано комплексно, структуро-вадо згідно з логікою маркетингу, що значно полегшує його засвоєння.

Доробок українських учених у сфері маркетингу туристичних послуг є незначним. Особливо відчутна недостатність методичних напрацювань, які грунтуються на емпіричних дослідженнях. Це спричинило використання у роботі закордонної літератури та досвіду. Посилання на відомих науковців світового значення дозволяє пізнати принципи маркетингу послуг у країнах з розвинутою ринковою економікою, а також дає змогу провести порівняння з вітчизняною реальністю. Прийнята концепція праці полягає у розумінні, що трансформація української економіки вимагає переважно набуття досвіду, ніж вивчення матеріалів неефективної системи.

Навчальний посібник мас універсальний характер і є спробою розкриття проблематики застосування маркетингових інструментів туристичними підприємствами. Специфіку цієї проблематики засвідчує особливість туристичного продукту, яким виступає послуга, а також структура витрат підприємств з падання послуг, у яких найбільшу частку становлять витрати обслуговування (висока трудомісткість діяльності). Окрім цього, туристичні фірми використовують іншу формулу контактів з клієнтами, яка грунтується на прямому зв'язку "продавець - покупець", що змушує вести іншу політику щодо працевлаштованих працівників.

Навчальний посібник може бути путівником для подальшого самостійного вивчення конкретних сфер маркетингу туристичних послуг (маркетинг готельних, ресторанних, транспортних, екскурсійних послуг). Цій мсті слугують, зокрема, і посилання па літературні джерела. Щоб полегшити читачеві вивчення спеціалізованої літератури, багато термінів, які є основою комунікації в туризмі та маркетингу, подано англійською мовою.

Маркетинг с практичною дисципліною, однак грунтується на наукових (теоретичних) підходах, вимагає аналізу суспільних і виробничих процесів, які охоплюють сферу функціонування туристичного сектору. Тому автор заохочує студентів до активного спостереження за цими процесами на практиці.

Автор сподівається, що висвітлені аспекти ринку туристичних послуг допоможуть усім, хто хоче стати висококваліфікованим фахівцем цієї галузі або безпосередньо бере участь у формуванні туристичного ринку.

Матеріал навчального посібника може бути використаний не лише для навчального процесу, а також представниками туристичної галузі, туристичних організацій та органами місцевого самоврядування.

Автор висловлює щиру подяку за доброзичливі та конструктивні зауваження і пропозиції рецензентам, які суттєво піднесли навчальний рівень та остаточно сформували зміст посібника.Схожі статті
Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - ПЕРЕДМОВА

| Следующая