Логопсихологія - Конопляста С. Ю. - ВСТУП

Психологія як наука починається не з інтересу до душевного життя людини, а з відчуття його парадоксальності...

Л. Гінзбург

Зустріч мислення і мовлення - це надзвичайна подія у розвитку індивіда, і саме цей зв'язок ставить людину на небувалу висоту.

О. Р. Лурія

Широкий і логічно визначений спектр психологічних знань у спеціаліста в галузі дефектології полягає у всебічному і глибокому вивченні дитини з відхиленнями в розвитку та відповідному, науково обгрунтованому виборі необхідних технологій і прийомів корекційно-педагогічної роботи в кожному конкретному випадку.

Порушення мовленнєвого розвитку є майже в усіх категорій дітей із порушеннями психофізичного і/або розумового розвитку. Актуальність досліджень, спрямованих на вивчення цих дефектів, визначається соціальним значенням мови і мовлення та їх вирішальним впливом на психічний розвиток дитини.

Мовлення має принципове значення для розвитку психічної діяльності дитини в цілому, відіграючи головну роль у розвитку мислення, і як його матеріальний носій, і як вищий регулятор поведінки дитини.

З огляду на тісний взаємозв'язок і взаємозумовленість процесів мовлення і мислення вивчення особливостей психічного розвитку дітей з вадами мовлення й розробка науково обгрунтованої сутності, методів і прийомів психокорекційної роботи з ними є на сьогодні актуальними, практично значущими і надзвичайно складними як психологічними, так і логопедагогічними проблемами.

Серед різних галузей психології особливе місце для майбутніх логопедів займає така специфічна галузь, як логопсихологія.

Безперечно, у процесі навчання і практичної підготовки майбутніх логопедів провідна роль належить курсу "Логопсихологія". Цій навчальній дисципліні надається особливе значення і в державних освітніх стандартах вищої професійної освіти. Логопсихологія - відносно молода й найменш досліджена психологічна наука, що інтенсивно розвивається і зміцнює наукові засади, перспективна галузь спеціальної психології.

Методологічною основою курсу "Логопсихологія" е сучасні уявлення про суспільно-історичну сутність психіки людини, розвиток у процесі взаємозв'язку із соціальним середовищем, закономірності психічного розвитку дитини, сутність феноменів відхилень у розвитку та їх закономірності, психофізіологічну природу мовленнєвої діяльності, особливості її формування в процесі онтогенезу і дизонтогенезу, структуру мовленнєвого дефекту, основні психологічні закономірності розвитку, навчання і виховання дітей з вадами мовлення тощо.

Мета курсу - здобуття студентами знань про основні закономірності психічного розвитку в онтогенезі й особливості психічного розвитку дітей з вадами мовлення та психокорекційну роботу з ними, спираючись на знання суміжних наук (загальної й спеціальної психології та педагогіки, медицини, нейролінгвістики, нейропсихології, психолінгвістики, логопедії тощо). У процесі вивчення логопсихології студенти мають зрозуміти сутність процесів розвитку психіки дитини з різними мовленнєвими вадами, своєрідність діяльності, поведінки і психічного розвитку цих дітей у різному віці та в різних ситуаціях. Надзвичайно важливо, щоб майбутній логопед під час вивчення цієї дисципліни усвідомив діалектику становлення психічних якостей дитини-логопата та її особистості в цілому, навчився творчо і критично оцінювати отримані матеріали, бачити перспективи розвитку цієї науки, а також грамотно й творчо використовувати набуті знання у психокорекційній роботі.

Зміст посібника визначається потребою поглиблення знань спеціалістів у галузі спеціальної психології й, зокрема, логопсихології про принципи та методи вивчення і визначення психічного статусу дітей з порушеннями мовлення, удосконалення навичок користування технологіями психологічного обстеження і визначення головної лінії психологічної корекції відхилень у розвитку осіб з вадами мовлення. Посібник е першою спробою проаналізувати й систематизувати наукові дані у цьому напрямі, визначити науково-теоретичні засади логопсихології, грунтуючись на основні теоретико-методологічні положення спеціальної психології, з'ясувати особливості психічного розвитку дітей з порушеннями мовлення, розробити модель науково обгрунтованої організації й змісту спеціальної психологічної допомоги дітям із порушеннями мовленнєвої діяльності.
Схожі статті
Логопсихологія - Конопляста С. Ю. - ВСТУП

| Следующая