Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Прийоми фактичного контролю

Правильність здійснення багатьох господарських операцій не завжди можна перевірити за допомогою прийомів документального контролю. Часто виникає потреба у перевірці фактичної наявності об'єктів контролю. Цього досягають використанням таких прийомів, як:

- лабораторний аналіз, мета якого - уточнити характеристики об'єкта контролю і отримати на підставі цього якісно нову інформацію;

- перевірка операцій у натуральних показниках. Мета - підтвердити здійснення операцій з придбання активів, правдивість складання звітів та введення об'єктів в експлуатацію після закінчення їх будівництва або капітального ремонту, наявність активів, прийнятих на відповідальне зберігання;

- контрольне придбання - дає змогу визначити правильність і законність відпуску товарів покупцям, розрахунків з ними в умовах безпосереднього здійснення таких господарських операцій;

- контрольне обмірювання виконаних будівельних, монтажних і ремонтних робіт, яке проводять безпосередньо на об'єкті і яке дає змогу визначити фактичний обсяг і вартість виконаних робіт, перевірити правильність їх відображення в актах приймання робіт і нарядах, а також правильність списання матеріалів на проведення цих робіт;

- контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво, який здійснюють тоді, коли потрібно визначити фактичні витрати сировини або матеріалів на виробництві, вихід напівфабрикатів, готової продукції, кількість відходів, а також для перевірки чинних або таких, що були чинними раніше на підприємстві, норм витрат сировини і матеріалів, технологічного процесу, продуктивності обладнання тощо;

- контрольне приймання продукції за якістю і кількістю проводять при визначенні достовірності відомостей відділу технічного контролю щодо кількості і якості продукції;

- дослідження операцій на місці - проводять, коли потрібно перевірити вихід з ремонту об'єктів основних засобів, готовність об'єктів капітального ремонту, зношення основних засобів, порядок зберігання, приймання та відпуску матеріальних цінностей, організацію виробництва, технологічних процесів та праці на будівельних майданчиках і у виробництві;

- отримання письмових пояснень, тобто письмових документів конкретної особи, складених на підтвердження певного факту наявності об'єкта контролю.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93 № 2939-11 (зі змінами і доповненням и у/Відомості Верховної Ради України.- 1993. -№ 13.-С. 110.

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 № 996-ІУ (зі змінами і доповненнями)//Бух. облік і аудит.- 1999.- № 6.- С. 9-13.

3. Германчук П. К., Стефанюк 1. Б., Рубан Н. І., Александров В. Т., Назарчук О. І. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. - К: НВП "АВТ", 2004.-424 с.

4. Дікань Л. В. Контроль і ревізія: Навч. посібник - К.: Знання, 2007.- 2-ге вид., перероб. і доп. - 327 с.

5. Живко 3. Б., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність: Методичні рекомендації і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність".- Л.: ЛЮІ МВС України, 2006.-64 с.

6. Живко 3. Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Методичні рекомендації і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність".- Л.: Край, 2006.- 2-е вид. перероб. - 156 с.

7. Живко 3. Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика: - Навч.-метод, посібник.-Л.: Камула, 2006.- 152 с.

8. Живко 3. Б. Судова бухгалтерія: Навч.-метод, посібник. - К.: Атіка, 2007.-344 с.

9. Живко 3. Б., Франчук В. І., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність: Навч. посібник.- К.: Алерта, 2008.- 355 с.

10. Мумінова-СавінаГ. Г., Кравець В. М., Мазур O. A., Галенко О. М. Кириленко В. Б. Тим, хто не нехтує законом. Контроль, ревізія та аудит у комерційних банках України.- К.: Факт, 2001.-448 с,

11. Мурашко В. М, Сторожук Т. М., Мурашко О. В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навч. посібник/За зат. ред. П. В. Мельника.-К: ЦНЛ, 2003.-311 с.

12. Павлюк В. В. Контроль і ревізія: Навч. посібник.- Донецьк; Кассіопея, 2000.-135 с.

13. Павлюк В. В., Сердюк В. М., Акаев Ш. М. Контроль і ревізія: Навч. посібник.- К.: Центр навч. літ-ри, 2006.- 196 с.

14. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2002. - 4-е вид., стер. - 253 с. - (Вища освіта XXI століття).

Додаткова

1. Андреев В. Д. Практический аудит.- М.: Экономика, 1994.- 366 с

2. Андросов А. М. Внутренний аудит на предприятии: Пособие для директора, ревизора, главного бухгалтера,-М.: МЕНАТЕП-ИНФОРМ, 1994.-224 с.

3. Білуха Н. Т. Теорія фінансово-господарського контролю й аудиту: Підручник.- К.: ПП "Влад і Влада", 1996.- 320 с.

4. Живко 3. Б., Живко М. 0.t Живко 1.Ю. Словник сучасних економічних термінів.-Л.: Край, 2007.-384 с.

5. Живко З. Б., Живко М. О. Судова бухгалтерія у схемах і таблицях: Навч. посібник. - Л.: СПОЛОМ, 2007.- 300 с.

6. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навч. посібник.-К.: Атіка, 2005.-432 с.

7. Мельник Л. Г. Информационная экономика. - Сумы: ИТД "Университетская книга", 2003.- 288 с.

8. Живко З. Б., Живко М. О. Спеціалізований словник економічних термінів: банківська справа, контроль і ревізія, судова бухгалтерія, реклама, менеджмент, захист інформації, економічна безпека, маркетинг. - Л.: УАД, 2006.- 150 с.Схожі статті
Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - Прийоми фактичного контролю

Предыдущая | Следующая